Trong phần 2 này mình xin chia sẻ một số kỹ thuật sử dụng cho Positive và Negative testing.

1. Kỹ thuật phân tích giá trị biên

Đây là một trong những kỹ thuật kiểm thử phần mềm, trong đó các testcase được thiết kế bao gồm các giá trị tại các biên. Nếu dữ liệu đầu vào được sử dụng là trong giới hạn giá trị biên, nó được cho là Positive testing. Nếu dữ liệu đầu vào được sử dụng là ngoài giới hạn giá trị biên, nó được cho là Negative testing.

alt

Ví dụ: Một hệ thống có thể chấp nhận những số từ 0 – 10. Tất cả các con số khác là gía trị không hợp lệ. Theo kỹ thuật này, biên là các giá trị 0, 10 sẽ được kiểm tra.

alt

2. Kỹ thuật phân vùng tương đương

Đây là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm chia đầu vào thành nhiều vùng. Giá trị từ mỗi vùng phải được test ít nhất một lần. Phân vùng với các giá trị hợp lệ được gọi là Positive testing. Phân vùng với các giá trị không hợp lệ được cho là Negative testing.

alt

Ví dụ: Các giá trị số 0 - 10 có thể được chia cho hai (hoặc ba) phân vùng. Trong trường hợp này, ta có hai phân vùng -10 – 0 và 0 đến 10 giá trị mẫu (5 và -5) có thể được lấy từ mỗi vùng để test.

Kết Luận

Kiểm thử phần mềm giúp cung cấp phần mềm ứng dụng có chất lượng và đảm bảo các phần mềm là ít bug nhất trước khi được ra mắt. Để kiểm thử hiệu quả, ta sử dụng cả Positive và Negative testing, trong đó cung cấp đủ sự tin tưởng về chất lượng của phần mềm. Yêu cầu về thời gian thực, giá trị đầu vào bất kỳ phải được kiểm tra trước khi phát hành.