Smooth vertical menu line

Giới thiệu

Chia sẻ tới mọi người cách làm 1 menu dọc hover trượt theo line rất là style vs đẹp.

HTML

Pug

.nav-line
 ul.nav-line__list
  -
   var listItem = [
    {title: 'Edu Glaticos'},
    {title: 'AllStart'},
    {title: 'Handsome Boy'},
    {title: 'ThaiLand Boy'},
    {title: 'Sun* Boy'}
   ]
  each list, index in listItem
   if (list.title === 'Edu Glaticos')
    li.active Edu Glaticos
   else
    li
    if list.title
    =list.title

Khi render ra HTML thì thế này

HTML

<div class="nav-line">
  <ul id="nav-line__list">
    <li class="active">Edu Glaticos</li>
    <li>AllStart</li>
    <li>Handsome Boy</li>
    <li>ThaiLand Boy</li>
    <li>Sun* Boy</li>
  </ul>
</div>

SASS

SASS

.nav-line {
	display: table;
	position: absolute;
	top: 55%;
	left: 46%;
	transform: translate(-46%, -55%);
	
	&__list {
		position: relative;
		float: left;
		text-align: right;
		border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
		text-transform: uppercase;
		font-size: 14px;
	
		li {
			padding: 30px 15px;
			cursor: pointer;
		}
	}
}

.active {
	color: #1abc9c;
	font-weight: 600;
}

.slidingLine {
	position: absolute;
	top: 0;
	right: -2px;
	width: 3px;
	padding: 0 !important;
	background-color: #1abc9c;
}

CSS

.nav-line {
 display: table;
 position: absolute;
 top: 55%;
 left: 46%;
 -webkit-transform: translate(-46%, -55%);
     transform: translate(-46%, -55%);
}
.nav-line__list {
 position: relative;
 float: left;
 text-align: right;
 border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
 text-transform: uppercase;
 font-size: 14px;
}
.nav-line__list li {
 padding: 30px 15px;
 cursor: pointer;
}

.active {
 color: #1abc9c;
 font-weight: 600;
}

.slidingLine {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: -2px;
 width: 3px;
 padding: 0 !important;
 background-color: #1abc9c;
}

JS

JS

$(function() {
	$(".nav-line__listv li").on("click", function() {
		$(".nav-line__list li.active").removeClass("active");
		$(this).addClass("active");
	});
	
	//Function for vertical sliding menu
	function slidingLine() {
		var $el, topPos, newHeight,
			$mainNav = $(".nav-line__list");
		// Create a new li and append it to ul
		$mainNav.append("<li class='slidingLine'></li>");
		var $slidingLine = $(".slidingLine");
		$slidingLine // Defining initial height and position
			.height($(".active").outerHeight()).css("top", $(".active").position().top).data("origTop", $slidingLine.position().top).data("origHeight", $slidingLine.height());
		$(".nav-line__list li").hover(function() { // Set new height and position
			$el = $(this);
			topPos = $el.position().top;
			newHeight = $el.outerHeight();
			$slidingLine.stop().animate({
				top: topPos,
				height: newHeight
			});
		}, function() { // Add Animate
			$slidingLine.stop().animate({
				top: $(".active").position().top,
				height: $(".active").outerHeight()
			});
		});
	}
	slidingLine();
});

Demo

Lời kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu chia sẻ 1 chút về cách tạo 1 slide menu dọc khi hover đơn giản, hi vọng chia sẻ này có thể là 1 tài liệu tham khảo nho nhỏ cho các bạn với vào làm Front-End. Cảm ơn các bạn đã đọc bài nhé!


All Rights Reserved