PropTypes trong ReactJS

Xin chào tất cả mọi người, sau một kì nghỉ tại Quảng Ninh với nhiều kỉ niệm. Quay trở lại với công việc hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về PropTypes trong ReactJs.

1) Vậy PropTypes là gì???

PropTypes là một cách tốt để xác thực đầu vào của component. Hơn nữa nếu một ai đó muốn sử dụng component của bạn, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan cho tất cả các props và loại dữ liệu của nó. Việc sử dụng PropTypes là rất hữu dụng nó tránh được những lỗi khó chịu và cải thiện được tính tái sử dụng component của bạn rất nhiều (Hiểu một cách đơn giản PropTypes là: Giúp chúng ta kiểm tra các kiểu dữ liệu của các props mà component (hoặc container) nhận vào).

2) Tại sao lại phải sử dụng PropTypes???

Sử dụng PropTypes sẽ mang lại cho chúng ta một số lợi ích như sau:

 • Bạn có thể dễ dàng kiểm tra được các kiểu dữ liệu của propscomponent nhận được.
 • Khi sử dụng lại các component có PropTypes dễ dàng biết rõ các loại dữ liệu của props truyền vào để truyền vào cho đúng.
 • Có thể đăt giá trị mặc định cho props thông qua defaultProps.

3) Cách sử dụng PropTypes

Để sử dụng PropTypes đầu tiên chúng ta phải cài đặt thông qua npm bằng cú pháp như sau:

npm install --save prop-types

Sau đó, chúng ta thêm:

import PropTypes from 'prop-types';

Vào trong component mà chúng ta muốn PropTypes cho nó.

Ví dụ:

import React, { Component } from 'react';
import { connect } from 'react-redux';
import Products from './../components/Products';
import Product from './../components/Product';
import PropTypes from 'prop-types';
import { actAddToCart, actChangeMessage } from './../actions/index';

const propTypes = {
  products : PropTypes.arrayOf(
    PropTypes.shape({
      id : PropTypes.number.isRequired,
      name : PropTypes.string.isRequired,
      description : PropTypes.string.isRequired,
      image : PropTypes.string.isRequired,
      price : PropTypes.number.isRequired,
      inventory : PropTypes.number.isRequired,
      rate : PropTypes.number.isRequired
    })
  ).isRequired, // product nhan vao phai la array .isRequied la yeu cau phai co
  onChangeMessage : PropTypes.func,
  onAddToCart : PropTypes.func
};

const defaultProps = {
  onChangeMessage: () => {},
  onAddToCart: () => {}
};

class ProductsContainer extends Component {
  render() {
    var { products } = this.props;

    return (
      <Products>
        { this.showProducts(products) }
      </Products>
    );
  }
  
  showProducts (products) {
    var result = null;
    var { onAddToCart, onChangeMessage } = this.props;

    if (products.length > 0) {
      result = products.map((product ,index) => {
        return <Product 
          key={index} 
          product={product} 
          onAddToCart = { onAddToCart }
          onChangeMessage = { onChangeMessage }
        />
      });
    }

    return result;
  }
}

ProductsContainer.propTypes = propTypes;
ProductsContainer.defaultProps = defaultProps;

const mapSateToProps = (state) => {
  return {
    products : state.products // lay du lieu tren store gan vao this.props.products
  };
};

const mapDispatchToProps = (dispatch, props) => {
  return {
    onAddToCart : (product) => {
      dispatch(actAddToCart(product, 1));
    },
    onChangeMessage : (message) => {
      dispatch(actChangeMessage(message));
    }
  }
}

export default connect(mapSateToProps, mapDispatchToProps)(ProductsContainer);

Nhìn vào đoạn code trên ta thấy container này nhận vào 3 props đó chính là products, onAddToCart, onChangeMessage

 • products là một mảng dữ liệu thì chúng ta khai báo PropTypes.arrayOf() và muốn định nghĩa cho từng thành phần trong mảng đó thì ta chỉ cần viết là:
PropTypes.arrayOf(
  PropTypes.shape({})
 )

Vì trong mảng products chứa là một danh sách các đối tượng nên ta khai báo là: PropTypes.shape({}) nếu bên trong mảng không phải là các đuối tượng mà là kiểu number hoặc string thì chúng ta chỉ cần khai báo là PropTypes.number hoặc PropTypes.string. chắc các bạn thắc mắc các shape({}), number, string kia ở đâu ra thì bạn hay truy cập vào đây.

Trong mảng products trên chúng ta nhận vào là một mảng các đối tượng và trong các đối tượng đó chúng ta lại có các property nếu muốn khai báo propTypes cho từng property của đối tượng đó thì chúng ta có thể viết như sau:

products : PropTypes.arrayOf(
  PropTypes.shape({
    id : PropTypes.number.isRequired,
    name : PropTypes.string.isRequired,
    description : PropTypes.string.isRequired,
    image : PropTypes.string.isRequired,
    price : PropTypes.number.isRequired,
    inventory : PropTypes.number.isRequired,
    rate : PropTypes.number.isRequired
  })
).isRequired

Như vậy, chúng ta có thể propTypes cho từng property trong đối tượng đó. Chắc hăn giờ các bạn thắc mắc isRequired kia là cái gì??? isRequired chính là bạn muốn ai đó sử dụng component của bạn bắt buộc phải truyền một số props nào đó thì bạn chỉ cần thêm isRequired vào.

 • onChangeMessage, onAddToCart là các function mà container nhận vào, muốn PropTypes cho nó rất đơn giản chúng ta chỉ cần:
const propTypes = {
  onChangeMessage : PropTypes.func,
  onAddToCart : PropTypes.func
};

Nhìn vào đoạn code trên chúng ta lại đăt ra câu hỏi là tại sao không thấy isRequired cho các props đó. Là vì khi các props đó không bắt buộc nên ta không cần phải thêm vào nhưng trong React khi mà props không có isRequired thì chúng ta phải khai báo một giá trị mặc định cho nó nếu không sẽ bị cảnh báo lỗi.

Để khai báo giá trị mặc định cho props chúng ta khai báo như sau:

const defaultProps = {
  onChangeMessage: () => {},
  onAddToCart: () => {}
};

Vậy là chúng ta đã khai báo xong giá trị mặc định cho props đó.

4) Kết luận

Trên đây là chút kiến thức mình tìm hiểu được về PropTypes trong ReacJS. Rất mong được sự góp ý của mọi người.

Cảm ơn mọi người đã xem bài viết của mình. 😄

Nguồn tham khảo: