0

Request và send mail với SMTP Trong Python

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về việc Request trong Python và cách send mail với SMTP trong Python

Request

Hỗ trợ sẵn các phương thức tương ứng cho Http request như GET, POST, PUT, DELETE...

import	requests
				
r	=	requests.get('https://api.github.com/events')
r	=	requests.post("http://httpbin.org/post")
r	=	requests.put("http://httpbin.org/put")
r	=	requests.delete("http://httpbin.org/delete")
r	=	requests.head("http://httpbin.org/get")
r	=	requests.options("http://httpbin.org/get")

GET Query string

Đối với các request GET , có thể truyền tham số đường dẫn thông qua tham số params khi gọi phương thức get() . Ví dụ:

import	requests
				
payload	=	{'key1':	'value1',	'key2':	'value2'}
r	=	requests.post("http://httpbin.org/post",	data	=
	payload)

Upload file

Có thể gởi thêm tham số files để upload file kèm theo request. Ví dụ:

import	requests
				
url	=	'http://httpbin.org/post'
files	=	{'file':	open('report.xls',	'rb')}
r	=	requests.post(url,	files=files)

Response

Sau khi gọi các phương thức tương ứng để request, bạn sẽ có đối tượng thuộc class Response . Đối tượng này có một số thông tin như sau:

  • status_code : HTTP Status server trả về
  • headers : Các thông tin header mà server trả về dưới dạng Dictionary.
  • cookies : Nếu server có trả về cookie thì có thể sử dụng thuộc tính này để lấy các cookie.
  • text : Trả về nội dung response

Gửi email với SMTP

SMTP là giao thức gởi mail thông dụng hiện nay. Python hỗ trợ mặc định thư viện smtplib dùng để kết nối đến một SMTP Server và gởi email. Tuy nhiên, việc sử dụng thư viện này sẽ gây khó khăn cho việc định dạng và sử dụng nên chúng ta sẽ sử dụng thư viện sender , là một thư viện giúp định dạng và gởi email đơn giản hơn.

Cài đặt sender

Cài đặt từ pip như sau:

$	sudo	pip	install	sender

Gửi email đơn giản

Để gởi 1 email với sender , bạn cần có tài khoản và một số thông tin của SMTP Server trước khi gởi. Ví dụ đoạn code để gởi 1 email từ SMTP Server của Amazon.

from	sender	import	Mail,	Message
				
mail	=	Mail(
				"smtp.gmail.com",	
				port	=	465,	
				username	=	"example@gmail.com",	
				password	=	"yourpassword",
				use_tls	=	False,	
				use_ssl	=	True,	
				debug_level	=	False
)
				
msg	=	Message("msg	subject")
msg.fromaddr	=	("Vo	Duy	Tuan",	"example@gmail.com")
msg.to	=	"destuser@gmail.com"
msg.body	=	"this	is	a	msg	plain	text	body"
msg.html	=	"<b>this	is	a	msg	text	body</b>"
msg.reply_to	=	"example@gmail.com"
msg.charset	=	"utf-8"
msg.extra_headers	=	{}
msg.mail_options	=	[]
msg.rcpt_options	=	[]
				
#	Send	message
mail.send(msg)

Gửi email có đính kèm file

Bạn cần sử dụng thêm class Attachment để tạo attachment.

from	sender	import	Mail,	Message,	Attachment
mail	=	Main(...)
msg	=	Message(..)
...
				
#	Open	attached	file	and	create	Attachment	object
with	open("photo01.jpg")	as	f:
				file01	=	Attachment("photo01.jpg",	"image/jpeg"
,	f.read())
				
msg.attach(file01)
				
#	Send	message
mail.send(msg)

Dưới đây mình đã giới thiệu với các bạn về Request trong Python và các bước cơ bản để gửi email với SMTP trong Python. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.

##Tham Khảo

http://docs.python-requests.org

https://www.tutorialspoint.com/python/python_sending_email.htm

http://sender.readthedocs.org/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.