0

CHƯƠNG 4: CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA KIỂM THỬ HIỆU SUẤT TRÊN CÁC ỨNG DỤNG WEB (PHẦN 1)

MỤC TIÊU

  • Học được 7 hoạt động chính mà không thể tách rời trong phần lớn các dự án kiểm thử hiệu năng.
  • Hiểu được 7 hoạt động chính trong các trường hợp cụ thể để xác định công việc và quy trình phù hợp với các hoạt động này.
  • Hiểu được các cách tiếp cận kiểm thử hiệu năng khác nhau có thể được xây dựng xung quanh các hoạt động cốt lõi.

TỔNG QUAN Chương này cung cấp một giới thiệu ở mức cao về các hoạt động phổ biến nhất liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất các ứng dụng của bạn và các hệ thống hỗ trợ ứng dụng đó. Kiểm tra hiệu suất là một hoạt động phức tạp, không thể dùng làm chuẩn để tiếp cận “một loại phù hợp” hoặc thậm chí là “một loại phù hợp nhất”. Các dự án, môi trường, các trình điều khiển kinh doanh, tiêu chuẩn chấp nhận, công nghệ, thời hạn, ý nghĩa pháp lý, và các kĩ năng, công cụ sẵn có chỉ đơn giản làm cho bất kì khái niệm về một cách tiếp cận phổ biến, khái quát là không thực tế. Điều đó nói lên rằng, các hoạt động này là một phần của hầu hết các nỗ lực kiểm tra hiệu năng cấp dự án. Các hoạt động này có thể xảy ra ở các thời điểm khác nhau, có mức độ tập trung khác nhau, được thực hiện ngầm hoặc rõ ràng, nhưng khi được nói và làm, rất hiếm khi một dự án kiểm thử hiệu năng không liên quan hoặc ít nhất đưa ra quyết định xung quanh bảy hoạt động chính này và tham chiếu trong suốt hướng dẫn này. Bảy hoạt động cốt lõi này không phải là một cách tiếp cận để kiểm thử hiệu năng, thay vào đó chúng đại diện cho nền tảng mà có thể xây dựng một cách tiếp cận phù hợp với dự án của bạn.

SỬ DỤNG CHƯƠNG NÀY NHƯ THẾ NÀO Sử dụng chương này để hiểu được các hoạt động chính của kiểm thử hiệu năng và các hoạt động này được thực hiện như thế nào. Để có được nhiều nhất từ chương này: Sử dụng mục "Bảng Tóm tắt Các Hoạt động Hiệu suất Chính" để có được cái nhìn tổng quan về các hoạt động chính của kiểm thử hiệu năng và như một hướng dẫn tham khảo nhanh cho bạn và nhóm của bạn. Sử dụng các phần hoạt động khác nhau để hiểu các chi tiết của các nhiệm vụ kiểm thử hiệu năng quan trọng nhất, cũng như các cân nhắc cho từng hoạt động.

TỔNG QUAN CÁC HOẠT ĐỘNG Các phần sau đây thảo luận về bảy hoạt động phổ biến nhất xảy ra thông qua các dự án thử nghiệm thành công. Chìa khóa để thực hiện hiệu quả các hoạt động này không phải là khi bạn thực hiện chúng, những gì bạn gọi nó, cho dù chúng có trùng nhau hay lặp lại mô hình trong đó, mà là bạn hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng các khái niệm, áp dụng chúng theo cách thức Có giá trị nhất đối với bối cảnh dự án của bạn. Bắt đầu với ít nhất một kiến thức lướt qua về bối cảnh của dự án, hầu hết các nhóm bắt đầu xác định môi trường thử nghiệm và các tiêu chí chấp nhận thực hiện nhiều hay ít song song. Điều này là do tất cả các hoạt động còn lại đều bị ảnh hưởng bởi thông tin thu thập được trong các hoạt động 1 và 2. Nói chung, bạn sẽ kiểm tra lại các hoạt động này theo định kỳ khi bạn và nhóm của bạn tìm hiểu thêm về ứng dụng, người sử dụng, tính năng và Bất kỳ rủi ro liên quan đến hiệu suất nào có thể có. Một khi bạn có hiểu biết đầy đủ về bối cảnh của dự án, môi trường thử nghiệm và các tiêu chí chấp nhận thực hiện, bạn sẽ bắt đầu lập kế hoạch và thiết kế các bài kiểm tra hiệu năng và cấu hình môi trường thử nghiệm với các công cụ cần thiết để tiến hành các loại kiểm tra hiệu năng và thu thập các loại Dữ liệu mà bạn hiện đang mong đợi, như mô tả trong các hoạt động 3 và 4. Một lần nữa, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ kiểm tra lại các hoạt động này theo định kỳ khi có nhiều thông tin hơn. Với ít nhất các khía cạnh liên quan của các hoạt động từ 1 đến 4 đã hoàn thành, hầu hết các nhóm sẽ chuyển sang chu kỳ kiểm tra lặp lại (các hoạt động 5-7) khi thực hiện các bài kiểm tra được thiết kế bằng cách sử dụng một số công cụ tạo tải, các bài kiểm tra thực hiện được thực hiện và Kết quả của các bài kiểm tra được phân tích và báo cáo về mối quan hệ của chúng với các thành phần và các tính năng có sẵn để kiểm tra tại thời điểm đó. Đến mức độ thử nghiệm hiệu năng bắt đầu trước khi hệ thống hoặc ứng dụng được thử nghiệm đã được hoàn thành, có một chu kỳ lặp lại tự nhiên từ các tính năng thử nghiệm và các thành phần khi chúng trở nên có sẵn và liên tục thu được thêm thông tin về ứng dụng, người dùng, các tính năng của nó , Và bất kỳ rủi ro liên quan đến hiệu suất nào xuất hiện thông qua thử nghiệm.

BẢNG TÓM TẮT CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ HIỆU SUẤT CHÍNH Bảng dưới đây tóm tắt 7 hoạt động kiểm thử hiệu suất chính cùng với đầu vào và đầu ra phổ biến nhất cho mỗi hoạt động. Lưu ý rằng bối cảnh dự án không được liệt kê, mặc dù nó là một đầu vào quan trọng cho mỗi hoạt động.

Hoạt động Đầu vào Đầu ra
Hoạt động 1. Xác định môi trường kiểm thử (Identify the Test Environment) 1. Mô hình sản phẩm logic và vật lý --- 2. Mô hình thử nghiệm logic và vật lý --- 3. Các công cụ có sẵn 1. So sánh các môi trường kiểm thử và sản xuất --- 2. Các mối quan tâm liên quan đến môi trường --- 3. Xác định liệu các công cụ bổ sung đã đạt yêu cầu
Hoạt động 2. Xác định chỉ tiêu hiệu suất chấp nhận (Identify Performance Acceptance Criteria) 1. Mong đợi của khách hàng --- 2. Giảm nhẹ rủi ro --- 3. Yêu cầu kinh doanh --- 4. Nghĩa vụ hợp đồng 1. Tiêu chí để kiểm thử hiệu suất thành công --- 2. Các mục đích và yêu cầu hiệu suất --- 3. Các lĩnh vực chính của cuộc nghiên cứu --- 4. Các chỉ số hiệu suất chính --- 5. Các chỉ tiêu kinh doanh chính
Hoạt động 3. Kế hoạch và thiết kế trường hơp kiểm thử (Plan and Design Tests) Các tính năng và / hoặc thành phần ứng dụng có sẵn --- 2. Kịch bản sử dụng ứng dụng --- 3. Kiểm thử đơn vị --- 4. Chỉ tiêu hiệu suất chấp nhận 1. Khái niệm chiến lược --- 2. Điều kiện tiên quyết thực hiện kiểm thử --- 3. Cần các công cụ và tài nguyên --- 4. Mô hình sử dụng ứng dụng được mô phỏng --- 5. Kiểm tra dữ liệu cần thiết để thực hiện kiểm thử --- 6. Các thử nghiệm sẵn sàng để được thực hiện
Hoạt động 4. Cấu hình môi trường kiểm thử (Configure the Test Environment) 1. Khái niệm chiến lược --- 2. Các công cụ có sẵn --- 3. Các thử nghiệm đã thiết kế 1. Cấu hình các thế hệ tải trọng và công cụ theo dõi nguồn tài nguyên --- 2. Môi trường sẵn sàng cho kiểm thử hiệu suất
Hoạt động 5. Triển khai các thiết kế kiểm thử (Implement the Test Design) 1. Khái niệm chiến lược --- 2. Các công cụ và môi trường sẵn có --- 3. Các tính năng và / hoặc thành phần ứng dụng có sẵn --- 4. Các thử nghiệm đã thiết kế 1. Xác thực và thực thi kiểm thử --- 2. Xác nhận nguồn tài nguyên hợp lê --- 3. Thu thập dữ liệu hợp lệ
Hoạt động 6. Thực thi kiểm thử (Execute the Test) 1. Kế hoạch thực hiện công việc --- 2. Các công cụ và môi trường sẵn có --- 3. Các tính năng và / hoặc thành phần ứng dụng có sẵn --- 4. Xác thực và thực thi kiểm thử Kết quả thực thi kiểm thử
Hoạt động 7. Phân tích kết quả, báo cáo và thử lại (Analyze Results, Report, and Retest) 1. Kết quả thực thi kiểm thử --- 2. chỉ tiêu hiệu suất chấp nhận --- 3. Rủi ro, mối quan tâm và vấn đề 1. Kết quả phân tích --- 2. Lời khuyên --- 3. Báo cáo

HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA HIỆU SUẤT CHÍNH 7 hoạt động kiểm thử hiệu suất chính có thể được tóm tắt như sau:

Hoạt động 1. Xác định môi trường kiểm thử (Identify the Test Environment) Xác định môi trường kiểm thử vật lý và môi trường sản xuất cũng như các công cụ và nguồn lực sẵn có cho đội kiểm thử. Môi trường vật lý bao gồm các cấu hình phần cứng, phần mềm và mạng. Có sự hiểu biết thấu đáo về toàn bộ môi trường thử nghiệm ngay từ đầu cho phép chúng ta thiết kế kiểm thử hiệu quả hơn và lập kế hoạch cũng như giúp bạn xác định những thách thức kiểm thử trong dự án sớm nhất. Trong một số trường hợp, quá trình này phải được xem xét định kỳ trong suốt vòng đời dự án. Hoạt động 2. Xác định chỉ tiêu hiệu suất chấp nhận (Identify Performance Acceptance Criteria) Xác định thời gian phản hồi, lượng lưu thông, mục tiêu và khó khắn trong việc sử dụng tài nguyên . Nói chung, thời gian phản hồi là mối quan tâm của người dùng, lượng lưu thông là một mối quan tâm kinh doanh, và sử dụng tài nguyên là một mối quan tâm hệ thống. Ngoài ra, xác định các tiêu chí thành công của dự án có thể không được nắm bắt bởi những mục tiêu và những ràng buộc; Ví dụ, sử dụng các kiemr thử hiệu suất để đánh giá sự kết hợp của các thiết lập cấu hình sẽ dẫn đến các đặc tính hiệu năng mong muốn nhất. Hoạt động 3. Kế hoạch và thiết kế trường hơp kiểm thử (Plan and Design Tests) Xác định các kịch bản chính, xác định sự thay đổi giữa các người dùng đại diện và làm thế nào để mô phỏng biến đổi đó, xác định dữ liệu thử nghiệm, và thiết lập các số liệu được thu thập. Hợp nhất thông tin này vào một hoặc nhiều mô hình sử dụng hệ thống sẽ được triển khai, thực hiện và phân tích. Hoạt động 4. Cấu hình môi trường kiểm thử (Configure the Test Environment) Chuẩn bị môi trường kiểm thử, công cụ và tài nguyên cần thiết để thực hiện mỗi chiến lược như các tính năng và thành phần có sẵn để kiểm tra. Đảm bảo rằng môi trường thử nghiệm được thiết lập để theo dõi tài nguyên khi cần thiết. Hoạt động 5. Triển khai các thiết kế kiểm thử (Implement the Test Design) Xây dựng các kiểm thử hiệu suất đi theo thiết kế kiểm thử Hoạt động 6. Thực thi kiểm thử (Execute the Test) Chạy và theo dõi kiểm thử của bạn. Xác nhận các kiểm thử, kiểm tra dữ liệu và thu thập kết quả. Thực hiện kiểm tra hợp lệ để phân tích trong khi theo dõi kiểm thử và môi trường kiểm thử. Hoạt động 7. Phân tích kết quả, báo cáo và thử lại (Analyze Results, Report, and Retest) Hợp nhất và chia sẻ các kết quả dữ liệu. Phân tích dữ liệu riêng lẻ và như một nhóm chức năng chéo. Thay đổi lại kiểm thử còn lại và thực hiện lại chúng khi cần. Khi tất cả các giá trị số liệu nằm trong giới hạn được chấp nhận, không có ngưỡng nào được thiết lập đã bị vi phạm và tất cả các thông tin mong muốn đã được thu thập, bạn đã hoàn tất kịch bản kiểm thử cụ thể đó trên cấu hình cụ thể đó.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.