0

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DỰ ÁN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DỰ ÁN

1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

image.png

Định nghĩa

  • Chất lượng: Chất lượng là một tập hợp của những đặc tính của một thực thể nhằm thỏa mãn những mong muốn được nêu rõ hoặc ám chỉ (stated or implied needs). Chất lượng bao gồm việc tuân thủ theo yêu cầu (quy trình, sản phẩm phù hợp với mô tả yêu cầu) và phù hợp với nhu cầu sử dụng .

  • Quản lý chất lượng: Một chuỗi các hoạt động định nghĩa các chính sách, mục tiêu và chiến lược quản lý chất lượng, và triển khai/ giám sát toàn bộ kế hoạch hành động trong một hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9000:2005

Quản lý chất lượng là tập hợp các hoạt động định hướng, kiểm soát một tổ chức dựa trên quan điểm chất lượng.

image.png

image.png

image.png

2. Quy Trình quản lý chất lượng

image.png

2.1. Lập quy trình quản lý chất lượng

Lập kế hoạch quản lý chất lượng LÀ:

  • Nhận diện các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, chuẩn mực cho dự án và các sản phẩm bàn giao trong dự án.

  • Ghi nhận, làm rõ cách thức vận hành của dự án để đạt được các yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng.

image.png

image.png

image.png

image.png

2.2. Thực hiện các hành động quản lý chất lượng

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

2.3. Đo lường, phân tích

image.png

2.4. Cải thiện

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.