Plugins trong Nuxt.js

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series về Nuxt.js. Cụ thể mình sẽ giới thiệu với các bạn về Plugins trong Nuxt.js

Packages từ bên ngoài

Chúng ta có thể sử dụng được các packages/modules từ bên ngoài vào trong ứng dụng của mình để thực hiện yêu cầu HTTP cho cả phía server và client.

Đầu tiên, cần phải cài đặt nó thông qua npm(ở đây mình đang xử dụng packages axios):

npm install --save axios

Sau đó chúng ta có thể sử dụng trực tiếp packages vào trong page của mình.

<template>
 <h1>{{ title }}</h1>
</template>

<script>
import axios from 'axios'

export default {
 async asyncData ({ params }) {
  let { data } = await axios.get(`https://my-api/posts/${params.id}`)
  return { title: data.title }
 }
}
</script>

Vue Plugins

Nếu như bạn muốn sử dụng Vue plugins, ví dụ như là sử dụng vue-notifications để hiện thị ra thông báo trong ứng dụng của mình. Bạn cần thiết lập plugin trước khi chạy ứng dụng.

Chúng ta tạo ra 1 file có tên plugins/vue-notifications.js:

import Vue from 'vue'
import VueNotifications from 'vue-notifications'

Vue.use(VueNotifications)

Sau đó thêm đường dẫn plugins vào bên trong nuxt.config.js:

export default {
 plugins: ['~/plugins/vue-notifications']
}

Inject trong $root & context

Đôi khi bạn muốn cung cấp các chức năng hoặc giá trị vào trong ứng dụng.Bạn có thể đưa các biến đó vào các phiên bản Vue(phía client), context(phía server) và thậm chí trong cửa hàng của Vuex.Đó là quy ước các chức năng với một $.

Inject vào trong các phiên bản Vue

Việc Inject vào các phiên bản Vue hoạt động tương tự như khi thực hiện điều này trong các ứng dụng Vue standard.

plugins/vue-inject.js:

import Vue from 'vue'

Vue.prototype.$myInjectedFunction = (string) => console.log("This is an example", string)

nuxt.config.js:

export default {
 plugins: ['~/plugins/vue-inject.js']
}

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng chức năng trong tất cả các thành phần Vue của mình.

example-component.vue:

export default {
 mounted(){
  this.$myInjectedFunction('test')
 }
}

Inject vào trong context

Việc Inject context hoạt động tương tự như khi thực hiện điều này trong các ứng dụng Vue standard.

plugins/ctx-inject.js:

export default ({ app }, inject) => {
 // Set the function directly on the context.app object
 app.myInjectedFunction = (string) => console.log('Okay, another function', string)
}

nuxt.config.js:

export default {
 plugins: ['~/plugins/ctx-inject.js']
}

Chức năng này hiện có sẵn bất cứ khi nào bạn có quyền truy cập vào context (ví dụ như trong asyncData and fetch).

ctx-example-component.vue:

export default {
 asyncData(context){
  context.app.myInjectedFunction('ctx!')
 }
}

Kết hợp Inject

Nếu bạn cần chức năng trong context, Vue và thậm chí là cả trong store Vuex, bạn có thể sử dụng function inject, đây là tham số thứ hai của hàm plugins. $ sẽ được tự động thêm vào function.

plugins/combined-inject.js:

export default ({ app }, inject) => {
 inject('myInjectedFunction', (string) => console.log('That was easy!', string))
}

nuxt.config.js:

export default {
 plugins: ['~/plugins/combined-inject.js']
}

Bây giờ function có thể được sử dụng từ context, thông qua this trong Vue và thông qua this trong store actions/mutations.

ctx-example-component.vue:

export default {
 mounted(){
  this.$myInjectedFunction('works in mounted')
 },
 asyncData(context){
  context.app.$myInjectedFunction('works with context')
 }
}

store/index.js:

export const state = () => ({
 someValue: ''
})

export const mutations = {
 changeSomeValue(state, newValue) {
  this.$myInjectedFunction('accessible in mutations')
  state.someValue = newValue
 }
}

export const actions = {
 setSomeValueToWhatever ({ commit }) {
  this.$myInjectedFunction('accessible in actions')
  const newValue = "whatever"
  commit('changeSomeValue', newValue)
 }
}

Dành cho phía Client

Một số Plugin có thể chỉ hoạt động trong trình duyệt vì chúng thiếu hỗ trợ SSR. Trong những trường hợp này, Bạn có thể sử dụng mode: client tùy chọn trong plugins để chỉ thêm plugin này ở phía Client.

Ví dụ:

nuxt.config.js:

export default {
 plugins: [
  { src: '~/plugins/vue-notifications', mode: 'client' }
 ]
}

plugins/vue-notifications.js:

import Vue from 'vue'
import VueNotifications from 'vue-notifications'

Vue.use(VueNotifications)

Trong trường hợp bạn cần thêm một số thứ viện trong một plugin chỉ ở phía server, bạn có thể kiểm tra xem biến process.server có đâng được để là true.

Ngoài ra nếu bạn cần biết mình đang ở trong một ứng dụng được tạo (thông qua nuxt generate), bạn có thể kiểm tra nếu như process.static được để là true. Ví dụ:

nuxt.config.js:

export default {
 plugins: [
  { src: '~/plugins/both-sides.js' },
  { src: '~/plugins/client-only.js', mode: 'client' },
  { src: '~/plugins/server-only.js', mode: 'server' }
 ]
}

Tên Plugin thông thường

Nếu plugin chỉ chạy ở phía client hoặc server, .client.js hoặc .server.js có thể được áp dụng như phần mở rộng của tệp plugin, tệp sẽ được tự động đưa vào bên tương ứng.

Ví dụ: nuxt.config.js:

export default {
 plugins: [
  '~/plugins/foo.client.js', // only in client side
  '~/plugins/bar.server.js', // only in server side
  '~/plugins/baz.js' // both client & server
 ]
}

Dưới đây mình đã giới thiệu với các bạn về Plugin và một số khái niệm cơ bản của Plugion trong Nuxt.js. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.

Tham Khảo

https://nuxtjs.org/guide/plugins