0

QUẢN LÝ CHU TRÌNH KIỂM THỬ HIỆU SUẤT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUI ĐỊNH (CMMI) (Phần I)

MỤC TIÊU

 • Làm quen với cách tiếp cận quản lý kiểm thử hiệu suất phù hợp với các dự án CMMI, dự án có thể kiểm soát được và có quy định cao.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả mà không bị mất kiểm soát hoặcsự tuân thủ.
 • Tìm hiểu cách cung cấp cho các nhà quản lý và các bên liên quan các chỉ số tiến bộ và giá trị.
 • Tìm hiểu làm thế nào để cung cấp một cấu trúc để thu thập thông tin theo kế hoạch, chứ không phải ngoài kế hoạch.
 • Tìm hiểu cách áp dụng cách tiếp cận được thiết kế để thích ứng với thay đổi mà không tạo ra những quan ngại về việc làm lại, quản lý hay kiểm duyệt.

TỔNG QUAN

Trong ngành công nghiệp phần mềm ngày nay, tính phức tạp và tính chất quan trọng của một số hệ thống đòi hỏi sự giám sát về quy định. Đó luôn luôn là một thách thức để cân bằng áp lực giám sát với sự linh hoạt trong thiết kế một hệ thống có hiệu quả và hiệu quả. Không có lý do gì để việc tuân thủ quy tắc và tính linh hoạt không thể kết hợp với nhau - bạn chỉ cần mở rộng danh sách công việc và chấp nhận một số cân bằng trong lịch trình và tài nguyên kỹ thuật.

Capability Maturity Model® Integration (CMMI) được sử dụng ở đây như là một mô hình ví dụ của một quá trình nhìn chung được xem là bất cứ điều gì nhưng linh hoạt. CMMI thường được xem như là một phương pháp tiếp cận nặng, nói chung thích hợp hơn cho phần mềm và phần mềm quan trọng về an toàn tuân theo các tiêu chuẩn và / hoặc kiểm duyệt quy trình. CMMI được tạo ra bởi Viện Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Carnegie Mellon và được định nghĩa như sau:

"Capability Maturity Model® Integration (CMMI) là một phương pháp cải tiến quy trình cung cấp cho các tổ chức các yếu tố thiết yếu của các quy trình hiệu quả. Nó có thể được sử dụng để hướng dẫn cải tiến quy trình trong một dự án, một bộ phận hoặc toàn bộ tổ chức. "

Bản chất của việc kiểm thử hiệu suất làm cho khó có thể dự đoán loại kiểm thử nào sẽ làm tăng giá trị, hoặc thậm chí là có thể được. Rõ ràng, điều này làm cho việc lập kế hoạch càng khó khăn hơn. Chương này mô tả một phương pháp tiếp cận được xác nhận bởi ngành để lập kế hoạch và quản lý kiểm thử hiệu suất. Cách tiếp cận này rất nhạy cảm với nhu cầu về khả năng kiểm duyệt, theo dõi tiến độ và những thay đổi đối với các kế hoạch đòi hỏi sự chấp thuận mà không bị thủ tục rang buộc.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG NÀY

Sử dụng chương này để hiểu cách tiếp cận để kiểm thử hiệu suất trong môi trường phát triển quy định (CMMI) và mối quan hệ của nó với các hoạt động cốt lõi của kiểm thử hiệu suất. Cũng sử dụng chương này để hiểu những gì được thực hiện trong các hoạt động này. Để có được nhiều nhất từ chương này:

 • Sử dụng phần "Các hoạt động kiểm thử hiệu suất CMMI" để có được cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận để kiểm thử hiệu suất trong các môi trường CMMI, và như một hướng dẫn tham khảo nhanh cho bạn và nhóm của bạn.
 • Sử dụng các phần hoạt động khác nhau để hiểu các chi tiết của các nhiệm vụ kiểm tra hiệu năng quan trọng nhất.
 • Ngoài ra, hãy sử dụng "Chương 4 - Các hoạt động chính" (https://viblo.asia/p/chuong-4-cac-hoat-dong-chinh-cua-kiem-thu-hieu-suat-tren-cac-ung-dung-web-phan-1-maGK7ENLlj2) trong hướng dẫn này để hiểu các hoạt động chính phổ biến liên quan đến các dự án kiểm tra hiệu năng thành công. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng các khái niệm cơ bản của các hoạt động này vào một cách tiếp cận cụ thể để kiểm thử hiệu suất.

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Chìa khóa của cách tiếp cận này là lập kế hoạch ở cấp độ công việc kiểm thử hiệu suất và để phù hợp với các hạng mục công việc đó vào kế hoạch hiện có để hoàn thành dự án. Điều này cho phép tuân thủ, thẩm tra, và chấp thuận trong khi vẫn để các chi tiết thực hiện trong tay của những người được chỉ định để hoàn thành một mục công việc cụ thể.

Khi xem xét từ góc độ tuyến tính, cách tiếp cận này bắt đầu bằng cách kiểm tra dự án phát triển phần mềm nói chung, các quy trình,tiêu chuẩn liên quan và các tiêu chí chấp nhận thực hiện cho hệ thống. Kết quả của cuộc kiểm tra này bao gồm quan điểm của nhóm về các tiêu chí thành công cho nỗ lực kiểm thử hiệu suất.

Một khi các tiêu chí thành công và chấp nhận được hiểu ở mức cao, thiết kế quy hoạch và thử nghiệm trở thành hoạt động chính. Kế hoạch kết quả và thiết kế thử nghiệm nên hướng tiếp cận chung để đạt được các tiêu chí này bằng cách tóm tắt những hoạt động thử nghiệm hiệu suất nào được dự kiến sẽ làm tăng giá trị nhất tại các điểm khác nhau trong suốt chu trình phát triển. Những điểm này có thể bao gồm các deliveries chính của dự án, trạm kiểm soát, lặp lại, hoặc xây dựng hàng tuần. Theo mục đích của chương này, các sự kiện này được gọi chung là "xây dựng hiệu suất". Thông thường, mặc dù kế hoạch và thiết kế thử nghiệm đang phát triển, chuyên gia thực hiện và / hoặc nhóm sẽ bắt đầu thiết lập một môi trường thử nghiệm hiệu suất bao gồm hệ thống đang thử và một môi trường tải trọng bao gồm các công cụ theo dõi và tải trọng.

Với một kế hoạch, thiết kế kiểm tra, và các môi trường cần thiết tại chỗ, thiết kế thử nghiệm được thực hiện cho các bài kiểm tra chính, hoặc các hạng mục công việc được xác định để xây dựng hiệu suất sắp xảy ra. Khi kiểm tra hiệu suất cho một hoạt động xây dựng đặc biệt đã hoàn tất, đã đến lúc phải báo cáo, lưu trữ dữ liệu và cập nhật kế hoạch kiểm tra hiệu năng và thiết kế kiểm tra phù hợp để đảm bảo đúng quy trình và phê duyệt. Cuối cùng, việc xây dựng hiệu suất cuối cùng sẽ được kiểm tra và sẽ là thời gian để biên soạn báo cáo cuối cùng.

CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ HIỆU SUẤT CMMI

Cách tiếp cận được mô tả trong chương này được thể hiện bằng 12 hoạt động sau đây

 • Hoạt động 1. Hiểu được Quy trình và Tuân thủ tiêu chí (Understand the Process and Compliance Criteria). Hoạt động này liên quan đến việc xây dựng một sự hiểu biết về quá trình và các yêu cầu cần tuân thủ.
 • Hoạt động 2. Hiểu được Hệ thống và Kế hoạch Dự án (Understand the System and the Project Plan). Thiết lập một sự hiểu biết khá chi tiết về hệ thống mà bạn đang kiểm thử và dự án cụ thể cho sự phát triển của hệ thống đó.
 • Hoạt động 3. Xác định Tiêu chí Chấp nhận Thực hiện (Identify Performance Acceptance Criteria). Hoạt động này bao gồm xác định các mục tiêu và yêu cầu thực hiện. Nó cũng bao gồm việc xác định các mục tiêu kiểm thử hiệu suất
 • Hoạt động 4. Lập kế hoạch các hoạt động kiểm thử hiệu suất (Plan Performance-Testing Activities). Hoạt động này bao gồm kết nối các hạng mục công việc để lên kế hoạch dự án, xác định thời lượng, mức độ ưu tiên công việc và bổ sung chi tiết cho kế hoạch.
 • Hoạt động 5. Tạo các kiểm thử (Design Tests). Hoạt động này liên quan đến việc xác định các kịch bản sử dụng chính, xác định sự khác biệt của người dùng thích hợp, xác định và tạo dữ liệu thử nghiệm và chỉ định các số liệu cần thu thập.
 • Hoạt động 6. Cấu hình Môi trường Kiểm thử (Configure the Test Environment) . Hoạt động này liên quan đến thiết lập môi trường thử nghiệm thực tế của bạn.
 • Hoạt động 7. Triển khai việc tạo các kiểm thử (Implement the Test Design). Hoạt động này liên quan đến việc tạo ra các bài kiểm thử của bạn.
 • Hoạt động 8. Thực hiện các hạng mục công việc (Execute Work Items). Hoạt động này liên quan đến việc thực hiện các bài kiểm thử hiệu suất của bạn.
 • Hoạt động 9. Báo cáo kết quả và Lưu trữ dữ liệu (Report Results and Archive Data). Hoạt động này liên quan đến việc củng cố kết quả và chia sẻ dữ liệu giữa nhóm.
 • Hoạt động 10. Sửa đổi Kế hoạch và Đạt được sự đồng ý cho các sửa đổi (Modify the Plan and Gain Approval for Modifications). Hoạt động này liên quan đến việc xem xét và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
 • Hoạt động 11. Quay trở lại hoạt động 5 (Return to Activity 5). Hoạt động này liên quan đến việc kiểm thử liên tục thông qua việc phân phối tiếp, lặp lại, và đưa ra các checkpoint.
 • Hoạt động 12. Chuẩn bị báo cáo cuối cùng (Prepare the Final Report). Hoạt động này liên quan đến việc tạo, đệ trình và chấp nhận báo cáo cuối cùng.

MỐI QUAN HIỆN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ HIỆU SUẤT CHÍNH

Hình ảnh dưới đây cho thấy 7 hoạt động cốt lõi của Chương 4 (https://viblo.asia/p/chuong-4-cac-hoat-dong-chinh-cua-kiem-thu-hieu-suat-tren-cac-ung-dung-web-phan-1-maGK7ENLlj2) liên quan đến 12 hoạt động này như thế nào:

LUỒNG HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ HIỆU SUẤT CMMI

Hình sau đây là đại diện của một ví dụ thực tế của phương pháp kiểm thử hiệu suất này. Hình này cho thấy có một cấu trúc tuyến tính ít được xác định rõ ràng hơn, có các vị trí rõ ràng cho các cổng phê duyệt, lập kế hoạch lại, và checkpoint. Vòng lặp từ hoạt động 11 trở lại hoạt động 5 minh hoạ cách tiếp cận cơ bản giống nhau được lặp lại sau khi lặp lại.

Hoạt động 1. Hiểu được Quy trình và Tuân thủ tiêu chí (Understand the Process and Compliance Criteria)

Bước này hầu như không có gì liên quan đến việc kiểm thử hiệu suất, tuy nhiên điều này tuyệt đối quan trọng đối với thành công chung của nhánh dự án thử nghiệm. Kiểm thử hiệu suất có thể đủ phức tạp, thậm chí không tìm ra ở giữa quá trình mà bạn cần phải sao chép dữ liệu thử nghiệm hoặc kết quả từ các cuộc kiểm thử trước đây bởi vì kiểm duyệt dự kiến sẽ diễn ra trong hai tuần.

Bạn phải hoàn toàn hiểu các yêu cầu về quy trình và tuân thủ ngay cả trước khi bắt đầu lên kế hoạch kiểm thử hiệu suất vì đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng nỗ lực kiểm tra không bị trật hoặc bị mắc kẹt trong quá trình phê duyệt và ký hợp đồng yêu cầu thay đổi. May mắn thay, các quy tắc và quy định này hầu như luôn luôn được ghi chép đầy đủ, làm cho bước này tương đối đơn giản và những thách thức thường gặp trong việc thu thập và giải thích các tài liệu này.

Xác định quá trình Tài liệu quá trình thường rất dễ lấy được - thách thức nằm ở việc hiểu và giải thích cách thức áp dụng quy trình đó vào kiểm thử hiệu suất. Tài liệu quá trình phát triển phần mềm hiếm khi trực tiếp kiểm thử hiệu suất. Nếu đây là trường hợp ở dự án của bạn, có lẽ cách tốt nhất để xác định quy trình thích hợp là ngoại suy tài liệu để bao gồm thử nghiệm hiệu suất trong phạm vi có thể, và sau đó trình quy trình sửa đổi cho người quản lý dự án và / hoặc kỹ sư xử lý để phê duyệt. Bạn có thể phải lặp lại trước khi chấp thuận, nhưng tốt hơn là gửi các khái niệm quy trình kiểm tra hiệu suất trước khi dự án ra mắt hơn là sau đó.

Xác định tiêu chí cần tuân thủ Các văn bản quy định và tuân thủ có thể khó có được vì chúng thường không được chuẩn bị sẵn sàng để đánh giá bởi những người không phải là giám đốc điều hành. Mặc dù vậy, điều quan trọng là phải xem lại các tiêu chí này. Ngôn ngữ cụ thể và bối cảnh của bất kỳ tuyên bố liên quan đến thử nghiệm là rất quan trọng để xác định một quy trình phù hợp. Bản chất của việc kiểm thử hiệu suất làm cho nó hầu như không thể theo các quy trình tương tự đã được phát triển để thử nghiệm chức năng.

To be continued... Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924362.aspx


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.