0

PHỐI HỢP KIỂM THỬ HIỆU SUẤT VỚI QUÁ TRÌNH LẶP CƠ BẢN (PHẦN 2)

Bài liên quan: https://viblo.asia/p/phoi-hop-kiem-thu-hieu-suat-voi-qua-trinh-lap-co-ban-phan-1-RQqKLxW0K7z

Hoạt động 3. Xác định giá trị kiểm thử hiệu suất thêm vào dự án (Identify the Value Performance Testing Adds to the Project)

Sử dụng thông tin thu được từ các hoạt động 1 và 2, bạn có thể làm rõ giá trị gia tăng thông qua kiểm thử hiệu suất và chuyển đổi giá trị đó thành chiến lược kiểm thử hiệu suất. Vấn đề là chuyển đổi các mục tiêu dự án và cấp độ kinh doanh sang các hoạt động kiểm thử hiệu suất cụ thể, có thể nhận dạng và quản lý được. Khía cạnh phối hợp của bước này liên quan đến thảo luận và thống nhất cả nhóm về các hoạt động kiểm thử hiệu suất có thể làm gia tăng giá trị hoặc cung cấp thông tin có giá trị, và nếu các hoạt động này có giá trị lên kế hoạch cho thời điểm này. DANH MỤC Câu hỏi

 • Những hoạt động kiểm thử hiệu suất nào sẽ giúp đạt được các mục tiêu kiểm thử hiệu suất?
 • Những hoạt động kiểm thử hiệu suất nào cần thiết để xác nhận bất kỳ hợp đồng, sự tuân thủ, dự án, hoặc tiêu chuẩn hoạt động/sự mong đợi của khách hàng được biết vào lúc này
 • Những hoạt động kiểm thử hiệu suất nào sẽ giúp giải quyết các mối quan tâm về hiệu suất hiện tại?

Giá trị được cung cấp

 • Đảm bảo hỗ trợ toàn nhóm cho các hoạt động kiểm thử hiệu suất.
 • Đảm bảo rằng nhóm đã cảnh báo đầy đủ về các hoạt động kiểm thử hiệu suất mà sẽ cần đến sự hỗ trợ của các thành viên nhóm bổ sung.
 • Xác định xem các giả định nguồn lực và dụng cụ có đầy đủ.
 • Hướng dẫn quá trình xác định các mục tiêu kiểm thử hiệu suất sẽ được đo lường như thế nào.
 • Nắm bắt thêm được kịch bản sử dụng các mối quan tâm về hiệu suất cụ thể
 • Nắm bắt thêm được những mục đích thực hiện, yêu cầu, mục tiêu và ngưỡng khi họ đưa ra trong cuộc trò chuyện.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Hỏi cả nhóm và đưa ra câu trả lời.
 • Xác định một chiến lược cấp dự án về khái niệm để xác định xem các mục tiêu để tiến hành kiểm thử hiệu suất đã được đáp ứng.
 • Tinh chỉnh các ước tính của thiết bị và / hoặc tài nguyên cần thiết để tiến hành kiểm thử hiệu suất
 • Xác định sự ngắt kết nối giữa các mục tiêu của nỗ lực kiểm thử hiệu suất và thiết bị và nguồn lực sẵn có.
 • Nắm bắt các mục đích thực hiện, yêu cầu, mục tiêu và ngưỡng cần được đề cập rõ ràng thêm sau đó.
 • Nắm bắt thêm kịch bản sử dụng các mối quan tâm về hiệu suất cụ thể được đưa ra sau.

Hợp tác với Cả nhóm

Hoạt động 4. Cấu hình Môi trường Kiểm thử (Configure the Test Environment)

Với một khái niệm chiến lược đúng chỗ, chuẩn bị các công cụ và tài nguyên để thực hiện chiến lược như các tính năng và các thành phần có sẵn cho thử nghiệm. Thực hiện bước này càng sớm càng tốt, để nhóm có nguồn lực này ngay từ đầu. Bước này khá đơn giản. Thiết lập công cụ tạo áp lực và hệ thống đang được thử nghiệm - gọi chung là môi trường kiểm thử hiệu suất - và đảm bảo rằng môi trường này sẽ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Thành phần điều phối của bước này thường liên quan đến việc yêu cầu các nhà quản lý và quản trị viên thu thập và / hoặc cấu hình thiết bị và các tài nguyên khác không thuộc sự kiểm soát trực tiếp của nhóm hoặc người kiểm tra hiệu suất.

DANH MỤC Câu hỏi

 • Ai quản trị môi trường kiểm thử hiệu suất của ứng dụng đang được kiểm tra?
 • Ai quản trị công cụ / môi trường tạo tải?
 • Ai cấu hình và vận hành các màn hình tài nguyên cho ứng dụng đang được kiểm tra?
 • Có cần sự cho phép đặc biệt nào đó trước khi tạo ra tải của một khối lượng nhất định không?
 • Ai có thể đặt lại ứng dụng đang được kiểm tra?
 • Những thành phần nào khác cần sự phối hợp đặc biệt?
 • Những cân nhắc về bảo mật hoặc xác thực nào có để mô phỏng nhiều người dùng?
 • Sự phối hợp cần thiết phải làm gì để có thể sử dụng phần mềm ghi âm và / hoặc giám sát?

Giá trị được cung cấp

 • Đảm bảo rằng các thế hệ tải và môi trường thử nghiệm đã sẵn sàng khi nhóm cần dùng.
 • Đảm bảo toàn bộ nhóm biết ai sẽ liên hệ để được giúp đỡ với hỗ trợ môi trường kiểm thử hiệu suất.
 • Đảm bảo rằng nhân viên hỗ trợ kiểm tra hiệu suất biết họ đang hỗ trợ.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Môi trường kiểm thử hiệu suất đã được định cấu hình và sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm.
 • Môi trường tải trọng được cấu hình và sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm.
 • Trách nhiệm hỗ trợ được giao.
 • Quyền đặc biệt, thời gian trong ngày cho các cuộc kiểm thử tải cao,..., được xác định.

Hợp tác với

 • Quản trị hệ thống
 • Hỗ trợ mạng
 • Quản trị viên cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ cơ sở hạ tầng
 • Người quản lý của những người trên
 • Nhóm phát triển

Hoạt động 5. Xác định và phối hợp các công việc (Identify and Coordinate Tasks)

Các nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất không xảy ra trong sự cô lập. Chuyên gia hiệu suất cần làm việc với nhóm để ưu tiên và phối hợp các nguồn hỗ trợ, nguồn lực và thời gian biểu để làm cho công việc trở nên hiệu quả và thành công. Trong cuộc họp lập kế hoạch trước khi lặp lại, hãy xem nơi dự án hiện tại và nơi bạn muốn xác định xem nên làm gì và có thể làm gì tiếp theo. Khi lập kế hoạch cho chu trình lặp, người kiểm tra hiệu suất được điều khiển bởi các mục tiêu đã được xác định cho chu kỳ này. Bước này cũng bao gồm việc đăng ký cho các hoạt động sẽ được thực hiện trong chu kỳ này.

DANH MỤC Câu hỏi

 • Mục tiêu hiệu suất cho chu kỳ này là gì?
 • Dự án ở đâu trong các mục tiêu thực hiện dự án tổng thể?
 • Hệ thống đã đạt được tất cả các mục tiêu hoạt động của nó chưa?
 • Đã được điều chỉnh xong từ lần lặp lại cuối cùng?
 • Phân tích, báo cáo, hoặc kiểm tra lại sẽ làm tăng giá trị trong quá trình lặp lại này như thế nào?
 • Ai cần phải ghép nối để thực hiện kiểm thử hiệu suất?
 • Có bao nhiêu sẵn thời gian?
 • Mỗi công việc mất bao nhiêu thời gian?
 • Hoạt động quan trọng nhất là gì?

Giá trị được cung cấp

 • Cung cấp thông tin chi tiết làm thế nào tổng thể dự án đang đạt được mục tiêu của dự án.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về những gì có thể được đo và báo cáo trong chu kỳ này.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ vấn đề quan trọng nào có thể phát sinh từ chu kỳ lặp lại cuối cùng.
 • Gợi ý cho các thành viên khác trong nhóm.
 • Chuyển các bài học đã học ngay khi chúng xuất hiện trong cuộc kiểm thử.
 • Kết nối với các nhà phát triển để cải thiện đơn vị kiểm thử hiệu suất.
 • Trợ giúp sử dụng lại bài kiểm thử đơn vị.
 • Giúp tái sử dụng các kiểm thử hiệu suất.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Ước tính công việc có thể đạt được là bao nhiêu.
 • Xác định nếu có ai đó cần phải được kết nối.
 • Ưu tiên công việc có thể đạt được.
 • Xác định các nhiệm vụ chính và thay thế cho chu kỳ này.

Hợp tác với

 • Người quản lý và các bên liên quan
 • Người phát triển và quản trị viên
 • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ môi trường thử nghiệm
 • Người dùng hoặc đại diện người dùng

Hoạt động 6. Thực hiện các Nhiệm vụ (Execute Task(s))

Thực hiện các nhiệm vụ trong phân đoạn một đến hai ngày. Xem chúng cho đến khi hoàn thành, nhưng sẵn sàng đi đường vòng nếu có cơ hội để thêm giá trị bổ sung vào chính nó. Bước 5 xác định công việc mà các thành viên trong nhóm sẽ đăng ký trong lần lặp lại này. Bây giờ là lúc để thực hiện các hoạt động cho lần lặp lại này.

DANH MỤC Câu hỏi

 • Có kết quả kiểm thử gần đây hoặc cập nhật dự án làm cho nhiệm vụ này ít nhiều giá trị hơn so với các kiểm thử khác mà chúng ta có thể tiến hành ngay bây giờ?
 • Những thành viên khác trong nhóm nên tham gia vào nhiệm vụ này là gì?
 • Có những nhiệm vụ quan trọng khác có thể được thực hiện song song với công việc này không?
 • Các kết quả sơ bộ có ý nghĩa?
 • Kiểm thử có cung cấp dữ liệu chúng tôi mong đợi không?

Giá trị được cung cấp

 • Đánh giá hiệu quả của thuật toán.
 • Theo dõi xu hướng sử dụng tài nguyên.
 • Đo thời gian đáp ứng.
 • Thu thập dữ liệu về khả năng mở rộng và quy hoạch năng lực.
 • Chuyển các bài học đã học ngay khi chúng xuất hiện trong kiểm thử.
 • Cải thiện kiểm thử hiệu suất đơn vị bằng cách kết nối người kiểm thử hiệu suất với các nhà phát triển.
 • Trợ giúp sử dụng lại bài kiểm thử đơn vị.
 • Giúp tái sử dụng các bài kiểm thử chức năng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Tiến hành các kiểm thử.
 • Thu thập dữ liệu.
 • Xác nhận các giả định và kỹ thuật kiểm tra.
 • Có thể điều chỉnh trong khi kiểm thử.
 • Kết nối với các thành viên khác trong nhóm; Điều này không chỉ làm việc với một người phát triển hoặc người thử nghiệm mà còn có nghĩa là làm việc với người viết để nắm bắt được sự hiểu biết của họ về hiệu suất của hệ thống hoặc làm việc trực tiếp với khách hàng.

Hợp tác với

 • Người phát triển và quản trị viên
 • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ môi trường thử nghiệm
 • Người dùng hoặc đại diện người dùng
 • Người quản lý và các bên liên quan
 • Những người kiểm thử hiệu suất khác không tham gia dự án

Hoạt động 7. Phân tích kết quả và báo cáo(Analyze Results and Report)

Để theo kịp với một quá trình lặp đi lặp lại, các kết quả cần được phân tích và chia sẻ nhanh chóng. Nếu sự phân tích là không thuyết phục, hãy kiểm tra lại sớm nhất khi có cơ hội để cho nhóm tối đa thời gian để phản ứng với các vấn đề về hiệu suất. Khi dự án được đóng gói để chuyển giao, thường có một cuộc họp sau đó để thu thập và rút ra bài học kinh nghiệm. Trong hầu hết các trường hợp, có giá trị để cập nhật hàng ngày để chia sẻ thông tin và phối hợp các công việc tiếp theo.

DANH MỤC Câu hỏi

 • Các kết quả sơ bộ có ý nghĩa?
 • Kiểm tra có cung cấp dữ liệu chúng tôi mong đợi không?
 • Dữ liệu có giá trị không?
 • Có cần phải kiểm tra nhiều hơn để lấy ý nghĩa từ dữ liệu không?
 • Cần điều chỉnh? Nếu vậy, chúng ta có biết điều chỉnh không?
 • Các kết quả cho thấy có thêm các xét nghiệm mà chúng ta cần phải thực hiện mà chưa được lên kế hoạch không?
 • Kết quả cho thấy rằng bất kỳ bài kiểm tra nào chúng tôi dự định tiến hành không còn cần thiết nữa?
 • Có bất kỳ mục tiêu hiệu suất nào đã được đáp ứng?
 • Có bất kỳ mục tiêu hiệu suất nào đã bị lỗi thời?

Giá trị được cung cấp

 • Đánh giá hiệu quả của thuật toán.
 • Theo dõi xu hướng sử dụng tài nguyên.
 • Đo thời gian đáp ứng.
 • Thu thập dữ liệu về khả năng mở rộng và quy hoạch năng lực.
 • Chuyển các bài học đã học khi chúng xuất hiện trong cuộc kiểm thử.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Phân tích dữ liệu hợp tác.
 • Xác định ý nghĩa của kết quả.
 • Chia sẻ dữ liệu với cả nhóm.
 • Nhập các bài học thu được vào kế hoạch lặp lại trong tương lai.

Hợp tác với

 • Người phát triển và quản trị viên
 • Người quản lý và các bên liên quan
 • Người dùng hoặc đại diện người dùng
 • Những người kiểm tra hiệu năng khác không tham gia dự án

Hoạt động 8. Xem xét các hoạt động 1-3 và xem xét các Tiêu chí Chấp nhận Thực hiện(Revisit Activities 1-3 and Consider Performance Acceptance Criteria)

Giữa các lần lặp, đảm bảo rằng thông tin cơ bản không thay đổi. Tích hợp các thông tin mới, chẳng hạn như phản hồi của khách hàng và cập nhật chiến lược khi cần thiết.

DANH MỤC Câu hỏi

 • Có ý nghĩa hiệu suất của tầm nhìn dự án thay đổi?
 • Có những gợi ý về hiệu suất của dịch vụ chúng tôi đang cố gắng cung cấp thay đổi, hoặc có vấn đề chúng tôi đang cố gắng để giải quyết cho khách hàng thay đổi?
 • Có lịch trình, cấu trúc, hoặc các nguồn lực sẵn có của dự án thay đổi?
 • Đã thay đổi mục tiêu thử nghiệm hiệu suất?
 • Có phải thực hiện các hoạt động kiểm tra hiệu năng cần thiết để xác nhận bất kỳ các tiêu chí, yêu cầu về sự tuân thủ, dự án, hoặc tiêu chí hoạt động của khách hàng hay kỳ vọng thay đổi?
 • Những hoạt động kiểm thử hiệu suất nào sẽ giúp giải quyết các mối quan tâm về hiệu suất hiện tại?

Giá trị được cung cấp

 • Cập nhật các giả định về nguồn lực và thiết bị đo lường và nhu cầu.
 • Chỉ ra bất kỳ lĩnh vực quan tâm.
 • Chỉ ra nhu cầu về nguồn lực và thiết bị đo đạc và / hoặc rủi ro.
 • Cập nhật mục tiêu kiểm thử hiệu suất.
 • Tăng cường và cập nhật các kịch bản sử dụng các mối quan tâm về hiệu suất cụ thể.
 • Tăng cường và cập nhật các mục tiêu, yêu cầu, mục tiêu và ngưỡng.
 • Đảm bảo rằng nhóm đã cảnh báo đầy đủ về các hoạt động thử nghiệm hiệu suất sắp tới mà sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của các thành viên nhóm bổ sung.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Nâng cao và cập nhật sự hiểu biết về các kết quả thực hiện quan trọng của dự án.
 • Cập nhật các ràng buộc tài nguyên; Ví dụ như ngân sách, con người và thiết bị.
 • Cập nhật / cải tiến cách nhóm sẽ phối hợp.
 • Cập nhật / cải tiến cách nhóm sẽ giao tiếp.
 • Sửa lại chiến lược kiểm thử hiệu năng.
 • Tinh chỉnh các ước tính của thiết bị và / hoặc tài nguyên cần thiết để tiến hành kiểm tra hiệu năng.
 • Xác định sự không tương hợp hoặc mâu thuẫn giữa các mục tiêu của nỗ lực kiểm tra kết quả và thiết bị và nguồn lực sẵn có.
 • Chụp các mục tiêu, yêu cầu, mục tiêu và ngưỡng bổ sung khác.
 • Chụp kịch bản sử dụng bổ sung quan tâm đặc biệt.
 • Báo cáo trạng thái kiểm tra hiệu suất hiện tại.

Hợp tác với Cả nhóm

Hoạt động 9. Phân bổ lại công việc(Reprioritize Tasks).

Dựa trên kết quả kiểm tra, các thông tin mới và tính sẵn sàng của các tính năng và các thành phần, thay đổi, thêm vào hoặc xóa các nhiệm vụ từ chiến lược và sau đó trở lại hoạt động 5.

DANH MỤC Câu hỏi Những hoạt động kiểm tra hiệu năng nào sẽ giúp giải quyết các mối quan tâm về hiệu suất hiện tại? Mục tiêu thực hiện cho chu kỳ này là gì? Dự án ở đâu trong thuật ngữ tổng quan về mục tiêu hiệu suất của dự án? Hệ thống đã đạt được tất cả các mục tiêu hoạt động của nó chưa? Những điều chỉnh được thực hiện từ lần lặp cuối cùng? Phân tích, báo cáo, hoặc kiểm tra lại sẽ làm tăng giá trị trong chu kỳ lặp này như thế nào? Ai cần phải ghép nối để thực hiện kiểm tra hiệu năng? Có bao nhiêu thời gian? Mỗi công việc mất bao nhiêu thời gian? Hoạt động quan trọng nhất là gì?

Giá trị được cung cấp

 • Cung cấp thông tin chi tiết làm thế nào tổng thể dự án đang đạt được mục tiêu của dự án.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về những gì có thể được đo và báo cáo trong chu kỳ này.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ vấn đề quan trọng nào có thể phát sinh từ lần lặp lại cuối cùng.
 • Gợi ý cho các thành viên khác của nhóm.
 • Chuyển các bài học đã học ngay khi chúng xuất hiện trong cuộc kiểm thử.
 • Kết nối với các nhà phát triển để cải thiện kiểm thử hiệu suất đơn vị.
 • Trợ giúp sử dụng lại bài kiểm thử đơn vị.
 • Giúp tái sử dụng các bài kiểm tra chức năng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Báo cáo trạng thái kiểm thử hiệu suất hiện tại.
 • Ước tính công việc có thể đạt được là bao nhiêu.
 • Xác định nếu có ai đó cần phải được kết nối.
 • Ưu tiên công việc có thể đạt được.
 • Xác định các nhiệm vụ chính và thay thế cho chu kỳ này.

Hợp tác với

 • Người quản lý và các bên liên quan
 • Người phát triển và quản trị viên
 • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ môi trường thử nghiệm
 • Người dùng hoặc đại diện người dùng

TÓM LƯỢT

Thử nghiệm hiệu suất dựa trên việc lặp đi lặp lại quy trình là một thực tiễn phổ biến trong các chu trình phát triển như Agile, XP, RUP và các nguồn khác. Để có hiệu quả, thử nghiệm hiệu suất nên được quản lý chính xác trong bối cảnh lập kế hoạch lặp lại và các quy trình.

Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924360.aspx


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.