+5

PRIVATE CLOUD OPENSHIFT – P1: Cài đặt OpenShift bảng Community cho môi trường Production

Bài viết này là một phần của chùm bài viết: Private cloud OpenShift.

Một số từ viết tắt:

Từ viết tắt Diễn giải
OKD OpenShift Community (Origin)
LB Load Balancing
GW Gateway
NFS Network File System
DNS Domain Name System
FCOS 33 Fedora CoreOS 33
CentOS 8 Operation System

Để đọc bài viết này hiệu quả, yêu cầu có kiến thức về: Linux, Webserver, Load Balancing, DNS, ssh key, Docker

Sơ qua về tiến trình cài đặt: Boostrap sẽ cài đặt cho các Master. Master sẽ cài đặt cho các Worker.

Nên nhớ Boostrap chỉ dùng để cài đặt cho các Master. Xong việc nó sẽ tự động hủy.

Mô hình sẽ cài đặt: 3 node Master và 2 node Worker.

Danh sách các server cần phải chuẩn bị: (Giả sử môi trường đang thực hiện có lớp mạng 192.168.99.x, có gateway 192.168.99.1)

Machine Type Operation System IP Address Resource
okd4-services DNS / Web / admin CentOS 8 192.168.99.51 16G RAM, 4 core cpu, 200G HDD
okd4-lb LB CentOS 8 192.168.99.52 8G RAM, 2 core cpu, 120G HDD
okd4-nfs NFS CentOS 8 192.168.99.53 24G RAM, 4 core cpu, 120G HDD (OS), 2T HDD data
okd4-bootstrap Bootstrap FCOS 33 192.168.99.60 16G RAM, 4 core cpu, 200G HDD
okd4-control-plane-1 Master FCOS 33 192.168.99.61 16G RAM, 4 core cpu, 200G HDD
okd4-control-plane-2 Master FCOS 33 192.168.99.62 16G RAM, 4 core cpu, 200G HDD
okd4-control-plane-3 Master FCOS 33 192.168.99.63 16G RAM, 4 core cpu, 200G HDD
okd4-compute-1 Worker FCOS 33 192.168.99.64 128G RAM, 40 core cpu, 300G HDD
okd4-compute-2 Worker FCOS 33 192.168.99.65 128G RAM, 40 core cpu, 300G HDD

Version các phần mềm

Software Description Version
okd Openshift Community 4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305
oc Openshitf Client 4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305
Fedora CoreOS 33 (FCOS 33) Operation System: FCOS 33 fedora-coreos-33.20210201.3.0-live.x86_64
Kubernetes kubernetes 1.19.4
CentOS 8 Operation System: CentOS 8 CentOS-8.3.2011-x86_64

Lưu ý: version của phần mềm sẽ thích hợp với nhau. Ví dụ okd4.6 sẽ đi với FCOS33

Bài viết này cài đặt okd 4.6 mà không phải version cuối cùng với mục đích là để trải nghiệm nguyên hệ cluster nó upgrade như thế nào.

Thông tin khái quát ở trên đã xong, tiến hành cài đặt thôi nào!!!


I/ Install okd4-services

1. Tiền xử lý

Cài hệ điều hành CentOS-8.3.2011-x86_64. Đặt ip là 192.168.99.51 và để tạm DNS:8.8.8.8
Cài dịch vụ để đồng bộ ngày giờ: chrony

2. Chuẩn bị

Tạo ssh-key

$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/idrsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/idrsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/idrsa.pub.

Tạo sẵn các file cấu hình

Tạo thư mục okd4_files
$ mkdir /root/okd4_files

Tạo các file cho cấu hình DNS:
+Tạo file /root/okd4_files/named.conf với nội dung bên dưới:

//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// See the BIND Administrator's Reference Manual (ARM) for details about the
// configuration located in /usr/share/doc/bind-{version}/Bv9ARM.html

options {
	listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.99.51; };
#	listen-on-v6 port 53 { ::1; };
	directory 	"/var/named";
	dump-file 	"/var/named/data/cache_dump.db";
	statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
	memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
	recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
	secroots-file  "/var/named/data/named.secroots";
	allow-query   { localhost; 192.168.99.0/24; };

	/* 
	 - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
	 - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable 
	  recursion. 
	 - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access 
	  control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
	  cause your server to become part of large scale DNS amplification 
	  attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
	  reduce such attack surface 
	*/
	recursion yes;
	
	forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

	dnssec-enable yes;
	dnssec-validation yes;

	/* Path to ISC DLV key */
	bindkeys-file "/etc/named.root.key";

	managed-keys-directory "/var/named/dynamic";

	pid-file "/run/named/named.pid";
	session-keyfile "/run/named/session.key";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
	type hint;
	file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
include "/etc/named/named.conf.local";

+Tạo file /root/okd4_files/named.conf.local với nội dung bên dưới:

zone "okd.local" {
  type master;
  file "/etc/named/zones/db.okd.local"; # zone file path
};
zone "99.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/named/zones/db.192.168.99"; # 192.168.99/24 subnet
};

+Tạo file /root/okd4_files/db.okd.local với nội dung bên dưới:

$TTL  604800
@    IN   SOA   okd4-services.okd.local. admin.okd.local. (
         1   ; Serial
       604800   ; Refresh
       86400   ; Retry
      2419200   ; Expire
       604800   ; Negative Cache TTL
)

; name servers - NS records
  IN   NS   okd4-services

; name servers - A records
okd4-services.okd.local.     IN   A    192.168.99.51
okd4-lb.okd.local.     IN   A    192.168.99.52
okd4-nfs.okd.local.     IN   A    192.168.99.53

; OpenShift Container Platform Cluster - A records
okd4-bootstrap.cloud.okd.local.    IN   A   192.168.99.60
okd4-control-plane-1.cloud.okd.local. IN   A   192.168.99.61
okd4-control-plane-2.cloud.okd.local. IN   A   192.168.99.62
okd4-control-plane-3.cloud.okd.local. IN   A   192.168.99.63
okd4-compute-1.cloud.okd.local.    IN   A   192.168.99.64
okd4-compute-2.cloud.okd.local.    IN   A   192.168.99.65

; OpenShift internal cluster IPs - A records
api.cloud.okd.local.  IN  A  192.168.99.52
api-int.cloud.okd.local.  IN  A  192.168.99.52
*.apps.cloud.okd.local.  IN  A  192.168.99.52
etcd-0.cloud.okd.local.  IN  A   192.168.99.61
etcd-1.cloud.okd.local.  IN  A   192.168.99.62
etcd-2.cloud.okd.local.  IN  A   192.168.99.63
console-openshift-console.apps.cloud.okd.local.   IN   A   192.168.99.52
oauth-openshift.apps.cloud.okd.local.   IN   A   192.168.99.52

; OpenShift internal cluster IPs - SRV records
_etcd-server-ssl._tcp.cloud.okd.local.  86400   IN  SRV   0  10  2380  etcd-0.cloud
_etcd-server-ssl._tcp.cloud.okd.local.  86400   IN  SRV   0  10  2380  etcd-1.cloud
_etcd-server-ssl._tcp.cloud.okd.local.  86400   IN  SRV   0  10  2380  etcd-2.cloud


+Tạo file /root/okd4_files/db.192.168.99 với nội dung bên dưới:

$TTL  604800
@    IN   SOA   okd4-services.okd.local. admin.okd.local. (
         6   ; Serial
       604800   ; Refresh
       86400   ; Retry
      2419200   ; Expire
       604800   ; Negative Cache TTL
)

; name servers - NS records
  IN   NS   okd4-services.okd.local.

; name servers - PTR records
51  IN  PTR  okd4-services.okd.local.
52  IN  PTR  okd4-lb.okd.local.
53  IN  PTR  okd4-nfs.okd.local.

; OpenShift Container Platform Cluster - PTR records
60  IN  PTR  okd4-bootstrap.cloud.okd.local.
61  IN  PTR  okd4-control-plane-1.cloud.okd.local.
62  IN  PTR  okd4-control-plane-2.cloud.okd.local.
63  IN  PTR  okd4-control-plane-3.cloud.okd.local.
64  IN  PTR  okd4-compute-1.cloud.okd.local.
65  IN  PTR  okd4-compute-2.cloud.okd.local.
52  IN  PTR  api.cloud.okd.local.
52  IN  PTR  api-int.cloud.okd.local.

3. Cài đặt DNS

$ sudo dnf -y install bind bind-utils

Copy các file cấu hình của DNS đã tạo ở trên:
cd /root/okd4_files
sudo cp named.conf /etc/named.conf
sudo cp named.conf.local /etc/named/
sudo mkdir /etc/named/zones
sudo cp db.okd.local /etc/named/zones
sudo cp db.192.168.100 /etc/named/zones
Start dịch vụ named:
sudo systemctl enable named
sudo systemctl stop named
sudo systemctl start named
sudo systemctl status named
Firewall:
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=53/udp
sudo firewall-cmd --reload
Thay thế DNS okd4-service thành 127.0.0.1:
sudo nmcli connection modify ens192 ipv4.dns "127.0.0.1"
Test DNS:
$ dig okd.local

; <<>> DiG 9.11.20-RedHat-9.11.20-5.el8 <<>> okd.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54559
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 8910da20288a538b10a49a6e602aa53d3ad872fafe5a941e (good)
;; QUESTION SECTION:
;okd.local.           IN   A

;; AUTHORITY SECTION:
okd.local.       604800 IN   SOA   okd4-services.okd.local. admin.okd.local. 1 604800 86400 2419200 604800

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Feb 15 11:45:49 EST 2021
;; MSG SIZE rcvd: 122

Test revert ip address
$ dig -x 192.168.99.51

; <<>> DiG 9.11.26-RedHat-9.11.26-6.el8 <<>> -x 192.168.99.51
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61080
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2c2e0515b0012028092f5fc062f5eeedaabb8b1b5e638e3c (good)
;; QUESTION SECTION:
;51.99.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR

;; ANSWER SECTION:
51.99.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR   okd4-services.okd.local.

;; AUTHORITY SECTION:
99.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN   NS   okd4-services.okd.local.

;; ADDITIONAL SECTION:
okd4-services.okd.local. 604800 IN   A    192.168.99.51

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Fri Aug 12 13:10:53 +07 2022
;; MSG SIZE rcvd: 151

4. Cài đặt webserver dùng tạm trong quá trình install: httpd

$ sudo dnf install -y httpd

Thay port lắng nghe của httpd từ 80 thành 8080:
sudo sed -i 's/Listen 80/Listen 8080/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
Firewall:
sudo setsebool -P httpd_read_user_content 1
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload
Chạy webserver
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start httpd
Test webserver:
$ curl localhost:8080
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
 <head>
  <title>CentOS 提供的 Apache HTTP 服务器测试页</title>
  <meta charset="utf-8"/>
….

5. Cài tool okd4.6 và oc

(Client tools for OpenShift và server)

Download okd4.6 và oc

Download ở: https://github.com/openshift/okd/releases?page=3

openshift-client-linux-4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305.tar.gz openshift-install-linux-4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305.tar.gz

Chép 2 file vừa download vào /softs/okd4.6.0

Giải nén và chép vào thư mục /usr/local/bin
cd /softs/okd4.6.0
tar -zxvf openshift-client-linux-4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305.tar.gz
tar -zxvf openshift-install-linux-4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305.tar.gz
sudo mv kubectl oc openshift-install /usr/local/bin/
Kiểm tra okd version:
$ openshift-install version
openshift-install 4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305
built from commit 20585a2903a61784703fde00e38af1208c007599
release image quay.io/openshift/okd@sha256:6640a4daf0623023b9046fc91858d018bd34433b5c3485c4a61904a33b59a3b9
$ oc version
Client Version: 4.6.0-0.okd-2021-02-14-205305

6. Phát sinh các file cấu hình okd cluster:

Tạo thư mục chứa các file này

$ mkdir /root/install_dir

Tạo file /root/install_dir/install-config.yaml với nội dung sau:
apiVersion: v1
baseDomain: okd.local
metadata:
 name: cloud

compute:
- hyperthreading: Enabled
 name: worker
 replicas: 0

controlPlane:
 hyperthreading: Enabled
 name: master
 replicas: 3

networking:
 clusterNetwork:
 - cidr: 10.128.0.0/14 
  hostPrefix: 23 
 networkType: OpenShiftSDN
 serviceNetwork: 
 - 172.30.0.0/16

platform:
 none: {}

fips: false

pullSecret: '{"auths":{"fake":{"auth": "bar"}}}' 
sshKey: 'copy nội dung trong file /root/.ssh/id_rsa.pub đã tạo ở trên bỏ vào đây'
Backup lại file install-config.yaml, vì khi phát sinh Manifests nó sẽ xóa file này đi.

$ cp /root/install_dir/install-config.yaml /root/install_dir/install-config.yaml.bak

Phát sinh Kubernetes manifests:

$ openshift-install create manifests --dir=/root/install_dir/

Chạy lệnh bên dưới để cập nhật lại file cluster-scheduler-02-config.yaml với mục đích không cho master schedule

$ sed -i 's/mastersSchedulable: true/mastersSchedulable: False/' /root/install_dir/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml

Tạo ignition-configs:

$ openshift-install create ignition-configs --dir=/root/install_dir/

Chép các file cấu hình okd lên webserver:
sudo mkdir /var/www/html/okd4
sudo cp -R /root/install_dir/* /var/www/html/okd4/
sudo chown -R apache: /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/
Test thử file metadata.json

$ curl localhost:8080/okd4/metadata.json

{"clusterName":"cloud","clusterID":"929c3cfa-6a45-4962-ae2c-1142d2111b15","infraID":"cloud-7fqq9"}

7. Thiết lập biến môi trường

Thêm một dòng vào file /root/.bash_profile: export KUBECONFIG=/root/install_dir/auth/kubeconfig
Thực hiện refresh lại biến môi trường cho các session ssh đã mở:

$ . /root/.bash_profile

8. Cài đặt jq để thực hiện approve node nhanh chóng

wget -O jq https://github.com/stedolan/jq/releases/download/jq-1.6/jq-linux64
chmod +x jq
sudo mv jq /usr/local/bin/
jq --version

jq-1.6

Đến đây là đã có đủ các file để cài đặt và cấu hình cho OKD.

II/ Cài đặt okd4-lb

1. Tiền xử lý

Cài hệ điều hành CentOS-8.3.2011-x86_64, với ip là 192.168.99.52 và để DNS: 192.168.99.51
Cài dịch vụ để đồng bộ ngày giờ: chrony

2. Cài đặt HAProxy

sudo dnf install haproxy -y

Tạo file /etc/haproxy/haproxy.cfg với nội dung sau:
# Global settings
#---------------------------------------------------------------------
global
  maxconn   20000
  log     /dev/log local0 info
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon

  # turn on stats unix socket
  stats socket /var/lib/haproxy/stats

#---------------------------------------------------------------------
# common defaults that all the 'listen' and 'backend' sections will
# use if not designated in their block
#---------------------------------------------------------------------
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     300s
  timeout server     300s
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         20000

listen stats
  bind :9000
  mode http
  stats enable
  stats uri /

frontend okd4_k8s_api_fe
  bind :6443
  default_backend okd4_k8s_api_be
  mode tcp
  option tcplog

backend okd4_k8s_api_be
  balance source
  mode tcp
  server   okd4-bootstrap 192.168.99.60:6443 check
  server   okd4-control-plane-1 192.168.99.61:6443 check
  server   okd4-control-plane-2 192.168.99.62:6443 check
  server   okd4-control-plane-3 192.168.99.63:6443 check

frontend okd4_machine_config_server_fe
  bind :22623
  default_backend okd4_machine_config_server_be
  mode tcp
  option tcplog

backend okd4_machine_config_server_be
  balance source
  mode tcp
  server   okd4-bootstrap 192.168.99.60:22623 check
  server   okd4-control-plane-1 192.168.99.61:22623 check
  server   okd4-control-plane-2 192.168.99.62:22623 check
  server   okd4-control-plane-3 192.168.99.63:22623 check

frontend okd4_http_ingress_traffic_fe
  bind :80
  default_backend okd4_http_ingress_traffic_be
  mode tcp
  option tcplog

backend okd4_http_ingress_traffic_be
  balance source
  mode tcp
  server   okd4-compute-1 192.168.99.64:80 check
  server   okd4-compute-2 192.168.99.65:80 check

frontend okd4_https_ingress_traffic_fe
  bind *:443
  default_backend okd4_https_ingress_traffic_be
  mode tcp
  option tcplog

backend okd4_https_ingress_traffic_be
  balance source
  mode tcp
  server   okd4-compute-1 192.168.99.64:443 check
  server   okd4-compute-2 192.168.99.65:443 check
Firewall:
sudo setsebool -P haproxy_connect_any 1
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=6443/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=22623/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
Chạy HA Proxy:
sudo systemctl enable haproxy
sudo systemctl start haproxy
sudo systemctl status haproxy

Mở thêm port monitor của haproxy

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Link monitor: http://192.168.99.51:9000 Thực tế trên môi trường production cần phải có 2 haproxy để backup với nhau. Keepalived + Haproxy: không nằm trong phạm vi bài viết này.

III/ Cài đặt bootstrap nodes:

1. Boot server từ file iso “FCOS 33”

2. Cấu hình ip cho bootstrap: 192.168.99.60

$ sudo nmtui

Address: 192.168.99.60/24 Gateway: 192.168.99.1 DNS server: 192.168.99.51

Refresh lại IP mới

$ sudo systemctl restart NetworkManager

3. Load ignition file

$ sudo coreos-installer install --ignition-url http://192.168.99.51:8080/okd4/bootstrap.ign /dev/sda --insecure-ignition --copy-network

4. Reboot to install

$ sudo reboot

5. Monitor quá trình install Bootstrap:

Đứng tại okd4-services, ssh vào bootstrap:
$ ssh core@192.168.99.60
-Khi coi log trên bootstrap thấy những dòng dưới đây là bootstrap đã sẵn sàng cho master

$ journalctl -b -f -u release-image.service -u bootkube.service

Feb 16 09:17:10 okd4-bootstrap.cloud.okd.local bootkube.sh[6706]: Created "0000_80_machine-config-operator_05_1_okd-master-extensions.yaml" machineconfigs.v1.machineconfiguration.openshift.io/99-master-okd-extensions -n Feb 16 09:17:10 okd4-bootstrap.cloud.okd.local bootkube.sh[6706]: Created "0000_80_machine-config-operator_05_2_okd-worker-extensions.yaml" machineconfigs.v1.machineconfiguration.openshift.io/99-worker-okd-extensions -n Feb 16 09:17:10 okd4-bootstrap.cloud.okd.local bootkube.sh[6706]: Created "99-okd-master-disable-mitigations.yaml" machineconfigs.v1.machineconfiguration.openshift.io/99-okd-master-disable-mitigations -n Feb 16 09:17:11 okd4-bootstrap.cloud.okd.local bootkube.sh[6706]: Created "99-okd-worker-disable-mitigations.yaml" machineconfigs.v1.machineconfiguration.openshift.io/99-okd-worker-disable-mitigations -n Feb 16 09:17:11 okd4-bootstrap.cloud.okd.local bootkube.sh[6706]: Created "99_openshift-machineconfig_99-master-ssh.yaml" machineconfigs.v1.machineconfiguration.openshift.io/99-master-ssh -n Feb 16 09:17:11 okd4-bootstrap.cloud.okd.local bootkube.sh[6706]: Created "99_openshift-machineconfig_99-worker-ssh.yaml" machineconfigs.v1.machineconfiguration.openshift.io/99-worker-ssh -n

IV/ Cài đặt control-plane-1 node (master 1):

1. Boot server từ file iso “FCOS 33”

2. Cấu hình ip cho master 1: 192.168.99.61

$ sudo nmtui

Address: 192.168.99.61/24 Gateway: 192.168.99.1 DNS server: 192.168.99.51

Refresh lại IP mới

$ sudo systemctl restart NetworkManager

3. Load ignition file

$ sudo coreos-installer install --ignition-url http://192.168.99.51:8080/okd4/master.ign /dev/sda --insecure-ignition --copy-network

4. Reboot to install

$ sudo reboot

5. Monitor quá trình install control-plane-1:

Đứng tại okd4-services, thực hiện lệnh sau:

$ oc get node
NAME                    STATUS  ROLES  AGE    VERSION
okd4-control-plane-1.cloud.okd.local    Ready  master  2m33s  v1.19.2+f173eb4-1049

Nếu thấy status Ready là hoàn thành việc cài đặt control-plane-1 Thực hiện cài đặt tương tự cho control-plane-2, control-plane-3. Kiểm tra lại các control-plane

$ oc get node
NAME                    STATUS  ROLES  AGE    VERSION
okd4-control-plane-1.cloud.okd.local    Ready  master  4m33s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-2.cloud.okd.local    Ready  master  3m23s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-3.cloud.okd.local    Ready  master  1m23s  v1.19.2+f173eb4-1049

Tất cả Master đều ở trạng thái Ready
-Kiểm tra Bootstrap đã hoàn thành sứ mệnh chưa:

$ openshift-install --dir=install_dir/ wait-for bootstrap-complete --log-level=info

INFO Waiting up to 20m0s for the Kubernetes API at https://api.cloud.okd.local:6443...
INFO API v1.19.2+f173eb4-1049+4cad5caeae67c3-dirty up
INFO Waiting up to 30m0s for bootstrapping to complete...
INFO It is now safe to remove the bootstrap resources
INFO Time elapsed: 4m0s

Nếu thấy dòng “INFO It is now safe to remove the bootstrap resources” thì Bootstrap đã hoàn thành sứ mệnh. Nó sẽ tự hủy và không còn tác dụng gì nữa.
-Đứng ở okd4-lb, thực hiện remove bootstrap khỏi LB:

sudo sed -i '/ okd4-bootstrap /s/^/#/' /etc/haproxy/haproxy.cfg
sudo systemctl reload haproxy

V/ Cài đặt compute-1 node (worker 1):

1. Boot server từ file iso “FCOS 33”

2. Cấu hình ip cho worker 1: 192.168.99.64

$ sudo nmtui

Address: 192.168.99.64/24 Gateway: 192.168.99.1 DNS server: 192.168.99.51

Refresh lại IP mới

$ sudo systemctl restart NetworkManager

3. Load ignition file

$ sudo coreos-installer install --ignition-url http://192.168.99.51:8080/okd4/worker.ign /dev/sda --insecure-ignition --copy-network

4. Reboot to install

sudo reboot

5. Monitor quá trình install compute-1:

Worker muốn join vào cluster thì phải được Master approve. Thông thường 1 worker sẽ cần 2 cái approve (system:serviceaccount và system:node) Đứng tại okd4-services, thực hiện lệnh sau:

$ oc get csr
NAME    AGE   SIGNERNAME                  REQUESTOR                                  CONDITION
csr-rwn9j  18m   kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet  system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:node-bootstrapper  Pending
csr-tgpg7  3m28s  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet  system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:node-bootstrapper  Pending
$ oc get csr | grep okd4-compute-1
csr-skdpp  119s  kubernetes.io/kubelet-serving         system:node:okd4-compute-1.cloud.okd.local                 Pending

Thực hiện approve:

$ oc get csr -ojson | jq -r '.items[] | select(.status == {} ) | .metadata.name' | xargs oc adm certificate approve

Sau khi approve xong, kiểm tra lại xem worker đã được join vào cluster chưa:

$ oc get node
NAME                    STATUS  ROLES  AGE   VERSION
okd4-compute-1.cloud.okd.local       Ready  worker  5s   v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-1.cloud.okd.local    Ready  master  6m33s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-2.cloud.okd.local    Ready  master  5m23s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-3.cloud.okd.local    Ready  master  2m23s  v1.19.2+f173eb4-1049

Nếu thấy status Ready là hoàn thành việc cài đặt compute-1 Thực hiện cài đặt tương tự cho compute-2. Sau khi compute-2 thực hiện xong sẽ có bức tranh như bên dưới đây.

$ oc get node
NAME                    STATUS  ROLES  AGE    VERSION
okd4-compute-1.cloud.okd.local       Ready  worker  3m5s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-compute-2.cloud.okd.local       Ready  worker  12s   v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-1.cloud.okd.local    Ready  master  9m33s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-2.cloud.okd.local    Ready  master  8m23s  v1.19.2+f173eb4-1049
okd4-control-plane-3.cloud.okd.local    Ready  master  5m23s  v1.19.2+f173eb4-1049

Pheww, bài viết quá dài luôn. Đến đây là đã thực hiện xong việc cài đặt okd4.6.

Tuy nhiên đừng vội sử dụng mà hãy đọc tiếp bài thứ hai “PRIVATE CLOUD OPENSHIFT – P2: Nâng cấp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.