+3

Pulumi series - Bài 1 - hello world

Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt officially có thể dễ dàng tìm kiếm tại đây https://www.pulumi.com/docs/get-started/install/

cơ bản có 2 bước chính

download và cài đặt

curl -fsSL https://get.pulumi.com | sh

set env, ở đây tui sài ubuntu

export PATH="~/.pulumi/bin:$PATH"

verified image.png

done!

Hướng dẫn tạo S3 bucket và deploy 1 static web lên s3

bài viết này cũng được lấy nguồn từ trang chủ https://www.pulumi.com/docs/get-started/aws/

 1. Bước đầu tiên các bạn phải config cho tài khoản aws
 • cái này ai chưa biết thì cần tự tìm hiểu trên google nhé, tạo tài khoản aws lấy access và secret key điền vào
export AWS_ACCESS_KEY_ID=<YOUR_ACCESS_KEY_ID>
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>
 1. new project:
mkdir quickstart && cd quickstart && pulumi new aws-python
pulumi new aws-python

image.png

gặp câu hỏi thì cứ điền vào nhé

project name:

project description:

stack name: cái này mình sẽ giải thích ở phần sau

Enter your passphrase to protect config/secrets: passphrase để bảo mật cái stack của bạn

aws:region: The AWS region to deploy into: us-east-1 ( điền aws region bạn đang muốn)

kết quả: image.png

requirements.txt => file chứa các chi tiết về các gói với các phiên bản trong môi trường hiện tại của python

folder evenv => đây là folder chưa file của virtual environment của python

cơ bản thì chúng ta không cần quan tâm đến 2 file này, pulumi sẽ tự động quản lý hoàn toàn 2 file này cho ta

Pulumi.yaml: chưa các thông tin của project

Pulumi.dev.yaml: chứa các thông tin stack vừa khởi tạo

main.py nội dung trương trình

"""An AWS Python Pulumi program"""

import pulumi
from pulumi_aws import s3

# Tạo bucket s3
bucket = s3.Bucket('my-bucket')

# export tên bucket là cái id
pulumi.export('bucket_name', bucket.id)

tiếp tục chạy

pulumi login --local
pulumi up

image.png

chọn yes image.png

đã thành công, chúng ta lên s3 và kiểm tra

image.png

tiếp theo tạo file index.html

<html>
  <body>
    <h1>Hello, Pulumi!</h1>
  </body>
</html>

sau đó modify main.py

bucketObject = s3.BucketObject(
  'index.html',
  bucket=bucket.id,
  source=pulumi.FileAsset('index.html')
)

tiếp tục run

pulumi up

image.png

đã update thành công file index vô bucket image.png

Vậy cơ bản chúng ta đã biết các bước để tạo thành công s3 bucket bằng Pulumi cũng như update 1 file vào cái bucket đó.

hẳn đọc xong các bạn sẽ thắc mắc nhiều thứ như pulumi login --local là cái gì rồi stack là cái gì và nhiều thứ khác nữa, mình sẽ giải thích dần dần ở các bài viết sau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.