0

Ruby on Rails - Cache function của 1 model trong ActiveRecord model

Chào mọi người

Vấn đề này thực chất là một câu hỏi mình, sau đó mình mò mẫm rồi xử lý được, nên share đây cùng thảo luận

Giả sử mình có model user.rb, hàm find(:id), mình muốn cache query của hàm này của 1 model nào đó chứ ko phải all thì sẽ xử lý thế nào

Đây là cách xử lý của mình

model: user.rb

def self.find(id)
  user = Rd.user_get(id)
  if !user
   puts "OVERRIDING no user #{id}"
   user = super
   Rd.user_set(id, user, {:ex => 3600})
  end

  return user
 end

services/rd.rb

class Rd
 def self.user_get(id)
  begin
   user = $rd.get("user_info_#{id}")
   puts "user redis #{id}"
   return User.new(JSON.parse(user))
  rescue
   return nil
  end
 end


 def self.user_set(id, user, options={})
  $rd.set("user_info_#{id}", user.to_json, options)
 end
end

$rd là redis client connection chỗ config/application.rb

$rd = Redis.new(
    :url => "redis://#{ENV['REDIS_CONNECT']}/0",
    :connect_timeout => 0.2,
    :read_timeout  => 1.0,
    :write_timeout  => 0.5
  )

Mọi người có cách nào hay có đóng góp gì vui lòng comment, cảm ơn 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.