+2

Priora gem sắp xếp độ ưu tiên của các object trong Ruby

Bài viết gốc Introducing Priora: An Object Prioritization Utility Gem for Ruby

Trong bài viết này sẽ giới thiệu về gem hỗ trợ việct sắp xếp độ ưu tiên mảng của các object theo một số business logic cụ thể. Dưới đây class của các object là Post nó được khởi tạo với những thuộc tính đặc trưng author, like_countis_sponsored.

class Post
 attr_reader :author, :like_count, :is_sponsored

 def initialize(author:, like_count:, is_sponsored:)
  @author = author
  @like_count = like_count
  @is_sponsored = is_sponsored
 end
end

Theo thói quen việc sắp xếp độ ưu tiên có thể giải quyết bằng tạo một service class để xử lý với điều kiện rằng tất cả object có thể sắp xếp được, thay vì tạo service class có thể thực hiện toán tử <=> với Post để sắp xếp và đảo lại mảng.

Thế nhưng sắp xếp độ ưu tiên của Post yêu cầu với bài toán này không hợp lệ vì trong đó cần cách sắp xếp khác nhau. Vậy không thể sử dụng <=> với Post. Trong Ruby cung cấp Enumerable#sort_by nhận block để phục vụ việc sắp xếp tùy chỉnh, một vấn đề nữa xảy ra khi thuộc tính để xếp đọ ưu tiên của mảng là boolean no không thể sắp xếp được. Các ngon ngữ khác biến đổi ngầm true thành 1 và false thành 0 vậy cho phép thực thi sắp xếp nhưng với Ruby lại không được. Monkey-patching TrueClassFalseCalss không phải là lựa chọn để giải quyết vấn đề trên.

Giới thiệu

Khái niệm về sắp xếp rất phổ biến và do có sự hỗ trợ của khóa học máy tính vá các thuật toán, sắp xếp độ ưu tiên không phải là tương đồng nó dựa vào một mức trừu tượng cao hơn, sắp xếp độ ưu tiên là việc sử dụng sắp xếp cho một số mục đích (business logic) xếp các object đặc biệt trong một tập lên đầu.

Như ban đầu bài toán cần giải quyết là sắp xếp các object dữ liệu theo độ ưu tiên mà căn bản dữ liệu trỏ các object trả về (getters), mà phải bỏ qua được rắc rối việc chuyển đổi true, falsenil trong các giá trị sắp xếp được.

Thực thi

Để mô phỏng mục đích cụ thể hơn hãy khở tạo 3 instance với thuộc tính riêng biệt:

low_like_count_sponsored = Post.new(author: 'Jay C.',
like_count: 10, is_sponsored: true)
high_like_count_unsponsored = Post.new(author: 'Aaron R.',
like_count: 90, is_sponsored: false)
high_like_count_sponsored = Post.new(author: 'Don Y.',
like_count: 90, is_sponsored: true)

Sử dụng Priora cho phép sắp xếp độ ưu tiên dễ dàng theo mong muốn

unprioritized_array = [high_like_count_unsponsored, low_like_count_sponsored, high_like_count_sponsored]
prioritized_array = [high_like_count_sponsored, high_like_count_unsponsored, low_like_count_sponsored]
Priora.prioritize(unprioritized_array, by: [:like_count, :is_sponsored]) == prioritized_array
=> true

Ví dụ trên mô tả cách làm việc của Priora.prioritize nhận một tập chưa được sắp xếp độ ưu tiên và một danh sách thuộc tính ưu tiên. Trong đó các thuộc tính ưu tiên phải truyền qua by parameter, là các mảng của symbol. Với kết quả mong muốn là có được các object của Post với số like đầu tiên, với nhà tài trợ thứ 2 khi 2 post object hoặc nhiều hơn có số like_count bằng nhau.

Cố định các class xếp độ ưu tiên

Trong trường hợp cần thực thi xếp độ ưu tiên giữa các object Post thì không cần thay đổi độ ưu tiên mỗi lần mà Priora hỗ trợ class method bằng prioritize_by, sau đó có thể viết trong class Post như sau:

class Post
 include Priora
 prioritize_by :like_count, :is_sponsored
 attr_reader :author, :like_count, :is_sponsored
 def initialize(author:, like_count:, is_sponsored:)
  @author = author
  @like_count = like_count
  @is_sponsored = is_sponsored
 end
end

Từ ví dụ trước để có được mảng đã xếp độ ưu tiên như sau:

Priora.prioritize(unprioritized_array) == prioritized_array
=> true

Sử dụng class method prioritize_by giúp tăng cương về đọc hiểu về code và độ linh hoạt, các thứ tự ưu tiên được khái báo trong class.

Lợi ích sử dụng tùy chọn Enumerable#sort

Một giải pháp tương tự có thể thực thi như sau:

unprioritized_array.sort { |a, b|
 [a.like_count, a.is_sponsored ? 1 : 0] <=> 
 [b.like_count, b.is_sponsored ? 1 : 0] }.reverse == prioritized_array
=> true

Đương nhiên đúng như nhau nhưng hãy xem xét một số vấn đề sau:

 • Dài dòng hơn và dễ gây ra lỗi
 • Khái bái logic xếp độ ưu tiên 2 lần, không thể dùng sort_by vì boolean không thể sort được.
 • Xử lý biến đổi giá trị boolean (true/false) thành giá trị có thể sắp xếp được (1/0) do vậy lẫn mức trừu tượng và gây nhầm lẫn cho một số người đọc code sau.

Sắp xếp ngược, mở rộng

Priora dựa trên giả thiết rằng khi một tập sắp xếp độ ưu tiên hay hướng tới kết quả của sắp xếp và đảo ngược kết quả. Đây là do tính về xếp tăng dần từ số lượng nhỏ lên số lượng lớn, trong khi nói về ưu tiên hoặc ưu tiên cao nhất sẽ nghĩ đến mục to nhất sẽ lên đầu. Khi các mục đó là object dữ liệu, nó phục thuộc về xác định rằng nó hơn nhau ở những điểm nào.

Định hướng ưu tiên Rõ ràng không phải lúc nào cũng đúng và một số tiến trình ưu tiên cần xử lý các mục nhỏ trước, Priora có hỗ trợ việc này, bằng thay đổi hướng ưu tiên cho một số ưu tiên cụ thể:

Priora.prioritize(unprioritized_array, by: [[like_count: :asc], :is_sponsored])
=> [low_like_count_sponsored, high_like_count_sponsored, high_like_count_unsponsored]

Cho thấy rằng Post với like_count thấp lên đầu, tuy nhiên các post có like_count cao được ưu tiên bởi is_sponsored vậy Post có tài trợ lên đầu.

Cảm ơn các bạn đài đọc bài viết này.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.