Rails Custom URLs using Descriptive Slugs

Introduction

Khi phát triển các trang web bằng Ror, mặc định các URLs sẽ được xây dựng dựa trên trường khóa chính ID và tất nhiên là auto-increment (vd như /users/1, /posts/1/edit..) Vì nhiều mục đích khác nhau như SEO, hoặc hạn chế sự đoán trước từ phía người dùng hay thậm chí là mục đích thẩm mỹ, chúng ta có thể custom lại URLs theo format khác, chẳng hạn như: thêm mô tả của trang trên chính URLs: /users/1-day-la-user-thu-nhat, /posts/1-this-is-my-first-post hoặc chèn thêm vào đoạn token: /posts/123QWERTY/edit, các format này thường được gọi dưới cái tên Slug URLs.

Có nhiều cách khác nhau để custom lại format của URLs, có thể dùng format text hay là UUIDs, Hash Ids. Để nhanh gọn chúng ta có thể sử dụng gem friendly_id, hoặc chúng ta hoàn toàn có thể tự implement việc đó bằng tay 😄

Implement

Slug được hiểu là tên URL của một trang web. Có rất nhiều "slug format styles" khác nhau, vd như hiển thị đầy đủ description của page(/this-is-my-page), hoặc sử dụng mỗi ID (/page/1) hoặc kết hợp cả 2 (/page/1-this-is-my-page), đơn cử như URL của bài post hiện tại chúng ta đang truy cập: https://viblo.asia/p/rails-custom-urls-using-descriptive-slugs-4dbZN86k5YM

Nói ngắn gọn, để làm được việc đó thì chúng ta cần làm những bước sau:

 • Tạo thêm cột lưu giá trị slug cho từng record
 • Tạo method generate ra giá trị cho trường slug
 • Override lại method to_param để phục vụ cho việc gán link bằng link_to
 • Config lại param cho routes để Rails nhận biết được slug param
 • Sử dụng find_by_slug thay cho find_by_id
 • Enjoy!

Create Slug Column

Trước tiên chúng ta cần tạo project đã:

rails new test-slug-url

Để tiện thì mình dùng luôn scaffold cho model User

rails g scaffold user name:string slug:string

Và migrate:

rails db:migrate

done, giờ sang bước thứ hai

Generate the pretty URL strings

Chúng ta sẽ cần method để format lại trường slug:

before_save :to_slug
private
def to_slug
 self.slug = slug.parameterize.truncate(80, omission: "")
end

Ở đây ta sử dụng 2 method parameterize(để format lại chuỗi string thành định dạng pretty URL) và truncate(để cố định max-length cho chuỗi):

"rails custom urls using descriptive slugs".parameterize
=> "rails-custom-urls-using-descriptive-slugs"

Khởi tạo thử 1 user:

User.create(name: "Thanos", slug: "Perfectly balanced as all things should be")
=> #<User id: 1, name: "Thanos", slug: "perfectly-balanced-as-all-things-should-be", created_at: "xxx", updated_at: "xxx">

Override to_param method

Method to_param mặc định của Rails sẽ trả về id của record, được gọi đến khi chúng ta sử dụng helper link_to, vd như <%= link_to "show", @user %>, tương đương với users/1:

> User.first.to_param
 User Load (0.1ms) SELECT "users".* FROM "users" ORDER BY "users"."id" ASC LIMIT 1
=> "1"

Để thuận tiện cho việc dẫn link đến từng page, chúng ta nên override lại method to_param một chút, thay vì trả về id thì sẽ trả về slug:

class User < ActiveRecord::Base
 def to_param
  slug
 end
end

Set routes to use

Tiếp theo chúng ta sẽ cập nhật lại config/routes.rb. Mặc định resources helper sẽ sử dụng param là id, việc cần làm bây giờ sẽ là nói cho Rails routes biết chúng ta sẽ sử dụng slug thay cho id:

resources :post, param: :slug

Resources User giờ sẽ có dạng:

  Prefix   Verb  URI Pattern         Controller#Action
  users   GET  /users(.:format)      users#index
       POST  /users(.:format)      users#create
  new_user  GET  /users/new(.:format)    users#new
  edit_user GET  /users/:slug/edit(.:format) users#edit
   user   GET  /users/:slug(.:format)   users#show
       PATCH /users/:slug(.:format)   users#update
       PUT  /users/:slug(.:format)   users#update
       DELETE /users/:slug(.:format)   users#destroy

Use find_by_slug in controller

Bây giờ chúng ta sẽ dùng method find_by_slug thay cho find_by_id:

def load_user
 @user = User.find_by_slug(params[:slug])
end

Và thành quả: Tuy nhiên, việc find records hoàn toàn bằng strings thay vì ids như vậy tất nhiên là chậm hơn find bằng id thông thường, do đó sẽ có ảnh hưởng một chút đến hiệu năng của hệ thống:

User Load (0.2ms) SELECT "users".* FROM "users" WHERE "users"."slug" = ? LIMIT 1 [["slug", "perfectly-balanced-as-all-things-should-be"]]

Chúng ta vẫn có thể find records bằng id mà vẫn đảm bảo friendly URLs bằng cách kết hợp kiểu slug giữa idstring như sau:

Trước tiên là edit lại method to_param:

def to_param
 [id, slug.parameterize.truncate(80, omission: "")].join("-")
end

Và lại dùng find_by_id trong controller:

def load_user
 @user = User.find_by_id(params[:slug].to_i)
end

Method to_i sẽ ngừng việc convert ngay khi bắt gặp kí tự không phải chữ số:

> "1-this-is-my-post".to_i
=> 1

Kết quả:

Summary

Bài viết nhằm chia sẻ về Custom URLs qua việc sử dụng descriptive Slug, bài viết còn nhiều hạn chế, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.

Nguồn tham khảo:

https://dev.to/ryanwhocodes/custom-urls-in-ruby-on-rails-how-you-can-use-descriptive-slugs-instead-of-ids-3jke