+5

So sánh Entity Framework Core và Entity Framework 6

1. Giới thiệu về Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một framework ánh xạ cơ sở dữ liệu - đối tượng mới cho .NET. Nó hỗ trợ các truy vấn LINQ, theo dõi thay đổi, cập nhật và thay đổi cấu trúc. EF Core hoạt động với SQL Server/ SQL Azure, SQLite, Azure Cosmos DB, MySQL, PostgreSQL và nhiều cơ sở dữ liệu khác thông qua mô hình plugin của cơ sở dữ liệu.

2. Giới thiệu về Entity Framework 6

Entity Framework 6 (EF6) là một framework ánh xạ quan hệ đối tượng được thiết kế cho .NET Framework nhưng có hỗ trợ .NET Core. EF6 là một sản phẩm ổn định, được hỗ trợ, nhưng không còn được phát triển tích cực.

3. So sánh Entity Framework Core và Entity Framework 6

EF Core cung cấp các tính năng mới sẽ không được triển khai trong EF6. Tuy nhiên, không phải tất cả các tính năng EF6 hiện đều được triển khai trong EF Core. Các bảng sau đây so sánh các tính năng có sẵn trong EF Core và EF6. Đây là một phép so sánh cấp cao và không liệt kê mọi tính năng hoặc giải thích sự khác biệt giữa cùng một tính năng trong các phiên bản EF khác nhau.

Tạo model

Tính năng EF 6.4 EF Core
Basic class mapping Yes 1.0
Basic class mapping Yes 1.0
Constructors with parameters 2.1
Property value conversions 2.1
Mapped types with no keys 2.1
Conventions Yes 1.0
Custom conventions Yes 1.0 (partial)
Data annotations Yes 1.0
Fluent API Yes 1.0
Inheritance: Table per hierarchy (TPH) Yes 1.0
Inheritance: Table per type (TPT) Yes Planned for 5.0
Inheritance: Table per concrete class (TPC) Yes Stretch for 5.0 (1)
Shadow state properties 1.0
Alternate keys 1.0
Many-to-many navigations Yes Planned for 5.0
Many-to-many without join entity Yes On the backlog
Key generation: Database Yes 1.0
Key generation: Client 1.0
Complex/owned types Yes 2.0
Spatial data Yes 2.2
Model format: Code Yes 1.0
Create model from database: Command line Yes 1.0
Update model from database Partial On the backlog
Global query filters 2.0
Table splitting Yes
Entity splitting Yes Stretch for 5.0 (#620) (1)
Database scalar function mapping Poor 2.0
Field mapping 1.1
Nullable reference types (C# 8.0) 3.0
Graphical visualization of model Yes No support planned (2)
Graphical model editor Yes No support planned (2)
Model format: EDMX (XML) Yes No support planned (2)
Create model from database: VS wizard Yes No support planned (2)

Truy xuất dữ liệu

Tính năng EF 6.4 EF Core
LINQ queries Yes 1.0
Readable generated SQL Poor 1.0
GroupBy translation Yes 2.1
Loading related data: Eager Yes 1.0
Loading related data: Eager loading for derived types 2.1
Loading related data: Lazy Yes 2.1
Loading related data: Explicit Yes 1.1
Raw SQL queries: Entity types Yes 1.0
Raw SQL queries: Keyless entity types Yes 2.1
Raw SQL queries: Composing with LINQ 1.0
Explicitly compiled queries Poor 2.0
await foreach (C# 8.0) 3.0
Text-based query language (Entity SQL) Yes No support planned (2)

Lưu dữ liệu

Tính năng EF 6.4 EF Core
Change tracking: Snapshot Yes 1.0
Change tracking: Notification Yes 1.0
Change tracking: Proxies Yes Merged for 5.0
Accessing tracked state Yes 1.0
Optimistic concurrency Yes 1.0
Transactions Yes 1.0
Batching of statements 1.0
Stored procedure mapping Yes On the backlog
Disconnected graph low-level APIs Poor 1.0
Disconnected graph End-to-end 1.0

Tính năng khác

Tính năng EF 6.4 EF Core
Migrations Yes 1.0
Database creation/deletion APIs Yes 1.0
Seed data Yes 2.1
Connection resiliency Yes 1.1
Interceptors Yes 3.0
Events Yes 3.0 (partial)
Simple Logging (Database.Log) Yes Merged for 5.0
DbContext pooling 2.0

Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ

Tính năng EF 6.4 EF Core
SQL Server Yes 1.0
MySQL Yes 1.0
PostgreSQL Yes 1.0
Oracle Yes 1.0
SQLite Yes 1.0
SQL Server Compact Yes 1.0 (4)
DB2 Yes 1.0
Firebird Yes 2.0
Jet (Microsoft Access) 2.0 (4)
Azure Cosmos DB 3.0
In-memory (for testing) 1.0

Chú thích:
(1): Chưa có khả năng xuất hiện đối với một bản phát hành nhất định. Tuy nhiên sẽ sớm xuất hiện trong lương lai.
(2): Một số tính năng của EF6 sẽ không được triển khai trong EF Core.
(3): Cơ sở dữ liệu dành cho EF Core do bên thứ ba triển khai có thể bị trì hoãn trong việc cập nhật lên các phiên bản mới của EF Core.
(4): SQL Server Compact và Jet chỉ hoạt động trên .NET Framework (không phải trên .NET Core).

4. Nền tảng hỗ trợ

EF Core 3.1 chạy trên .NET Core và .NET Framework, thông qua việc sử dụng .NET Standard 2.0. Tuy nhiên, EF Core 5.0 sẽ không chạy trên .NET Framework. EF6.4 chạy trên .NET Core và .NET Framework, thông qua gói đa mục tiêu(multi-targeting.).

5. Kết luận

Trên đây là một số so sánh giữa EF Core và EF6. Mỗi framwork đều có ưu và nhược điểm. Trong tương lai, dần dần EF Core sẽ có đủ các tính năng của EF6 nhưng tại thời điểm hiện tại EF6 có thể sẽ hoạt động ổn định hơn. Vậy nên các bạn có thể dựa vào các so sánh và nhu cầu bản thân để lựa chọn framwork hợp lý với project của mình hiện tại và mong bài viết của mình có thể hỗ trợ các bạn một phần để đưa ra quyết định.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.