Quickstart ARCore trong Android

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu sơ qua cơ bản về ARCore trên Android. Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để enable ARCore trong device Android nhé 😄

Bạn sẽ cần:

 1. Add AR Require hoặc AR Optional entry vào trong manifest
 2. Add build dependencies vào project
 3. Thực hiện check ở runtime để đảm bảo ARCore được support và đã cài đặt, cùng với đó là quyền mở camera.
 4. App thoả mãn ARCore's User Privacy Requirements

Add AR Required hoặc AR Optional entries vào manifest

Có 2 loại AR apps: AR RequiredAR Optional.

AR Optional app

App sử dụng AR optional feature sẽ chỉ được activate trên device support ARCore được gọi là AR Optional apps.

 • AR Optional apps có thể được cài đặt và chạy trên device không support ARCore.
 • Khi user cài đặt AR Optional app, Play Store sẽ không tự động cài đặt ARCore.

Để định nghĩa app của bạn là AR Optional, thêm vào AndroidManifest đoạn định nghĩa sau:

<!-- "AR Optional" apps must declare minSdkVersion ≥ 14 -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" />

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<application><!-- Indicates that app supports, but does not require ARCore ("AR Optional").
     Unlike "AR Required" apps, Google Play Store will not automatically
     download and install ARCore when the app is installed.
  -->
  <meta-data android:name="com.google.ar.core" android:value="optional" />
</application>

AR Required apps

App mà không thể sử dụng nếu device không support AR được gọi là AR Required apps.

 • AR Required app sẽ chỉ hiện trên Play Store đối với những device support ARCore.
 • Khi user cài đặt AR Required app, Play Store sẽ tự động cài đặt ARCore. Tuy nhiên, app vẫn sẽ phải thực hiện thêm runtime check trong trường hợp ARCore bị gỡ cài đặt sau đó hoặc có yêu cầu update ARCore.

Thông tin chi tiết, xem ở Publishing AR Apps in the Play Store.

Để định nghĩa app của bạn là AR Required, thêm vào file AndroidManifest như sau:

<!-- "AR Required" apps must declare minSdkVersion ≥ 24 -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="24" />

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<!-- Indicates that app requires ARCore ("AR Required"). Ensures app is only
   visible in the Google Play Store on devices that support ARCore.
-->
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.ar" />

<application><!-- Indicates that app requires ARCore ("AR Required"). Causes Google
     Play Store to download and install ARCore when the app is installed.
  -->
  <meta-data android:name="com.google.ar.core" android:value="required" />
</application>

Add build dependencies

Để thêm ARCore vào Android Studio project, ta làm như sau:

 • Đảm bảo rằng file build.gradle đã thêm Google's Maven repository:
allprojects {
  repositories {
    google()
 • Add library ARCore mới nhất như là một dependency trong build.gradle file:
dependencies {
  …
  implementation 'com.google.ar:core:1.7.0'
}

Perform runtime checks

Check ARCore được hỗ trợ (AR Optional app only)

AR Optional apps có thể sử dụng ArCoreApk.checkAvailability() để xác định device có hỗ trợ ARCore hay không. Ở device không hỗ trợ ARCore, AR Optional app nên disable các function liên quan đến AR và ẩn các yếu tố liên quan:

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 // Enable AR related functionality on ARCore supported devices only.
 maybeEnableArButton();}

void maybeEnableArButton() {
 ArCoreApk.Availability availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this);
 if (availability.isTransient()) {
  // Re-query at 5Hz while compatibility is checked in the background.
  new Handler().postDelayed(new Runnable() {
   @Override
   public void run() {
    maybeEnableArButton();
   }
  }, 200);
 }
 if (availability.isSupported()) {
  mArButton.setVisibility(View.VISIBLE);
  mArButton.setEnabled(true);
  // indicator on the button.
 } else { // Unsupported or unknown.
  mArButton.setVisibility(View.INVISIBLE);
  mArButton.setEnabled(false);
 }
}

Hãy nhớ rằng checkAvailability() có thể sẽ phải sử dụng network resources để xác định device có hỗ trợ ARCore hay không. Trong thời gian này, nó sẽ trả về UNKNOWN_CHECKING. Để giảm độ trễ nhận biết và popup thông báo, app nên gọi checkAvailability() một lần ở đầu của life cycle để bắt đầu truy vấn thông tin, bỏ qua giá trị trả về. Bằng cách này, một kết quả được lưu trong cache sẽ có sẵn ngay lập tức khi maybeEnableArButton() được gọi.

Sơ đồ minh hoạ logic trong đoạn code trên:

Request camera permission (AR Optional and AR Required apps)

Cả AR OptionalAR Required app sẽ phải đảm bảo rằng camera permission đã được cấp trước khi khởi tạo AR Session. hello_ar_java sample cung cấp CameraPermissionHelper class để bạn có thể sử dụng và gọi trong AR activity hàm onResume():

@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();

 // ARCore requires camera permission to operate.
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  CameraPermissionHelper.requestCameraPermission(this);
  return;
 }}

AR Activity phải implement onRequestPermissionsResult(…):

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] results) {
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  Toast.makeText(this, "Camera permission is needed to run this application", Toast.LENGTH_LONG)
    .show();
  if (!CameraPermissionHelper.shouldShowRequestPermissionRationale(this)) {
   // Permission denied with checking "Do not ask again".
   CameraPermissionHelper.launchPermissionSettings(this);
  }
  finish();
 }
}

Check ARCore đã installed (AR OptionalAR Required apps)

App cũng cần gọi ArCoreApk.requestInstall() trước khi khởi tạo ARCore sesion để check phiên bản phù hợp của ARCore đã được cài đặt. Phương thức này cũng nhắc user cài đặt hoặc update nếu cần:

// Set to true ensures requestInstall() triggers installation if necessary.
private boolean mUserRequestedInstall = true;

@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();

 // Check camera permission.// Make sure ARCore is installed and up to date.
 try {
  if (mSession == null) {
   switch (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, mUserRequestedInstall)) {
    case INSTALLED:
     // Success, create the AR session.
     mSession = new Session(this);
     break;
    case INSTALL_REQUESTED:
     // Ensures next invocation of requestInstall() will either return
     // INSTALLED or throw an exception.
     mUserRequestedInstall = false;
     return;
   }
  }
 } catch (UnavailableUserDeclinedInstallationException e) {
  // Display an appropriate message to the user and return gracefully.
  Toast.makeText(this, "TODO: handle exception " + e, Toast.LENGTH_LONG)
    .show();
  return;
 } catch () { // Current catch statements.return; // mSession is still null.
 }}

Sơ đồ minh hoạ logic trong đoạn code trên:

Nếu requestInstall() trả về INSTALL_REQUESTED, activity hiện tại sẽ pause và user sẽ được nhắc nhở cài đặt hoặc update ARCore:

onResume sẽ được thực thi lại và đưa user trở lại activity.

User Privacy Requirements

Hãy đảm bảo rằng app của bạn được compile với ARCore's User Privacy Requirements.

Bài viết của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình 😄