+1

Phóng to view sử dụng zoom animation trong android

I. Giới thiệu

 • Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách vẽ phóng to view trong android sử dụng zoom animation
 • Tip này khá là hữu ích cho những apps như thư viện ảnh để phóng to image từ thumbnail tới full size.

II. Tạo view

 • Tạo file layout bao gồm phiên bản nhỏ và lớn của content bạn muốn zoom.
 • Ví dụ dưới đây sẽ tạo ImageButton để user click vào thumbnail và ImageView sẽ hiện thị phóng to view của image.
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <!-- ImageButton sẽ chịu trách nhiệm như là 1 thumbnail
       Khi user click vào sẽ phát sự kiện phóng to-->
    <ImageButton
      android:id="@+id/thumb_button_1"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="75dp"
      android:layout_marginRight="1dp"
      android:src="@drawable/thumb1"
      android:scaleType="centerCrop"
      android:contentDescription="@string/description_image_1" />

  </LinearLayout>

  <!-- ImageView này sẽ được chạy animation -->

  <ImageView
    android:id="@+id/expanded_image"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:visibility="invisible"
    android:contentDescription="@string/description_zoom_touch_close" />

</FrameLayout>

III. Setup animation thu phóng

public class ZoomActivity extends FragmentActivity {
  // Hold a reference to the current animator,
  // so that it can be canceled mid-way.
  private Animator mCurrentAnimator;

  // The system "short" animation time duration, in milliseconds. This
  // duration is ideal for subtle animations or animations that occur
  // very frequently.
  private int mShortAnimationDuration;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_zoom);

    // Hook up clicks on the thumbnail views.

    final View thumb1View = findViewById(R.id.thumb_button_1);
    thumb1View.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        zoomImageFromThumb(thumb1View, R.drawable.image1);
      }
    });

    // Retrieve and cache the system's default "short" animation time.
    mShortAnimationDuration = getResources().getInteger(
        android.R.integer.config_shortAnimTime);
  }
  ...
}

IV. Thu phóng view

 1. Assign image với độ phân giải gốc tới ImageView đc invisible. Ví dụ dưới sẽ load image resource trên UI thread, cách đơn giản nhất.
 2. Tính toán vùng bounds bắt đầu và kết thúc của ImageView.
 3. Dịch chuyển 4 vị trí và kích cở của thuộc tính X, Y, SCALE_X và SCALE_Y từ vùng bound bắt đầu đến vùng bound kết thúc. Sẽ có 4 animation được thêm vào AnimatorSet để chúng có thể start cùng một thời điểm.
 4. Zoom trở về size thumbnail khi user touch vào ImageView hiển thị ảnh lớn.
private void zoomImageFromThumb(final View thumbView, int imageResId) {
  // If there's an animation in progress, cancel it
  // immediately and proceed with this one.
  if (mCurrentAnimator != null) {
    mCurrentAnimator.cancel();
  }

  // Load the high-resolution "zoomed-in" image.
  final ImageView expandedImageView = (ImageView) findViewById(
      R.id.expanded_image);
  expandedImageView.setImageResource(imageResId);

  // Calculate the starting and ending bounds for the zoomed-in image.
  // This step involves lots of math. Yay, math.
  final Rect startBounds = new Rect();
  final Rect finalBounds = new Rect();
  final Point globalOffset = new Point();

  // The start bounds are the global visible rectangle of the thumbnail,
  // and the final bounds are the global visible rectangle of the container
  // view. Also set the container view's offset as the origin for the
  // bounds, since that's the origin for the positioning animation
  // properties (X, Y).
  thumbView.getGlobalVisibleRect(startBounds);
  findViewById(R.id.container)
      .getGlobalVisibleRect(finalBounds, globalOffset);
  startBounds.offset(-globalOffset.x, -globalOffset.y);
  finalBounds.offset(-globalOffset.x, -globalOffset.y);

  // Adjust the start bounds to be the same aspect ratio as the final
  // bounds using the "center crop" technique. This prevents undesirable
  // stretching during the animation. Also calculate the start scaling
  // factor (the end scaling factor is always 1.0).
  float startScale;
  if ((float) finalBounds.width() / finalBounds.height()
      > (float) startBounds.width() / startBounds.height()) {
    // Extend start bounds horizontally
    startScale = (float) startBounds.height() / finalBounds.height();
    float startWidth = startScale * finalBounds.width();
    float deltaWidth = (startWidth - startBounds.width()) / 2;
    startBounds.left -= deltaWidth;
    startBounds.right += deltaWidth;
  } else {
    // Extend start bounds vertically
    startScale = (float) startBounds.width() / finalBounds.width();
    float startHeight = startScale * finalBounds.height();
    float deltaHeight = (startHeight - startBounds.height()) / 2;
    startBounds.top -= deltaHeight;
    startBounds.bottom += deltaHeight;
  }

  // Hide the thumbnail and show the zoomed-in view. When the animation
  // begins, it will position the zoomed-in view in the place of the
  // thumbnail.
  thumbView.setAlpha(0f);
  expandedImageView.setVisibility(View.VISIBLE);

  // Set the pivot point for SCALE_X and SCALE_Y transformations
  // to the top-left corner of the zoomed-in view (the default
  // is the center of the view).
  expandedImageView.setPivotX(0f);
  expandedImageView.setPivotY(0f);

  // Construct and run the parallel animation of the four translation and
  // scale properties (X, Y, SCALE_X, and SCALE_Y).
  AnimatorSet set = new AnimatorSet();
  set
      .play(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageView, View.X,
          startBounds.left, finalBounds.left))
      .with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageView, View.Y,
          startBounds.top, finalBounds.top))
      .with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageView, View.SCALE_X,
          startScale, 1f))
      .with(ObjectAnimator.ofFloat(expandedImageView,
          View.SCALE_Y, startScale, 1f));
  set.setDuration(mShortAnimationDuration);
  set.setInterpolator(new DecelerateInterpolator());
  set.addListener(new AnimatorListenerAdapter() {
    @Override
    public void onAnimationEnd(Animator animation) {
      mCurrentAnimator = null;
    }

    @Override
    public void onAnimationCancel(Animator animation) {
      mCurrentAnimator = null;
    }
  });
  set.start();
  mCurrentAnimator = set;

  // Upon clicking the zoomed-in image, it should zoom back down
  // to the original bounds and show the thumbnail instead of
  // the expanded image.
  final float startScaleFinal = startScale;
  expandedImageView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      if (mCurrentAnimator != null) {
        mCurrentAnimator.cancel();
      }

      // Animate the four positioning/sizing properties in parallel,
      // back to their original values.
      AnimatorSet set = new AnimatorSet();
      set.play(ObjectAnimator
            .ofFloat(expandedImageView, View.X, startBounds.left))
            .with(ObjectAnimator
                .ofFloat(expandedImageView,
                    View.Y,startBounds.top))
            .with(ObjectAnimator
                .ofFloat(expandedImageView,
                    View.SCALE_X, startScaleFinal))
            .with(ObjectAnimator
                .ofFloat(expandedImageView,
                    View.SCALE_Y, startScaleFinal));
      set.setDuration(mShortAnimationDuration);
      set.setInterpolator(new DecelerateInterpolator());
      set.addListener(new AnimatorListenerAdapter() {
        @Override
        public void onAnimationEnd(Animator animation) {
          thumbView.setAlpha(1f);
          expandedImageView.setVisibility(View.GONE);
          mCurrentAnimator = null;
        }

        @Override
        public void onAnimationCancel(Animator animation) {
          thumbView.setAlpha(1f);
          expandedImageView.setVisibility(View.GONE);
          mCurrentAnimator = null;
        }
      });
      set.start();
      mCurrentAnimator = set;
    }
  });
}
 • Tham khảo project tại đây Github

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.