+1

Push notification vào máy Android dùng react native và OneSignal

OneSignal là một service push notification đa nền tảng hoàn toàn miễn phí. OneSignal có cung cấp UI và API để push notifycation tới IOS, Android, Amazon Fire, Windows Phone, Chrome Apps, Amazon Alexa, Safari, Chrome Web, and Firefox. OneSignal là dịch vụ push notification được sử dụng rộng rãi cho cả web và mobile developer, với hơn 325.000 developer đã đăng ký và 175.000 ứng dụng và websites. Sau đây mình sẽ giới thiệu cách sử dụng OneSignal để push notification tới máy Android bằng react native.

1. Tạo OneSignal Account & Create App

Vào trang web của OneSignal để tạo tài khoản mới. Xong bấm vào nút Add a new app

2. Generate Google Server API Key

Để config OneSignal với Google ta cần vào OneSignal => Tên App => Settings => chọn Google Android Google Server API Key (Server API Key)Google Project Number(Sender ID) lấy từ Google Services Wizard . Nhớ phải enable Cloud Messaging.

3.Cài đặt react-native-onesignal

npm install react-native-onesignal --save
 • Add permissions vàoandroid/app/src/main/AndroidManifest.xml
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.onesignalexample"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0">

  ...
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> <!-- ADD THIS -->

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="16"
    android:targetSdkVersion="22" />

  <application
   ...
   android:launchMode="singleTop"
  >
   ...
  </application>

</manifest>
 • Thay đổi file android/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionPath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME
zipStorePath=wrapper/dists
distributionUrl=https://services.gradle.org/distributions/gradle-2.10-all.zip
 • Include OneSignal vào android/settings.gradle
include ':react-native-onesignal'
project(':react-native-onesignal').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-onesignal/android')
 • Update gradle version trong android/build.gradle
buildscript {
  repositories {
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.0' // HEY LOOK HERE!

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    mavenLocal()
    jcenter()
    maven {
      // All of React Native (JS, Obj-C sources, Android binaries) is installed from npm
      url "$rootDir/../node_modules/react-native/android"
    }
  }
}
 • android/app/build.gradle upgrade buildToolsVersion to 23.0.2
android {
  ...
  buildToolsVersion "23.0.2" // UPGRADE
  ...
  defaultConfig {
    ...
    manifestPlaceholders = [manifestApplicationId: "${applicationId}",
                onesignal_app_id: "YOUR_ONESIGNAL_ID",
                onesignal_google_project_number: "YOUR_GOOGLE_PROJECT_NUMBER"]
  }
}
dependencies {
  ...
  compile project(':react-native-onesignal')
}

YOUR_ONESIGNAL_ID ở trong OneSignal => App Name => Settings => Keys & IDs

 • Thêm OneSignal vào android/app/src/main/java/com/YOUR_APP_NAME/MainApplication.java
package com.onesignalexample;
import android.app.Application;
import android.util.Log;
import com.facebook.react.ReactApplication;
import com.facebook.react.ReactInstanceManager;
import com.facebook.react.ReactNativeHost;
import com.facebook.react.ReactPackage;
import com.facebook.react.shell.MainReactPackage;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.geektime.rnonesignalandroid.ReactNativeOneSignalPackage; // ADD THIS

public class MainApplication extends Application implements ReactApplication {

 private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost(this) {
  @Override
  protected boolean getUseDeveloperSupport() {
   return BuildConfig.DEBUG;
  }

  @Override
  protected List<ReactPackage> getPackages() {
   return Arrays.<ReactPackage>asList(
     new MainReactPackage(),
     new ReactNativeOneSignalPackage() // Add this line, and don't forget the comma on the previous line
   );
  }
 };

 @Override
 public ReactNativeHost getReactNativeHost() {
   return mReactNativeHost;
 }
}

4. Android Usage

Add code vào trong file App.js

...
import OneSignal from 'react-native-onesignal';

class App extends Component {
 componentDidMount() {
  OneSignal.configure({});
 }
 ...
}
...
export default App;

Giờ có thể bắt đầu test push notification trên Android. OneSignal đã cung cấp giao diện sẵn. Bạn chỉ cần vào App Name => Messages => New Push

Chú ý : Notification chỉ hiển thị trên device thật.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.