+4

Refactor code với Special Case object

Trong thực tế, các ứng dụng thường sẽ yêu cầu chúng ta phải xử lý một số trường hợp đặc biệt như các ngoại lệ (exception), hay các trường hợp biến (variable) có giá trị là null. Cách xử lý dễ dàng nhất là bao chúng lại bằng các điều kiện để đảm bảo chương trình chạy đúng.

Tuy nhiên thì đời không như là mơ 😢 , một khi có khả năng xảy ra thì các trường hợp đó thường lặp lại nhiều, dẫn đến code cũng bị lặp khắp nơi.

Ví dụ như một ứng dụng web cần phải hiển thị tương ứng với trạng thái của người dùng có đăng nhập hay không, nhưng trong phần hiển thị đấy lại bao gồm nhiều phần nhỏ như text, các item liên kết với user hay các nút điều hướng cũng sẽ hoạt động khác nhau.

Vậy làm cách nào để xử lý vấn đề này? Chúng ta sẽ tận dụng tính chất đa hình của OOP, đại diện trường hợp đặc biệt bằng một object độc nhất, từ đó loại bỏ được hàng tá code lặp.

Để dễ hình dung hơn, chúng ta sẽ xét lại ví dụ trên, một ứng dụng web nhiều người dùng và xử lý khác nhau với người dùng ẩn danh và người dùng đăng nhập

Ví dụ ban đầu

Khi một người tương tác với ứng dụng, trạng thái đăng nhập thường được đại diện bởi "session" object. Ví dụ, đây là một cách xây dựng điển hình của phương thức #current_user trong một ứng dụng Ruby on Rails:

 def current_user
  if session[:user_id]
    User.find(session[:user_id])
  end
end

Công việc của đoạn code trên là tìm kiếm session hiện tại bằng key :user_id (thường được lưu trong cookie của trình duyệt người dùng) . Nếu tìm thấy, giá trị của key này được sử dụng để tìm kiếm thông tin người dùng trong database và khởi tạo một User object tương ứng. Ngược lại thì phương thức trả về nil - chính là trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần xử lý

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng #current_user, thường thì sẽ lá kiểm tra nil trước khi chính thức gọi tới phương thức này. Ví dụ

def greeting
  "Hello, " + current_user ? current_user.name : "Anonymous: + ", how are you today?"
end

Một case khác đó là việc hiển thị nút điều hướng dựa vào trạng thái của người dùng

if current_user
  render_logout_button
else
  render_login_button
end

Hay một số chức năng cần người dùng phải có quyền đặc biệt như admin.

if current_user && current_user.has_role?(:admin)
  render_admin_panel
end

Giả sử cần hiển thị danh sách gì đó dựa trên người dùng, ta có được ví dụ như thế này:

if current_user
  @listings = current_user.visible_listings
else
  @listings = Listing.publicly_visible
end
# ...

Thậm chí ứng dụng có thể cần thay đổi thuộc tính của người dùng hiện tại:

if current_user
  current_user.last_seen_online = Time.now
end

Giỏ hàng cũng là một chức năng không thể thiếu:

cart = if current_user
         current_user.cart
        else
         SessionCart.new(session)
        end
cart.add_item(some_item, 1)

Tất cả những ví dụ trên đều có một điểm chung, đó là không chắc chắn rằng #current_user sẽ trả về User object, hay là nil. Kết quả là việc kiểm tra nil bị lặp lại hết lần này đến lần khác 😢 .

Cùng refactor nào

Thay vì thể hiện một người dùng ẩn danh bằng giá trị nil, hãy viết một class đại diện cho trường hợp này, gọi nó là GuestUser.

class GuestUser
  def initialize(session)
    @session = session
  end
end

Chúng ta xây dựng phương thức #current_user để trả về một instance của class này khi không có :user_id tương ứng nào trong session tồn tại. Phương thức này cũng chính là hạt nhân của trong việc refactor.

def current_user
  if session[:user_id]
    User.find(session[:user_id])
  else
    GuestUser.new(session)
  end
end

Công việc tiếp theo là xây dựng các phương thức cho GuestUser tương ứng với User, đầu tiền là phương thức #name

class GuestUser
#...
  def name
    "Anonymous"
  end
end

Bây giờ chúng ta rút gọn được phương thức #greeting

def greeting
  "Hello, #{current_user.name}, how are you today?"
end

Cho trường hợp render nút "Login" hay "Log out", chúng ta không thể loại bỏ được điều kiện, bởi viết code xử lý render vào các model object có vẻ hơi sai nguyên tắc. Vậy nên chúng ta sẽ thêm phương thức #authenticated? vào cả User và GuestUser

class User
  def authenticated?
    true
  end
  #...
end

class GuestUser
  def authenticated?
    false
  end
  #...
end

Khi đó ta được:

if current_user.authenticated?
  render_logout_button
else
  render_login_button
end

Code không gọn đi nhưng mà được cái tường minh hơn 😄 . Tiếp đến là kiểm tra xem liệu user có quyền admin hay không. Hãy thêm phương thức #has_role? vào GuestUser. Vì người dùng không đăng nhập chắc chắn không có quyền gì đặc biệt nên cho trả về false luôn.

class GuestUser
  #...
  def has_role?(role)
    false
  end
end

Điều này giúp đơn giản hóa các đoạn code check quyền.

if current_user.has_role?(:admin)
  render_admin_panel
end

Tương tự với phương thức #visible_listing trong GuestUser

class GuestUser
  # ...
  def visible_listings
    Listing.publicly_visible
  end
end

Khi đó các đoạn code lấy dữ liệu liên kết với người dùng chỉ còn 1 dòng:

@listings = current_user.visible_listings

Một nhược điểm là chúng ta phải xây dựng một số phương thức không có ý nghĩa gì cả để chương trình có thể coi GuestUser giống như các user khác

class GuestUser
  #...
  def last_seen_online=(time)
    # NOOP
  end
end

Tuy nhiên nó giúp ta loại bỏ được việc lặp code rất nhiều

current_user.last_seen_oneline = Time.now

Cuối cùng là giỏ hàng huyền thoại.

class GuestUser
  # ...
  def cart
    SessionCart.new(@session)
  end
end

Cũng chỉ còn 1 dòng! Không phải kiểm tra điều kiện gì hết cả.

current_user.cart.add_item(some_item, 1)

Tưởng tượng mỗi đoạn code trên xuất hiện ở một vài chỗ thì tổng lượng code lặp cũng là rất đáng kể, chẳng may có thay đổi spec của trường hợp người dùng ẩn danh thì phải mò cả source code tìm cái đoạn if current_user thì nghĩ cũng thấy mệt. Các logic nghiệp vụ bây giờ được gói gọn trong một model, hợp lý hơn rất nhiều 😎 .

Kết quả cuối cùng của class GuestUser:

class GuestUser
  def initialize(session)
    @session = session
  end
  
  def name
    "Anonymous"
  end
  
  def authenticated?
    false
  end
  
  def has_role?(role)
    false
  end
  
  def visible_listings
    Listing.publicly_visible
  end
  
  def last_seen_online=(time)
    # NOOP
  end
  
  def cart
    SessionCart.new(@session)
  end
end

Kết luận

Vậy là chúng ta đã xây dựng một Special Case object để dại diện cho các người dùng không đăng nhập. Nguyên lý chính là xây dựng những phương thức trong object này tương ứng với những phương thức trong object cơ bản (ở ví dụ của chúng ta là User model).

Thật ra thì việc người dùng không đăng nhập không có nghĩa là không có người dùng nào cả, mà là một dạng đặc biệt, có thể hiểu là người dùng ẩn danh. Nên với việc áp dụng design mới này xét trên phương diện logic cũng có vẻ khớp với thực tế hơn 🤔.

Theo cảm nhận bản thân thì mình thấy đây là một cách refactor rất hay, code bớt lặp và đẹp hơn nhiều mà logic được gói gọn trong một object. Nhược điểm duy nhất của nó là phải làm sao cho đồng bộ Specical Case object này với object chính của ứng dụng. Hi vọng bài viết này giúp ích được cho các bạn ^^.

Tài liệu tham khảo

https://www.confidentruby.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.