+2

Push notification vào máy IOS dùng react native và OneSignal

Bài trước mình có giới thiệu về cách push notification vào máy android sử dụng react native và onesignal (onesignal android). Trong bài này mình sẽ nói tiếp về cách sử dụng onesignal đối mới máy ios. Dưới đây là các bước cần thiết để push notification vào máy ios.

1. Tạo Certificate Request

 • Mở máy Mac OS của bạn và tìm từ Keychain Access
 • Chọn Keychain Access > Certificate Assistant > Request a Certificate From a Certificate Authority...

 • Nhập các thông tin , chọn saved to disk xong bấm continue vào lưu vào máy

2. Enable Push Notifications và apply Certification Request để generate Certificate

 • Tạo IOS certificate và chọn Apple Push Notification service SSL (Sandbox & Production) rồi chọn continue

 • Chọn App ID vừa tạo ở trên xong click continue

 • "Choose File..." chọn file certSigningRequest bạn đã tạo và lưu trong máy của bạn ở bước 1

 • Download Apple certificate vào trong máy của bạn

3. Creating Private Key

 • Double click trên file vừa download ở bước 2
 • Chọn Login => certificate của bạn => Export

4. Upload Push Certificate to OneSignal

 • Vào onesignal và chọn App của bạn => "App Settings" => edit "Apple IOS"

 • chọn .p12 file và chọn save

5. iOS Installation

 • Enable "Push Notifications", "Background Modes", "Remote notifications"

 • Build Settings => search "Header Search Paths" => thêm $(SRCROOT)/../node_modules/react-native-onesignal/ios và set recursive
 • Thêm code vào AppDelegate.h
#import <RCTOneSignal.h>
//...
@property (strong, nonatomic) RCTOneSignal* oneSignal;
 • Thêm code vào AppDelegate.m
@synthesize oneSignal = _oneSignal;
#...
self.oneSignal = [[RCTOneSignal alloc] initWithLaunchOptions:launchOptions
                                appId:@"YOUR_ONESIGNAL_APP_ID"];

6. Cách sử dụng

Trong index.js

import React, { Component } from 'react';
import OneSignal from 'react-native-onesignal'; 

export default class App extends Component {

  componentWillMount() {
    OneSignal.addEventListener('received', this.onReceived);
    OneSignal.addEventListener('opened', this.onOpened);
    OneSignal.addEventListener('ids', this.onIds);
  }

  componentWillUnmount() {
    OneSignal.removeEventListener('received', this.onReceived);
    OneSignal.removeEventListener('opened', this.onOpened);
    OneSignal.removeEventListener('ids', this.onIds);
  }

  onReceived(notification) {
    console.log("Notification received: ", notification);
  }

  onOpened(openResult) {
   console.log('Message: ', openResult.notification.payload.body);
   console.log('Data: ', openResult.notification.payload.additionalData);
   console.log('isActive: ', openResult.notification.isAppInFocus);
   console.log('openResult: ', openResult);
  }

  onIds(device) {
		console.log('Device info: ', device);
  }
}

Tài liệu tham khảo:

https://medium.com/differential/react-native-push-notifications-with-onesignal-9db6a7d75e1e https://documentation.onesignal.com/v5.0/docs/react-native-sdk-setup


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.