0

Rails generators (P1)

Generator là gì

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về cách tạo mới và customize 1 generator. Chắc chắn chúng ta khi code Rails đều quá quen với một số lệnh generate như:

rails generate model ..
rails generate controller
rails generate scaffold 

Generator là bộ công cụ giúp chúng ta thêm mới hoặc chỉnh sửa nội dung của file để thực hiện một chức năng và mục đích nào đó.

Hello generator

Từ rails 3.0 chúng ta có thể tạo riêng cho mình 1 generator, dưới dây là 1 ví dụ đơn giản tạo 1 file config/initializers/initializer.rb bằng câu lệnh generate. Tạo 1 file lib/generators/initializer_generator.rb có nội dung như sau:

class InitializerGenerator < Rails::Generators::Base
 def create_initializer_file
  create_file "config/initializers/initializer.rb", "# Add initialization content here"
 end
end

sau đó chúng ta chạy lệnh sau:

rails generate initializer --help

Thông tin của generator của chúng ta sẽ được hiển thị lên.

Tiếp theo chạy lệnh sau để thực thi:

rails generate initializer
   create config/initializers/initializer.rb

Như chúng ta thấy class InitializerGenerator kế thừa từ Rails::Generators::Base và có 1 method create_initializer_file được định nghĩa. Khi chúng ta thự thi generate, mỗi public method trong generator sẽ được thực thi tuần tự.

Tạo mới generator

Như ví dụ bên trên là chúng ta có thể tạo một generator bằng tay.

Ngoài ra chúng ta có một cách khác đó là sử dụng generator để tạo generator:

$ rails generate generator initializer

thằng Rails sẽ tự động ra các file:

$ rails generate generator initializer
   create lib/generators/initializer
   create lib/generators/initializer/initializer_generator.rb
   create lib/generators/initializer/USAGE
   create lib/generators/initializer/templates
   invoke test_unit
   create  test/lib/generators/initializer_generator_test.rb

Một generator vừa tạo ra sẽ có nội dung như sau:

class InitializerGenerator < Rails::Generators::NamedBase
 source_root File.expand_path('templates', __dir__)
end

Chúng ta có một bộ các method giúp chúng ta xử lý thao tác với generator được cung cấp bới Thor::Actions như create_file, copy_file, ... Chi tiết tại đây

Khác biệt ở đây đó chính là class cha là Rails::Generators::NamedBase chứ không phải Rails::Generators::Base. Điều đó có nghĩa là generator của chúng ta sẽ có ít nhất một đối số được truyền vào. Chạy lại lệnh --help để hiểu thêm


$ bin/rails generate initializer --help
Usage:
 rails generate initializer NAME [options]

Ta thêm 1 method vào generator như sau:

class InitializerGenerator < Rails::Generators::NamedBase
 source_root File.expand_path('templates', __dir__)
 
 def copy_initializer_file
  copy_file "config/initializers/initializer.rb", "config/initializers/#{file_name}.rb"
 end
end

sau đó thực thi generator:

$ rails generate initializer core_extensions

File config/initializers/core_extensions.rb sẽ được tạo ra giống hệt so với file config/initializers/initializer.rb

Phần này mình kết thúc tại đây nhé. Phần sau sẽ hướng dẫn cho mọi người cách customized 1 generator

Tham khảo: https://guides.rubyonrails.org/generators.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.