+4

REALTIME trong Angular 5 kết hợp Rails 5 và WEBSOCKETS

Chắc hẳn khá nhiều người đã từng làm việc với realtime, vậy hôm nay mình xin trình bày 1 demo nho nhỏ giới thiệu về realtime trong angular kết hợp với websockets

1. Giới thiệu

Hôm nay mình sẽ tạo ra một ứng dụng realtime cung cấp phản hồi ngay lập tức khi một người dùng ấn like một bức ảnh. Để làm được điều này chúng ta sẽ sử dụng Angular 5 và Pusher API. Nếu ai chưa nge qua về Pusher API có thể tìm hiểu ở link này nhé: https://pusher.com/docs

Đây là hình ảnh sau khi hoàn thành demo:

Để bắt đầu làm demo trước hết các bạn phải kiểm tra mình đã cài đặt Node và NPM chưa.

npm --version
node --version

2. Xây dựng một ứng dụng Angular 5

Để chắc chắn máy tính bạn đã cái đặt angular 5 hãy kiểm tra bằng dòng lệnh sau:

 ng --version

Nếu bạn chưa cài đặt hoặc phiên bản nhỏ hơn 1.2 hãy chạy câu lệnh sau:

 npm install -g @angular/cli

Và cuối cùng bạn chạy dòng lệnh dưới đây để tạo ứng dụng nhé:

ng new angular5-pusher

3. APP Component

Ứng dụng hôm nay của mình sẽ khá đơn giản, chỉ cần load 1 hình ảnh, thêm một button like là xong. Trong file app.component.html bạn thêm đoạn code như bên dưới:

  <div class="main-app">
   <h1>
    {{ title }}!
   </h1>
   <img width="300" alt="Pusher Logo" src="../assets/pusher.svg" />
   <div class="like">
    <div style="margin-right: 1rem">
     <h2>{{ likes }} likes</h2>
    </div>
    <button class="btn btn-lg btn-success" (click)="liked()">Like Image</button>
   </div>
  </div>

Ở đây chúng ta sẽ thấy có sự kiện click, tức là mỗi lần click vào button này, thì lượng like sẽ tăng lên, và việc xử lí đó mình sẽ đặt ở trong app.component.ts

  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
  //..

  @Component({
   selector: 'app-root',
   templateUrl: './app.component.html',
   styleUrls: ['./app.component.css']
  })

  export class AppComponent implements OnInit {
   title = 'Pusher Liker';
   likes: any = 0;

   constructor() {
    // the pusher service will be injected as part of the constructor later
   }
   ngOnInit() {
    // ..
   }
   // add to the number of likes to the server
   liked() {
    this.likes = parseInt(this.likes) + 1;
    // ..
   }
  }

4. Thêm Pusher vào ứng dụng

Hiện tại, khi mà một người dùng click vào button like thì ở phía người dùng sẽ không hiển thị ngay lập tức lượng like mà người khác vừa thực thi. Và Pusher sẽ giải quyết vấn đề này, nó cho phép bạn thêm thời gian thực vào ứng dụng khá là đơn giản. Tất cá việc mình cần làm là phải đăng kí 1 chanel và sau đó listen for event 😃. Nó giống như bạn bật tv xem 1 trận worldcup (chanel) và sau đó chờ đợi một bàn thắng(event) Để cài đặt pusher vào ứng dụng angular 5, chúng ta cần add nó vào thư viện:

npm install --save pusher-js

Tiếp theo ở trong file .angular-cli.json chúng ta include thư viện pusher mới install ở trên

//...

"scripts": ["../node_modules/pusher-js/dist/web/pusher.min.js"]

//...

Như các bạn đã biết về angular 2 trở đi, chúng ta có một khái niệm gọi là services, ở đây mình sẽ tạo một services có tên là PusherService:

ng generate service Pusher

Trong file pusher.service.ts chúng ta cần import một vài thứ sau:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { environment } from '../environments/environment';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import Pusher from 'pusher-js';
declare const Pusher: any;

Khi import HttpClient thì mọi phản hồi đều mặc định là dạng JSON. Tiếp thoe chúng ta cần phải thêm một vài biến môi trường ở trong thư mục enviroment.ts để giúp pusher hoạt động tốt.

  export const environment = {
   production: false,
   pusher: {
    key: 'PUSHER_API_KEY',
    cluster: 'PUSHER_CLUSTER',
   }
  };

Các chi tiết như key hay cluster bạn có thể lấy tư ứng dụng Pusher dashboard Tạo một ứng dụng mới trên trang dashboard của pusher

 1. Click "Create New APP" từ thanh công cụ bên trái
 2. Bạn cung cấp một số cấu hình cơ bản để tạo app (cái này khá đơn giản không có gì phức tạp). Hình ảnh của việc tạo app trên Pusher

Bây giờ bạn vào file pusher.service.ts

  @Injectable()
 export class PusherService {
 pusher: any;
 channel: any;
 constructor(private http: HttpClient) {
  this.pusher = new Pusher(environment.pusher.key, {
   cluster: environment.pusher.cluster,
   encrypted: true
  });
  this.channel = this.pusher.subscribe('events-channel');
 }

 like( num_likes ) {
  this.http.put('http://localhost:3000/likes/' + 1, {'like': {like_count: num_likes}) // 1 ở đây là ID của record like trong db nhé. Vì mình chỉ tập trung làm demo về realtime nên đoạn này làm qua qua 
  .subscribe(data => {});
 }
}

Trong hàm khởi tạo của PusherService chúng ta included HttpClient và đăng kí 1 kênh tên là events-channel. Chúng ta cũng cần tạo ra phương thức PUT để gửi yêu cầu đến server nhằm mục đích update lượng count, params là số lượng like mà người dùng đã click. Để làm được điều này các bạn có thể sử dụng server bằng Rails để thực thi yêu cầu nhé về cái này mình sẽ đề cập sau.

Tiếp theo trong file app.component.ts

  //-- app.component.ts
  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
  import { PusherService } from './pusher.service';

  @Component({
   selector: 'app-root',
   templateUrl: './app.component.html',
   styleUrls: ['./app.component.css']
  })
export class AppComponent implements OnInit {
 title = 'Pusher Liker';
 likes: any = 0;
 
 constructor(private pusherService: PusherService, private http: HttpClient) {
  this.http.get('http://localhost:3000/likes/1.json')
   .subscribe(res => {
    this.likes = res.json().like_count;
   });
 }
 ngOnInit() {
  this.pusherService.channel.bind('new-like', data => {
   this.likes = data.like_count ;
  });
 }

 liked() {
  this.likes = parseInt(this.likes) + 1;
  this.pusherService.like( this.likes );
 }
}

Ở trên chúng ta đã import pusherSerrvice và add nó vào hàm khởi tạo. Bây giờ khi component được tạo ra, chúng ta sẽ dùng bind cho pusherService đối với sự kiện new-like và update số lượt like.

5. Tạo server xử lí dữ liệu bằng Rails

Trước hết để Angular 5 và Rails có thể kết hợp được với nhau bạn hãy tham khảo link này nhé, https://viblo.asia/p/tao-ung-dung-voi-rails-5-va-angular-5-63vKjm6y52R Sau khi đã hiểu về nó tiếp tục làm bước bên dưới (BẮT BUỘC)

 1. Tạo Database lưu trữ like_count
 rails generate scaffold Like like_count:integer
 1. Tạo DB:
rake db:create
rake db:migrate

Sau đó để chạy demo ngon lành bạn tạo 1 record có id=1 nhé 3. Thêm gem:

  # Gemfile
  gem 'pusher'
  gem 'figaro'
 1. Chạy figaro install để sinh ra file application.yml, sau đó chúng ta sẽ thêm Pusher key vào file này:
# config/application.yml

  PUSHER_APP_ID: 'xxxxxx'
  PUSHER_KEY: 'xxxxxxxxxxxxxxxxx'
  PUSHER_SECRET: 'xxxxxxxxxxxxxx'
  PUSHER_CLUSTER: 'xx'

các thông tin về ID, KEY... bạn lấy ở đây về nhé dashboard 5. Thêm đoạn code sau vào file config/initializers/pusher.rb

  require 'pusher'

  Pusher.app_id = ENV["PUSHER_APP_ID"]
  Pusher.key = ENV["PUSHER_KEY"]
  Pusher.secret = ENV["PUSHER_SECRET"]
  Pusher.cluster = ENV["PUSHER_CLUSTER"]
  Pusher.logger = Rails.logger
  Pusher.encrypted = true
 1. Tiếp theo để update thông tin về like_count ngay lập tức sau khi ấn like, chúng ta sẽ đẩy số like vào chanel và subscribe mà chúng ta đã đăng kí trên client. Ở trong model model Like, chúng ta add after_commit được gọi khi thực thi một lệnh update số like. đoạn code như sau:
  # app/models/like.rb

  class Like < ApplicationRecord
   after_commit :notify_pusher, on: [ :update]

   def notify_pusher
    Pusher.trigger('events-channel', 'new-like', self.as_json)
   end
  end

Chắc chắn các bạn sẽ quên mất đi "new-like" và 'events-channel' được lấy từ đâu? đó chính là ở trong file

#app.component.ts
 ngOnInit() {
  this.pusherService.channel.bind('new-like', data => { // new-like
   this.likes = data.like_count ;
  });
 }
#pusher.service.ts

 constructor(private http: HttpClient) {
  this.pusher = new Pusher(environment.pusher.key, {
   cluster: environment.pusher.cluster,
   encrypted: true
  });
  this.channel = this.pusher.subscribe('events-channel'); //event-channel
 }

Sau khi hoàn thành các bước trên các bạn có thể xem thành quả của mình (đây là demo mình lấy trên mạng, trên thực tế cũng tương tự như vậy)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.