+1

Rails security

Chào mọi người, bài viết hôm nay mình sẽ nói tới một số vấn đề về bảo mật mà chúng ta cần quan tâm khi làm việc với Rails.

Authentication

Một điều quan trọng khi làm việc với authentication:

Always salt and hash all passwords!

Lý do duy nhất cho việc lưu trữ password dưới dạng plain text là khi password phải cung cấp cho các external service dưới dạng plain text. Ngoài ra password phải được mã hóa trước khi lưu trữ trong database

Hashing password

Hashing password để tránh trường hợp lộ password khi dữ liệu trong database bị đánh cắp.

require 'digest/sha1'

$hashes = {}

def hash(password)
  Digest::SHA1.hexdigest(password)
end
def store_password(login, password)
  $hashes[login] = hash(password)
end
def verify_password(login, password)
  $hashes[login] == hash(password)
end

store_password('alice', 'kittens')
store_password('bob', 'kittens')

$hashes # => {"alice"=>"3efd62ee86d4a141c3e671d86ba1579f934cf04d",
    # "bob"=> "3efd62ee86d4a141c3e671d86ba1579f934cf04d"}

verify_password('alice', 'kittens') # => true
verify_password('alice', 'mittens') # => false
verify_password('bob', 'kittens') # => true

Mặc dù hashing password bảo mật hơn việc để password dưới dạng plain text, tuy nhiên cách này vẫn không đảm bảo tuyệt đối.
Ví dụ ai đó có file password này có thể suy ra alicebob có cùng mật khẩu.
Hơn nữa, hacker có thể lấy thông tin mật khẩu người dùng rainbow attack:
Hacker sẽ tính toán ra rainbow table bằng việc sử dụng hash function với password được thử lần lượt. Sau đó chỉ cần so sánh từng hashed password trong database với các giá trị lấy được từ rainbow table.
Kiểu tấn công này có thể ngăn chặn với việc dùng salt:

Salting password

require 'digest/sha1'

$hashes = {}
$salts = {}

def hash(password, salt)
  Digest::SHA1.hexdigest("--#{salt}--#{password}--")
end
def generate_salt(login)
  Digest::SHA1.hexdigest("--#{Time.now.to_s}--#{login}--")
end
def store_password(login, password)
  salt = $salts[login] = generate_salt(login)
  $hashes[login] = hash(password, salt)
end
def verify_password(login, password)
  $hashes[login] == hash(password, $salts[login])
end

store_password('alice', 'kittens')
store_password('bob', 'kittens')

$hashes # => {"alice"=>"955b034a284ed2405c8f1a275e2191484161b1c5",
    # "bob"=> "2f7ef18f0f50efd2b8684c49e85befc95509a74f"}
$salts # => {"alice"=>"0682a0e26655e234ee45ea6a68af8ebd3e2c0eaf",
    # "bob"=> "6116fb3dc0e9824b7c99e81f6dac6c17b7a6257b"}

verify_password('alice', 'kittens') # => true
verify_password('alice', 'mittens') # => false
verify_password('bob', 'kittens') # => true

Với việc lưu trữ thêm salt digest cho từng user sẽ đảm bảo security hơn:

 • Đảm bảo các password không bao giờ hash ra cùng giá trị
 • rainbow attack sẽ trở nên khó khăn hơn

Don't trust the Client

Không bao giờ tin tưởng bất cứ gì nhận được từ client

Bởi vì client có thể gửi bất cứ gì mong muốn, có thể chèn thêm các header giả mạo, những parameter đặc biệc, query string bất thường, ...

 • Form parameter (Trong query string hay data từ POST request)
 • Cookies
 • Referer header: chứa URI của trang liên kết tới trang hiện tại

Form processing

Rails hỗ trợ mass assignment từ các form parameters tới ActiveRecord object, do đó các form field như user[name], user[age], ... có thể được gán cho User object bằng một dòng code:

user = User.new params[:user]

Điều này rất nguy hiểm khi cho phép client gửi bất kì params nào mong muốn, ví dụ như user[role]: :admin, ... Để giải quyết vấn đề này, ta có thể sử dụng attr_protected trong ActiveRecord để chỉ ra những attribute nào không được assign qua mass assignment, hoặc sử dụng permit method đối với params trong controller.

Hidden field

Ví dụ về việc sử dụng hidden field trong Rails form:

# app/models/comment.rb
class Comment < ActiveRecord::Base
  belongs_to :user
end

# app/controllers/comments_controller.rb
class CommentsController < ApplicationController
  def new
    @comment = Comment.new(user_id: get_current_user)
  end
  def create
    @comment = Comment.create params[:comment]
  end
end

# app/views/comment/new.html
<% form_for :comment do |f| %>
  <%= f.hidden_field :user_id %>
  Comment: <%= f.text_field :comment %>
<% end %>

Với việc tin tưởng hidden_field user_id, params[:comment][:user_id] không được verify, chúng ta đã cho phép tạo comment cho bất kỳ user nào trong hệ thống.

Client-side validation

Việc validation không nhất thiết chỉ nên xử lý phía server, ta nên thêm validatation ở cả phía client.
Điều này rất hữu ích khi user để trống hay nhập sai format các form field, client-side validation sẽ xử lý những trường hợp như thế này, không cần tốn request tới server cho việc validate này.

Cookies

Trong Rails, ta không cần sử dụng tới raw_cookie, việc sử dụng session sẽ trở nên bảo mật và an toàn hơn.
Bởi việc lưu trữ session luôn ở server-side, sessionID rất khó để đoán ra, đảm bảo rằng nếu user có một sessionID cụ thể, user đó có thể access tới session đó.

Double-check everything

REST dựa trên resource-based URIs (mỗi một URI đại diện cho một resource cụ thể), điều này có thể dễ dàng bị bỏ qua vấn đề về security:

# app/models/message.rb
class Message < ActiveRecord::Base
  belongs_to :user
end

# app/controllers/messages_controller.rb
class MessagesController < ApplicationController
  def show
    @message = Message.find params[:id]
  end
end

Ví dụ trên cho phép mọi user đều có thể đọc được mọi message của bất kì ai. Có thể fix lại như sau:

def show
  @message = Message.find_by_user_id_and_id(current_user.id,
  params[:id])
end

Cross-Site Request Forgery

Là một kiểu tấn công khá phổ biến, hacker giả mạo là trình duyệt của người dùng gửi request tới trang web.
Nếu người dùng đã đăng nhập với trang web của chúng ta, và việc xác thực này thông qua cookies, lúc này trình duyệt lưu trữ cookies của trang web và sẽ gửi cookies này khi request, server nhận thông tin authentication này và thực hiện xử lý request giả mạo đó.

Để chống lại CSRF, Rails tạo ra một token ứng với mỗi session, token này được gắn vào trường hidden_field ở mỗi form. Việc sử dụng token giúp:

 • Gây khó cho hacker trong việc tạo ra một token chuẩn dựa vào sessionID
 • Token sẽ thay đổi với từng session
  Những form được gửi tới sẽ không được xử lý nếu không có token hợp lệ

SQL Injection

Cách tấn công sử dụng lỗ hỗng với những câu truy vấn SQL:

search = params[:q]
Person.find_by_sql %(SELECT * FROM people WHERE name = '#{search}%')

Câu truy vấn SQL tìm những người có name ứng với tham số search được truyền vào.
Nếu tham số search người dùng nhập : “ '; DROP TABLE people; -- ” thì câu truy vấn tới database sẽ như sau:

SELECT * FROM people WHERE name = ''; DROP TABLE people; --%';

Câu lệnh này sẽ xóa Table people! Một ví dụ khác với “ ' OR 1 = 1; -- ”:

SELECT * FROM people WHERE name = '' OR 1 = 1; --%';

Cây lệnh này sẽ trả về toàn bộ people trong hệ thống.
Để chống lại SQL injection ta có thể viết như sau:

User.where("id = ?", params[:user][:user_id]).first

Rails cũng có thể xử lý những ký tự đặc biệt khi thực hiện câu truy vấn sql (' "", kí tự NULL hay kí tự xuống dòng) qua một số method như Model.find(id), Model.find_by_something(something).
Mọi người có thể tìm hiểu thêm tại https://rails-sqli.org/


Trên đây là tìm hiểu của mình về một số vấn đề về security trong Rails, cảm ơn mọi người đã đọc bài viết 😕


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.