+6

Quản lý log ứng dụng với ELK Stack (Elasticsearch, Logstash và Kibana)

Như phần trước mình đã giới thiệu về GrayLog 2 - quản lý log của ứng dụng. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu một bộ quản lý log ứng dụng đến từ Elastic là ELK Stack (Elasticsearch, Logstash và Kibana) để các bạn có thêm lựa chọn khi muốn triển khai một ứng dụng quản lý log nhé. Bài viết giới thiệu về bộ ba ELK này đã có, bạn có thể đọc thêm tại đây nên mình không giới thiệu thêm nữa mà đi luôn vào việc cài đặt và triển khai căn bản như thế nào nhé. Chúng ta lại thực hiện giống như với thằng GrayLog 2 là tạo một server bằng Docker nhé. Mặc định bạn đã cài đặt và sử dụng được Docker ở mức căn bản.

Đầu tiên, khởi tạo một container, chúng ta dùng Ubuntu 14.04 nhóe:

sudo docker run --name elk_stack --net=host -it ubuntu:14.04 /bin/bash

Note: Việc dùng tham số --net=host là để sử dụng các port mà chúng ta mở trong container trực tiếp luôn trên host mà không cần phải đi qua IP của container

Sau khi đã khởi tạo và truy cập vào container, chúng ta thực hiện cài đặt một số packages cần thiết cho quá trình cài đặt ELK stack nhé. Đầu tiên là update lại APT cache

apt-get update

Sau đó, cài một số packages cần thiết

apt-get install -y wget curl vim software-properties-common python-software-properties unzip apt-transport-https

Sau khi đã cài các packages cần thiết cho quá trình cài đặt, chúng ta bắt đầu cài đặt các thành phần của ELK server.

Cài đặt ELK Stack

Cài đặt Java 8

Elasticsearch và Logstash yêu cầu phải có Java, nên chúng ta sẽ cài đặt nó đầu tiên. Trước hết, thêm APT repository của Java 8:

add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

Update lại APT cache

apt-get update

Và cài Java

apt-get -y install oracle-java8-installer

Sau khi cài Java xong, chúng ta chuyển sang cài Elasticsearch

Cài đặt Elasticsearch

Để có thể cài đặt Elasticsearch thông qua APT, chúng ta cần thêm Elasticsearch vào APT source list. Đầu tiên, chúng ta import GPG key của Elasticsearch

wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Thêm Elasticsearch source list

echo "deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-2.x.list

Cập nhật lại APT cache

apt-get update

Cài đặt Elasticsearch

apt-get install -y elasticsearch

Sau khi cài đặt xong, bạn thử xem Elasticsearch đã hoạt động chưa bằng lệnh:

curl localhost:9200

Bạn sẽ nhận được kết quả dạng:

{
 "name" : "Agent X",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "version" : {
  "number" : "2.3.2",
  "build_hash" : "b9e4a6acad4008027e4038f6abed7f7dba346f94",
  "build_timestamp" : "2016-04-21T16:03:47Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "5.5.0"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Nếu nó chưa start, bạn chạy lệnh:

service elasticsearch start

Sau khi cài xong Elasticsearch, chúng ta sang phần cài Kibana nhé.

Cài đặt Kibana

Thêm Kibana source list cho APT

echo "deb http://packages.elastic.co/kibana/4.4/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/kibana-4.4.x.list

Update lại APT cache

apt-get update

Sau đó, cài đặt Kibana thông qua APT

 apt-get install -y kibana

Start Kibana bằng lệnh:

service kibana start

Và kiểm tra bằng cách truy cập vào địa chỉ: http://localhost:5601. OK, chúng ta đã cài xong Kibana, giờ chúng ta chuyển sang cài đặt Logstash

Cài đặt Logstash

Thêm Logstash source list cho APT

echo 'deb http://packages.elastic.co/logstash/2.2/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/logstash-2.2.x.list

Cập nhật lại APT cache

apt-get update

Cài đặt Logstash

apt-get install -y logstash

Sau khi cài đặt xong, khởi động Logstash bằng lệnh:

service logstash start

Sau khi cài đặt xong, chúng ta thực hiện cấu hình cho Logstash nhóe.

Cấu hình Logstash

Đầu tiên, chúng ta tạo file 02-beats-input.conf cho Filebeat

vi /etc/logstash/conf.d/02-beats-input.conf

Và thêm nội dung sau:

input {
 beats {
  port => 5044
 }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo filter cho Syslog để test:

vi /etc/logstash/conf.d/10-syslog-filter.conf

Thêm nội dung bên dưới vào file 10-syslog-filter.conf

filter {
 if [type] == "syslog" {
  grok {
   match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp} %{SYSLOGHOST:syslog_hostname} %{DATA:syslog_program}(?:\[%{POSINT:syslog_pid}\])?: %{GREEDYDATA:syslog_message}" }
   add_field => [ "received_at", "%{@timestamp}" ]
   add_field => [ "received_from", "%{host}" ]
  }
  syslog_pri { }
  date {
   match => [ "syslog_timestamp", "MMM d HH:mm:ss", "MMM dd HH:mm:ss" ]
  }
 }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình output ra Elastichsearch

vi /etc/logstash/conf.d/30-elasticsearch-output.conf

Thêm nội dung dưới vào file 30-elasticsearch-output.conf

output {
 elasticsearch {
  hosts => ["localhost:9200"]
  sniffing => true
  manage_template => false
  index => "%{[@metadata][beat]}-%{+YYYY.MM.dd}"
  document_type => "%{[@metadata][type]}"
 }
}

Sau khi đã hoàn thành, chúng ta thử kiểm tra xem các cài đặt có đúng hay không bằng lệnh

service logstash configtest

Khởi động lại Logstash để nó cập nhật các cài đặt mới

service logstash restart

Nếu mọi thứ đều đúng, bạn sẽ nhận được message sau: Configuration OK. Chúng ta sang bước tiếp, tải Kibana Dashboards sample

cd ~
curl -L -O https://download.elastic.co/beats/dashboards/beats-dashboards-1.1.0.zip

Sau khi tải xong, chúng ta unzip nó ra

unzip beat-dashboards-*.zip

Sau đó, load các sample vào Elasticsearch

cd beats-dashboards-*
./load.sh

Sau khi chạy xong, bạn truy cập http://localhost:5601 sẽ thấy có các index patterns sau:

 • filebeat-*
 • packagebeat-*
 • topbeat-*
 • winlogbeat-*

Tiếp theo, chúng ta sẽ import Filebeat index template cho Elasticsearch

cd ~
curl -O https://gist.githubusercontent.com/thisismitch/3429023e8438cc25b86c/raw/d8c479e2a1adcea8b1fe86570e42abab0f10f364/filebeat-index-template.json
curl -XPUT 'http://localhost:9200/_template/filebeat?pretty' -d@filebeat-index-template.json

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

{
 "acknowledged" : true
}

Vậy là đã xong phần server chứa log. Bây giờ server ELK stack của chúng ta có thể nhận log từ các server chứa ứng dụng. Bây giờ chúng ta quay về host để cài Filebeat và thử gửi log xem sao nhé

Cài đặt Filebeat

Phần này chúng ta thực hiện trên host chứ không phải trong Docker container nhé

Đầu tiên, chúng ta APT source list cho Filebeat

echo "deb https://packages.elastic.co/beats/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/beats.list

Import GPG key của Elasticsearch

wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Cập nhật lại APT cache và cài đặt Filebeat

sudo apt-get update
sudo apt-get install filebeat

Sau khi cài đặt xong, chúng ta cấu hình cho Filebeat.

sudo vi /etc/filebeat/filebeat.yml

Phần log paths, chúng ta không cần gửi tất cả các file *.log mà chỉ thử hai file là auth.logsyslog nên chúng ta sẽ xóa key /var/log/*.log rồi thêm hai key sau:

# ...
      paths:
        - /var/log/auth.log
        - /var/log/syslog
# ...

Tiếp đến, chúng ta đổi key document_type từ log sang syslog

# ...
      document_type: syslog
# ...

Phần hosts của logstash chúng ta không cần sửa vì mặc định nó là localhost:5044 rồi (và do chúng ta sử dụng tùy chọn --net=host khi chạy Docker nên các port được mở ra sẽ bind trực tiếp vào localhost của host), còn trong thực tế, bạn hãy sửa nó thành IP (hoặc domain) của server chứa ELK stack nhé. Chúng ta thêm key sau:

# ...
    logstash:
      hosts: ["localhost:5044"]
      bulk_max_size: 1024
# ...

Sau khi xong, chúng ta khởi động lại Filebeat

sudo service filebeat restart

Xong, giờ chúng ta thử xem cài đặt của Filebeat đã chạy chưa bằng cách quay lại Kibana tại http://localhost:5601 và chọn index pattern filebeat-* để xem nhé.

Lời kết

Vậy là mình đã giới thiệu xong phần cài đặt và chạy thử bộ ELK stack. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm sự lựa chọn trong việc quản lý log của ứng dụng. Hẹn gặp lại mọi người ở bài viết khác (seeyou)

Original post: https://namnv609.cf/posts/quan-ly-log-ung-dung-voi-elk-stack-elasticsearch-logstash-va-kibana.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.