+2

Scrapping data in Ruby on Rails with Net::HTTP and gem Nokogiri

1. Data Scrapping là gì và tại sao lại sử dụng data scrapping:

 • Data scrapping là quá trình lấy lấy data từ web để con người có thể đọc được và sử dụng được.
 • Data scrapping được sử dụng khi chúng ta cần lấy data từ web nhưng không được cung cấp API hay RSS feed.

2. Cách thực hiện:

 • Trong bài viết lần này mình sẽ thực hiện truy cập Galaxy Cinema và lấy data về các phim đang được chiếu và sắp chiếu trên hệ thống của Galaxy Cinema.
 • Mình sẽ sử dụng 2 công cụ hỗ trợ là Net::HTTP và gem Nokogiri.

a. Net::HTTP:

 • Mình dùngNet::HTTP để lấy HTML của URL https://www.galaxycine.vn/phim-dang-chieu.
 • Kết quả thu được là 1 chuỗi HTML có nội dung dương tự URL view-source:https://www.galaxycine.vn/phim-dang-chieu.
  require "net/http"
  movies_html = Net::HTTP.get URI("https://www.galaxycine.vn/phim-dang-chieu")
  

b. Nokogiri:

 • Mình dùng Nokogiri để đọc HTML trả về và lấy data, sử dụng css selector.
 • Giới thiệu qua 1 chút về Nokogiri: Nokogiri (鋸) là một thư viện ruby cung cấp các phương thức đọc các file HTML, XML, SAX sử dụng XPath hoặc CSS Selector.
 • Tham khảo thêm cách sử dụng Nokogori tại đây.
 • Trong bài viết này mình sẽ lấy ví dụ về cách đọc file HTML sử dụng CSS Selector.
 • Sau khi lấy được chuỗi html cần đọc, khởi tạo 1 đối tượng của class Nokogiri::HTML::Document.
  movies_doc = Nokogiri::HTML movies_html
  
 • Câu lệnh truy vấn data của Nokogori có dạng
  movies_doc.css("css_selector_1").css("css_selector_2")
  
 • Hàm css("css_selector") trả về 1 đối tượng của class Nokogiri::XML::NodeSet cũng là 1 instance của Enumerable.
 • Do đó có thể sử dụng các hàm each, first, last như với Array với đối tượng của class Nokogiri::XML::NodeSet.
 • Có thể hình dung Nokogiri::XML::NodeSet là 1 array của Nokogiri::XML::Element.
  movies_doc.css(".watchmovie-item").each_with_index do |movie, index|
    movie.css(".article-watchmovie").css("a").first
  end
  
 • Đối với đối tượng của class Nokogiri::XML::Element để lấy text của thẻ html ta có thể sử dụng hàm .text(), để lấy các attribute của thẻ html ta có thể sử dụng hàm .attr("attribute-name").
  movie_link = movie.css(".article-watchmovie").css("a").first.attr("href")
  title = movie_doc.css(".details").css(".detail-title").first.text
  
 • Bạn có thể tham khảo đoạn code mẫu tại đây.
 • Trong đoạn code trên mình đã sử dụng Net::HTTPNokogori để scrap data và activerecord-import để import data vào database và hiển thị lên browser.
 • Trong thực tế bạn có thể sử dụng scrap data để tạo cron task import và update data từ website khác vào databasa của mình.

3. Nhận xét:

a. Ưu điểm:

 • Cách làm này khá dễ dàng, không cần phụ thuộc vào API hoặc RSS của bên thứ 3.

b. Khuyết điểm:

 • Cách làm này phụ thuộc khá nhiều vào CSS Selector do đó chỉ cần bên thứ 3 thay đổi CSS Selector thì phải viết lại.
 • Do đó cần viết sao cho càng ít phụ thuộc vào CSS Selector càng tốt.

4. Link tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.