0

QUẢN LÝ CHU TRÌNH KIỂM THỬ HIỆU SUẤT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUI ĐỊNH (CMMI) (Phần II)

Related part: https://viblo.asia/p/quan-ly-chu-trinh-kiem-thu-hieu-suat-trong-moi-truong-duoc-qui-dinh-cmmi-phan-i-07LKXOXk5V4

Hoạt động 2. Hiểu được Hệ thống và Kế hoạch Dự án (Understand the System and the Project Plan)

Một khi bạn đã có được hiểu biết vững chắc về kế hoạch dự án và các yêu cầu thì bước tiếp theo là thiết lập một sự hiểu biết khá chi tiết về hệ thống mà bạn đang kiểm thử và dự án cụ thể cho sự phát triển của hệ thống đó. Một lần nữa, trong một dự án kiểu CMMI, thường có nhiều tài liệu để đọc và lập kế hoạch để tham khảo. Các tài liệu này có thể bao gồm các tài liệu và mô hình trường hợp sử dụng, sơ đồ chuyển trạng thái, sơ đồ kiến trúc logic và vật lý, storyboards, nguyên mẫu, hợp đồng và yêu cầu. Mặc dù tất cả các tài liệu này là có giá trị, thậm chí khi chúng được kết hợp với nhau, chúng thường không chứa tất cả thông tin bạn cần để tạo ra một kế hoạch kiểm thử hiệu suất đầy đủ.

Hiểu hệ thống Thông tin về hệ thống chứa trong các tài liệu này thường được người sử dụng rút ra từ một cách mà các cá nhân và nhóm người dùng tương tác với hệ thống khó có thể làm được. Đây là nơi bạn cần phải đưa kỹ năng phân tích của bạn vào để sử dụng. Một số điều bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn hiểu bao gồm:

 • Ai là người sử dụng hệ thống? Lý do của họ là gì để sử dụng hệ thống, kỳ vọng của họ, và động lực của họ?
 • Những kịch bản sử dụng thường xuyên nhất cho hệ thống là gì?
 • Các kịch bản sử dụng quan trọng đối với hệ thống là gì?
 • Những cách khác nhau mà người dùng có thể thực hiện được nhiệm vụ với hệ thống là gì?
 • Người dùng truy cập vào hệ thống như thế nào?
 • Phân bố tương đối của các nhiệm vụ mà một nhóm người dùng sẽ thực hiện theo thời gian là gì?
 • Có bao nhiêu người dùng tương tác với hệ thống tại các điểm khác nhau trong cùng 1 thời gian?

Xem lại Kế hoạch Dự án

Với hệ thống thông tin trong tay, đã đến lúc chuyển sang việc lên kế hoạch dự án. Điều quan trọng cần nhớ là, kiểm thử hiệu suất là một dự án nhỏ chứ không phải là dự án chính. Vì vậy, bạn có trách nhiệm đan xen kiểm thử hiệu suất vào kế hoạch với ít tác động tổng thể cho dự án càng tốt. Đây là nơi các cột mốc, trạm kiểm soát, xây dựng, và lặp đi lặp lại. Các hạng mục cụ thể bạn gần như đặt toàn bộ sự quan tâm liên quan đến các thành phần phần cứng, phần mềm hỗ trợ và chức năng ứng dụng có sẵn để thực hiện kiểm thử hiệu suất. Kết hợp thông tin này với tiêu chuẩn tuân thủ; yêu cầu, mục tiêu, cũng như thông tin bạn thu thập được về hệ thống và cách sử dụng nó, bạn có thể kết hợp một kế hoạch kiểm thử hiệu suất phù hợp với dự án mà không cần thêm các chi phí không cần thiết

Hoạt động 3. Xác định Tiêu chí Chấp nhận Thực hiện (Identify Performance Acceptance Criteria)

Bất kể qui trình nhóm của bạn đang làm theo như thế nào, nó là một ý tưởng tốt để có thể ít nhất là bắt đầu xác định các đặc tính hiệu suất mong muốn của một ứng dụng sớm trong chu kỳ vòng đời phát triển. Điều này thường quan trọng hơn để hoàn thành trước khi bắt đầu thử nghiệm của bạn, khi bạn có thêm áp lực phải ghi lại, chứng minh, và có thể được phê duyệt cho cách bạn sẽ xác nhận từng đặc tính này.

Yêu cầu hiệu suất Hãy nhớ rằng các yêu cầu là những đặc tính bắt buộc trong hợp đồng, luật pháp hoặc một bên liên quan quan trọng. Khi đối mặt với các rào cản để xem xét hợp đồng, điều quan trọng là phải giải thích rằng ngôn ngữ cụ thể và bối cảnh của bất kỳ tuyên bố liên quan đến hiệu suất của ứng dụng là rất quan trọng để xác định sự tuân thủ. Ví dụ, sự khác biệt giữa "các giao dịch sẽ" và "trung bình, giao dịch sẽ" là rất to lớn. Trường hợp đầu tiên ngụ ý rằng mọi giao dịch sẽ tuân thủ mọi thời điểm. Trường hợp thứ hai là hoàn toàn mơ hồ, như bạn sẽ thấy ở dưới.

Để xác định các yêu cầu, tập trung vào các bản hợp đồng và các thỏa thuận ràng buộc hợp pháp, hoặc các tiêu chuẩn liên quan đến phần mềm đang được phát triển. Đồng thời, yêu cầu các bên liên quan điều hành cam kết với bất kỳ điều kiện thực hiện nào có thể khiến họ từ chối phát hành phần mềm đưa vào sản xuất. Các tiêu chí kết quả có thể hoặc không liên quan đến bất kỳ giao dịch hoặc điều kiện kinh doanh cụ thể nào nhưng nếu có, bạn phải đảm bảo rằng các giao dịch hoặc điều kiện đó được bao gồm trong kiểm thử hiệu suất của bạn.

Mục đích về hiệu suất Mục đích về hiệu suất có thể là khó khăn hơn để xác định. Mục đích hiệu suất là những đặc điểm mà các bên liên quan, người sử dụng, các nhà phát triển hoặc các cá nhân quan tâm mong muốn, nhưng sẽ không tự động ngăn chặn việc vận chuyển sản phẩm nếu mục đích không được đáp ứng chính xác. Các nguồn tốt để thu hút các mục đích hiệu suất bao gồm::

 • Tài liệu dự án và hợp đồng
 • Phỏng vấn các bên liên quan
 • Phân tích cạnh tranh

Các mục tiêu kiểm thử hiệu suất Nhân viên kiểm thử hiệu suất không phải lúc nào cũng dễ dàng truy cập vào các mục tiêu rõ ràng hoặc ngụ ý nên do đó thường xuyên phải tiến hành một cuộc tìm kiếm có hệ thống cho họ. Cách đơn giản nhất để xác định và ghi lại các mục tiêu kiểm thư hiệu suất chỉ đơn giản là yêu cầu mỗi thành viên của nhóm dự án những giá trị bạn có thể thêm cho anh ta hoặc cô ấy trong khi bạn đang thực hiện thử nghiệm tại một điểm cụ thể trong dự án hoặc ngay sau khi hoàn thành mốc đặc biệt.

Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm và lập kế hoạch thời gian với từng thành viên trong nhóm - đặc biệt khi bạn cho rằng nhóm dự án bao gồm các bên liên quan, các nhà phân tích và thậm chí cả những người sử dụng đại diện - các thành viên trong nhóm thường chấp nhận chia sẻ thông tin sẽ giúp bạn thiết lập các mục tiêu kiểm thử hiệu quả.

Mục tiêu này có thể bao gồm cung cấp dữ liệu sử dụng tài nguyên dưới tải, tạo ra các tải cụ thể để hỗ trợ điều chỉnh máy chủ ứng dụng hoặc cung cấp báo cáo số lượng các đối tượng yêu cầu bởi mỗi trang Web. Mặc dù nó rất có giá trị để thu thập các mục tiêu thử nghiệm trong giai đoạn đầu của vòng đời dự án, nhưng cũng rất quan trọng để xem xét lại các mục tiêu này một cách định kỳ, hãy hỏi các thành viên trong nhóm nếu họ muốn thấy bất kỳ mục tiêu mới nào được thêm vào và nhận được sự chấp thuận cho những thay đổi hoặc bổ sung cần thiết.

Một khi bạn đã xác định các yêu cầu về hiệu quả hoạt động, các mục tiêu, và các mục tiêu thử nghiệm, hãy ghi lại chúng theo cách thức phù hợp với quy trình của bạn. Điều này thường bao gồm một văn bản chính thức và nhập vào một hệ thống quản lý yêu cầu.

Hoạt động 4. Lập kế hoạch các hoạt động kiểm thử hiệu suất (Plan Performance-Testing Activities)

Tất cả các kế hoạch kiểm thử là rất khó để làm tốt. Để có được bất kỳ kì vọng thực sự nào trong việc tạo ra một kế hoạch mà sẽ hướng dẫn ít nhiều hoặc ít hơn các hoạt động kiểm thử hiệu suất trong suốt thời gian của dự án mà không cần phải cải tổ lớn, bạn cần cả kế hoạch và đảo ngược kế hoạch để đáp ứng những gì "phải" được thực hiên, kiểm thử những gì "nên" được thực hiện, và khi bất kỳ kiểm thử cụ thể "có thể" được thực hiện.

Nối các hạng mục công việc phù với với kế hoạch dự án Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách kết nối yêu cầu về hiệu suất, các mục tiêu và các mục đích, cũng như các tiêu chí tuân thủ, tấn công các cuộc giao sản phẩm quan trọng, các mốc thời gian, lần lặp lại và các điểm cần kiểm tra. Bảng dưới đây cung cấp một ví dụ về tạo sự kết nối này.

Lặp lần 1 Lặp lần 2 Lặp lần 3 Điểm kiểm tra đầu
500 người dùng có thể đăng nhập trong khoảng thời gian 5 phút (yêu cầu tạm thời và cuối cùng). x u
Tất cả thời gian phản hồi của trang sẽ dưới 6 giây (mục tiêu). x x x x
Điều chỉnh ứng dụng máy chủ để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng (khách quan). x x x
Đảm bảo rằng tất cả các thủ tục, kịch bản, dữ liệu và kết quả từ các cuộc kiểm thử được sử dụng để xác nhận yêu cầu tạm thời hoặc cuối cùng được lưu trữ đủ để lặp lại kết quả thử nghiệm và kết quả sau đó nếu cần (tuân thủ) u

Trong bảng này, 'X' đại diện cho một nhiệm vụ tuân thủ hoặc kiểm thử (gọi chung là các hạng mục công việc) có thể được thực hiện trong một giai đoạn thử nghiệm cụ thể theo kế hoạch dự án. A 'u' đại diện cho một hạng mục công việc phải được hoàn thành trong một giai đoạn thử nghiệm cụ thể do yêu cầu về tính năng hoặc tuân thủ.

Thêm thời lượng Tiếp theo, thêm thời lượng của mỗi giai đoạn và thời gian ước tính của mỗi hạng mục công việc.

Lặp lần 1 (1 tuần) Lặp lần 2 (1 tuần) Lặp lần 3 (1 tuần) Điểm kiểm tra đầu (2 tuần)
500 người dùng có thể đăng nhập trong khoảng thời gian 5 phút (yêu cầu tạm thời và cuối cùng). x (2 ngày) u (2 ngày)
Tất cả thời gian phản hồi của trang sẽ dưới 6 giây (mục tiêu). x (2 ngày) x (2 ngày) x (2 ngày) x (2 ngày)
Điều chỉnh ứng dụng máy chủ để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng (khách quan). x (3 ngày) x (3 ngày) x (3 ngày)
Đảm bảo rằng tất cả các thủ tục, kịch bản, dữ liệu và kết quả từ các cuộc kiểm thử được sử dụng để xác nhận yêu cầu tạm thời hoặc cuối cùng được lưu trữ đủ để lặp lại kết quả thử nghiệm và kết quả sau đó nếu cần (tuân thủ) u (3 ngày)

Ưu tiên các hạng mục công việc theo từng giai đoạn Phần trước bao gồm các khía cạnh kỹ thuật tiên tiến trong việc lập kế hoạch các hoạt động kiểm thử hiệu suất. Bây giờ bạn đã thêm thông tin này, bạn áp dụng kỹ thuật đảo ngược để xác định các hạng mục công việc sẽ được thực hiện trong giai đoạn nào để đảm bảo rằng tất cả các hạng mục công việc được bảo vệ hợp lý. Bảng sau đây cung cấp một ví dụ.

Lặp lần 1 (1 tuần) Lặp lần 2 (1 tuần) Lặp lần 3 (1 tuần) Điểm kiểm tra đầu (2 tuần)
500 người dùng có thể đăng nhập trong khoảng thời gian 5 phút (yêu cầu tạm thời và cuối cùng). x (2 ngày) x (2 ngày) trong kế hoạch u (2 ngày) trong kế hoạch
Tất cả thời gian phản hồi của trang sẽ dưới 6 giây (mục tiêu). x (2 ngày) trong kế hoạch x (2 ngày) trong kế hoạch x (2 ngày) x (2 ngày) trong kế hoạch
Điều chỉnh ứng dụng máy chủ để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng (khách quan). x (3 ngày) trong kế hoạch x (3 ngày) trong kế hoạch x (3 ngày) trong kế hoạch
Đảm bảo rằng tất cả các thủ tục, kịch bản, dữ liệu và kết quả từ các cuộc kiểm thử được sử dụng để xác nhận yêu cầu tạm thời hoặc cuối cùng được lưu trữ đủ để lặp lại kết quả thử nghiệm và kết quả sau đó nếu cần (tuân thủ) u (3 ngày) trong kế hoạch

Thêm chi tiết vào kế hoạch Cuối cùng, với những thông tin này bạn có thể lên chi tiết kế hoạch cho mỗi hạng mục công việc bao gồm:

 • Lý do thử nghiệm vào thời điểm này
 • Ưu tiên thực hiện vào thời điểm này
 • Điều kiện tiên quyết để thực thi
 • Công cụ và kịch bản được yêu cầu
 • Yêu cầu nguồn từ bên ngoài
 • Rủi ro để có thể hoàn thành hạng mục công việc
 • Số liệu quan tâm đặc biệt
 • Lĩnh vực quan tâm
 • Tiêu chuẩn vượt qua/không đạt
 • Tiêu chuẩn hoàn thành
 • Các biến thể đã được lường trước (nằm trong kế hoạch) khi thực hiện kiểm thử
 • Phạm vi tải
 • Cụ thể những dữ liệu nào sẽ được thu thập
 • Cụ thể cách dữ liệu đó sẽ được thu thập
 • Ai sẽ giúp đỡ, làm thế nào, và khi nào
 • Thông tin bổ sung cần thiết để lặp lại hạng mục công việc sau, nếu cần

Hoàn thành các thông tin này tạo nên một bản dự thảo hoặc một kế hoạch kiểm thử hiệu suất sơ khai. Trong hầu hết các trường hợp, bản dự thảo này cần được xem xét lại, có khả năng được tăng cường và phê duyệt bởi các nhà quản lý hoặc các bên liên quan thích hợp trước khi thực hiện kế hoạch.

*To be continued... *

Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924362.aspx


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.