Ruby đã nhân đôi "giá trị" (values) như thế nào?

Đã có bao giờ bạn tự hỏi rằng Ruby đã làm thế nào để sao chép giá trị của object, quá trình sao chép đó như thế nào? Và làm sao để biết được nó đang sao chép giá trị đó hay không? Hay đơn giản là sử dụng object đó dưới một cái tên biến khác? Mình có đọc được một bài viết có nói về vấn đề này, dưới đây mình xin được chia sẻ để mọi người hiểu hơn về nó. Bài viết sẽ tập trung vào một String object tuy nhiên đối với mọi object trong Ruby đều có cấu trúc tương tự như vậy.

Hai biến dùng chung một Object

Khi khởi tạo một String Object mới, nó sẽ sinh ra một bộ nhớ chứa giá trị của object đó và dùng object_id làm con trỏ để trỏ đến vùng nhớ đó, khi ta gọi giá trị thì nó sẽ truy vấn vào vùng nhớ đó để lấy ra giá trị.

str1 = String.new("I'm Ruby") || "I'm Ruby"

Khi ta gán một biến có chung giá trị với str1 theo lệnh như sau:

str2 = str1

Thực chất của lệnh trên là chúng ta đã gán biến str2 vào object str1 vừa mới tạo. Bạn có thể nhìn sơ đồ dưới để hiểu hơn:

alt text

Ta có thể kiểm tra object_id của 2 biến str1str2 như sau:

str1.object_id
=> 172452760
str2.object_id
=> 172452760

2 biến trên có cùng một object_id vì nó cùng gán vào một object => Khi chúng ta thực thi bất kì hành động nào trên biến str1 hay str2 thì chúng ta cũng đang làm điều đó với giá trị của biến còn lại. Ví dụ như thêm từ vào str2, hay là upcase! giá trị str2 thì str1 cũng có giá trị như vậy vì cùng sửa chung giá trị của một Object.

str2 << " Girl"
str2
=> "I'm Ruby Girl"
str1
=> "I'm Ruby Girl"

str2.upcase!
str2
=> "I'M RUBY GIRL"
str1
=> "I'M RUBY GIRL"

Hai object có giá trị như nhau

Với Object String str1 như trên khi ta tạo ra str2 với lệnh dưới thì nó mang tính chất hoàn toàn khác biệt:

str1 = String.new("I'm Ruby") || "I'm Ruby"
str2 = str1.dup
hoặc
str2 = String.new(str1)
hoặc
str2 = str1[0..str1.length]

str2
=> "I'm Ruby"

3 lệnh trên đều ra kết quả giá trị của str2 là giống str1. Vậy nó khác với lệnh đầu tiên kia là gì?. Khi thực thi 1 trong 3 lệnh trên bạn đã tạo ra một Object String mới bằng việc sao chép dữ liệu của str1 có nghĩa nó sẽ có một object_id mới, một vùng nhớ mới và hoàn toàn riêng biệt với object str1.

alt text

Ta cũng có thể kiểm tra object_id của str1str2 như sau:

str1.object_id
=> 172452760
str2.object_id
=> 153828400

=> Là 2 object riêng biệt nên ta có bất cứ hành động nào lên str1 hay str2 thì cũng không hề gây ảnh hưởng gì đến biến còn lại.

str2 << " Girl"
str2
=> "I'm Ruby Girl"
str1
=> "I'm Ruby"

str1.upcase!
str2
=> "I'm Ruby Girl"
str1
=> "I'M RUBY"

Kết luận

Ở trên mình đã giải nghĩa về việc nhân đôi giá trị như thế nào và bằng cách nào. Qua đó tùy vào mục đích sử dụng bạn có thể dùng nó tốt hơn, khi lập trình sẽ tránh lãng phí bộ nhớ, tránh việc gây nhầm lẫn, tạo ra những hậu quả không mong muốn.

Tham Khảo