0

PHỐI HỢP KIỂM THỬ HIỆU SUẤT VỚI QUÁ TRÌNH LẶP CƠ BẢN (PHẦN 1)

MỤC TIÊU

 • Tìm hiểu cách tiếp cận để phối hợp kiểm thử hiệu suất với quá trình lặp cơ bản
 • Tìm hiểu cách phát hiện và giải quyết các vấn đề chính trong dự án sớm nhất có thể.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tối đa hóa tính linh hoạt mà không bị mất kiểm soát
 • Tìm hiểu cách cung cấp cho các nhà quản lý và các bên liên quan các chỉ số tiến triển và giá trị.
 • Tìm hiểu cách cung cấp cấu trúc để thu thập thông tin mà không gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ phát hành.
 • Tìm hiểu cách ứng dụng cách tiếp cận mà nó được thiết kế để thay đổi, chứ không phải chỉ đơn giản là để chịu đựng.

TỔNG QUAN

Chương này cung cấp hướng dẫn cho việc phối hợp kiểm thử hiệu suất với quá trình lặp cơ bản được tìm thấy trong Agile Software Development, Extreme Programming (XP), the Rational Unified Process (RUP) và các nguồn khác. Chương này mô tả các khái niệm cơ bản của các hoạt động cần thiết để thực hiện thử nghiệm thành công trong một quá trình lặp đi lặp lại, cũng như các mục cụ thể, thực hiện được mà bạn có thể áp dụng ngay cho dự án của mình để thu được lợi nhuận đáng kể cho khoản đầu tư này. Kiểm thử hiệu suất là một khía cạnh quan trọng của nhiều dự án phần mềm bởi vì nó kiểm tra các khía cạnh kiến trúc trong trải nghiệm của khách hàng và cung cấp một chỉ dẫn về chất lượng phần mềm tổng thể. Bởi vì thường xuyên phải tốn kém để thiết lập và tích hợp kiểm thử hiệu suất, nên các nhóm dự án thường đợi cho đến khi kết thúc chu trình phát triển/kiểm thử của dự án để làm như vậy. Tác động phụ tiềm tàng đối với phương pháp tiếp cận này là khi các vấn đề chính được tìm thấy gần cuối chu trình phát triển, thì sẽ rất tốn kém để giải quyết chúng. Chìa khóa để làm việc trong một vòng lặp cơ bản là làm việc phối hợp nhóm. Vì lý do này, người kiểm thử hiệu suất phải có khả năng thích ứng với những gì mình đo và phân tích theo chu kỳ lặp lại khi hoàn cảnh thay đổi.

SỬ DỤNG CHƯƠNG NÀY NHƯ THẾ NÀO

Sử dụng chương này để hiểu các hoạt động liên quan đến kiểm thử hiệu suấ trong các môi trường phát triển lặp đi lặp lại và mối quan hệ của chúng với các hoạt động kiểm thử hiệu suất cốt lõi. Cũng sử dụng chương này để hiểu những gì được thực hiện trong các hoạt động này. Để có được nhiều nhất từ chương này:

 • Sử dụng phần “Các hoạt động thử nghiệm lặp đi lặp lại (Iterative Performance Testing Activities)” để có được cái nhìn tổng quan về các hoạt động chính của việc kiểm thử hiệu suất trong các môi trường phát triển lặp đi lặp lại và như một hướng dẫn tham khảo nhanh cho bạn và nhóm của bạn.
 • Sử dụng các phần hoạt động khác nhau để hiểu các chi tiết của các nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất quan trọng nhất.
 • Ngoài ra, hãy sử dụng "Chương 4 - Các hoạt động chính" để hiểu các hoạt động cốt lõi thông thường liên quan đến các dự án kiểm thử hiệu suất thành công. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng các khái niệm đằng sau những hoạt động này đến cách tiếp cận cụ thể để kiểm thử hiệu suất.

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Khi xem xét từ góc độ tuyến tính, cách tiếp cận này bắt đầu bằng việc kiểm tra dự án phát triển phần mềm nói chung, lý do tại sao các bên liên quan đã chọn để bao gồm kiểm thử hiệu suất trong dự án và giá trị mà kiểm thử hiệu suất dự kiến sẽ mang lại cho dự án. Kết quả của cuộc kiểm tra này bao gồm quan điểm của nhóm về các tiêu chí thành công cho nỗ lực kiểm thử hiệu suất. Một khi các tiêu chí thành công đã được hiểu ở mức cao, một chiến lược chung sẽ hướng tới cách tiếp cận tổng quát để đạt được các tiêu chí này bằng cách tóm tắt những hoạt động kiểm thử hiệu suất nào được dự kiến sẽ làm tăng giá trị ở nhiều điểm trong suốt chu trình phát triển. Những điểm này có thể bao gồm các giao dịch chính của dự án, điểm kiểm tra, chạy nước rút, lặp lại, hoặc xây dựng hàng tuần. Theo như mục đích của chương này, các sự kiện này được gọi chung là "xây dựng hiệu suất." Thông thường, trong khi chiến lược đang phát triển, chuyên gia thực hiện và / hoặc nhóm sẽ bắt đầu thiết lập một môi trường thử nghiệm hiệu suất và môi trường tải trọng. Với một chiến lược trong tâm trí và các môi trường cần thiết tại chỗ, nhóm kiểm thử đưa ra kế hoạch cho các cuộc thử nghiệm chính hoặc các nhiệm vụ được xác định cho việc xây dựng hiệu suất sắp xảy ra. Khi xây dựng hiệu suất được thực hiện, các nhiệm vụ của kế hoạch phải được thực hiện theo trình tự ưu tiên (dựa trên tất cả các thông tin hiện có), báo cáo, ghi chép, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các nhiệm vụ và cải tiến ứng dụng và kế hoạch tổng thể Tiến triển.

CÁC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM LẶP ĐI LẶP LẠI

Cách tiếp cận này có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng 9 hoạt động sau:

Hoạt động 1. Hiểu được Tầm nhìn và Bối cảnh Dự án (Understand the Project Vision and Context) Kết quả của hoạt động này là sự hiểu biết chung về tầm nhìn và bối cảnh của dự án. Hoạt động 2. Xác định các lý do kiểm thử hiệu suất (Identify Reasons for Testing Performance) Xác định một cách rõ ràng các lý do thử nghiệm hiệu năng. Hoạt động 3. Xác định giá trị kiểm thử hiệu suất thêm vào dự án (Identify the Value Performance Testing Adds to the Project) Dịch các mục tiêu dự án và cấp độ kinh doanh thành các hoạt động kiểm thử hiệu suất cụ thể, nhận dạng và quản lý được. Hoạt động 4. Cấu hình Môi trường Kiểm thử (Configure the Test Environment). Thiết lập các công cụ tạo và hệ thống áp lực taỉ dưới dạng kiểm thử, gọi chung là môi trường kiểm thử hiệu suất. Hoạt động 5. Xác định và phối hợp các công việc(Identify and Coordinate Tasks). Ưu tiên và phối hợp sự hỗ trợ, nguồn lực, và thời khóa biểu để làm cho các nhiệm vụ trở nên hiệu quả và thành công. Hoạt động 6. Thực hiện các Nhiệm vụ (Execute Task(s)). Thực hiện các hoạt động cho lần lặp hiện tại. Hoạt động 7. Phân tích kết quả và báo cáo(Analyze Results and Report). Phân tích và chia sẻ kết quả với nhóm. Hoạt động 8. Xem xét các hoạt động 1-3 và xem xét các Tiêu chí Chấp nhận Thực hiện(Revisit Activities 1-3 and Consider Performance Acceptance Criteria). Giữa các lần lặp, đảm bảo rằng thông tin cơ bản không thay đổi. Tích hợp các thông tin mới cũng như phản hồi của khách hàng và cập nhật chiến lược nếu cần. Hoạt động 9. Phân bổ lại công việc(Reprioritize Tasks). Dựa trên kết quả kiểm tra, thông tin mới và tính sẵn sàng của các tính năng và các thành phần, thay đổi lại, thêm vào hoặc xóa các nhiệm vụ từ chiến lược và sau đó trở lại hoạt động 5.

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ HIỆU SUẤT CHÍNH

Hình sau minh hoạ 7 hoạt động chính được mô tả trong chương 4 quan hệ như thế nào với 9 hoạt động ở trên:

Hoạt động 1. Hiểu được tầm nhìn và bối cảnh của dự án (Understand the Project Vision and Context)

Tầm nhìn và bối cảnh của dự án là nền tảng để xác định các hoạt động kiểm thử hiệu suất là cần thiết và có giá trị. Bởi vì người kiểm tra hiệu suất không phải là người thúc đẩy các mục này, khía cạnh phối hợp đề cập nhiều hơn đến việc giáo dục theo nhóm về những tác động của tầm nhìn và bối cảnh của dự án cũng như để xác định các khu vực cần có sự phối hợp trong tương lai để đạt được thành công. Một phần quan trọng khi làm việc với một quá trình lặp cơ bản là hỏi các câu hỏi chính xác, cung cấp giá trị chính xác và thực hiện đúng nhiệm vụ liên quan đến từng bước. Mặc dù tình huống có thể thay đổi hoặc thêm nhiều câu hỏi, giá trị hoặc nhiệm vụ, một danh mục mẫu được cung cấp như một điểm khởi đầu cho mỗi bước.

DANH MỤC Câu hỏi

 • Ý nghĩa hiệu suất của tầm nhìn dự án là gì?
 • Những gợi ý về hiệu suất của dịch vụ mà ứng dụng dự định cung cấp là gì, hoặc vấn đề nào chúng ta đang cố gắng giải quyết cho khách hàng?
 • Làm thế nào để nhóm hình dung kiểm thử hiệu suất vì nó liên quan đến tiến độ dự án, cấu trúc, và các nguồn lực sẵn có?

Giá trị được cung cấp

 • Được tham gia vào khái niệm sản phẩm.
 • Chỉ ra bất kỳ lĩnh vực quan tâm ngay lập tức.
 • Chỉ ra các giả định liên quan đến các nguồn lực sẵn có, công cụ và thiết bị theo dõi nguồn lực dựa trên tầm nhìn và bối cảnh của dự án ngay khi chúng phát sinh.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Hỏi cả nhóm và đưa ra câu trả lời.
 • Xác định nhận thức của nhóm về kiểm thử hiệu.
 • Có được sự hiểu biết cơ bản về ý nghĩa hiệu suất quan trọng của dự án.
 • Bắt đầu xác định thiết bị và / hoặc tài nguyên cần thiết để tiến hành kiểm thử hiệu suất.
 • Hiểu được các ràng buộc nguồn lực. Ví dụ như ngân sách, con người, thiết bị.
 • Hiểu cách thức nhóm sẽ phối hợp.
 • Hiểu cách thức nhóm sẽ giao tiếp. Hợp tác với
 • Cả nhóm

Hoạt động 2. Xác định các lí do để kiểm thử hiệu suất (Identify Reasons for Testing Performance)

Những lý do cơ bản để kiểm tra hiệu suất của một dự án cụ thể không phải lúc nào cũng rõ ràng dựa trên tầm nhìn và bối cảnh. Các nhóm dự án nói chung không gộp kiểm thử hiệu suất như là một phần của dự án trừ khi có một số rủi ro liên quan đến hiệu suất hoặc mối quan tâm họ cảm thấy cần phải được giảm nhẹ. Xác định rõ ràng những rủi ro và lĩnh vực quan tâm này là bước cơ bản tiếp theo để xác định những hoạt động thử nghiệm cụ thể nào sẽ làm tăng giá trị cho dự án. Có một người kiểm thử hiệu suất toàn thời gian trong nhóm từ khi bắt đầu dự án và thường xuyên là một ý tưởng tốt, nhưng nó không xảy ra thường xuyên. Thông thường, khi một người kiểm thử hiệu suất có mặt tại thời điểm bắt đầu dự án, điều đó có nghĩa là có một rủi ro cụ thể và đáng kể mà người kiểm tra đang có để giải quyết. Bất kể khi nào một người kiểm tra hiệu suất tham gia nhóm, khi tầm nhìn và ngữ cảnh của dự án được hiểu, cần dành thời gian để nói lên và / hoặc ghi lại các mục tiêu tổng thể của kiểm tra hiệu suất dựa trên rủi ro hoặc mối quan tâm mà nhóm đó có . Danh mục sau đây sẽ giúp bạn hoàn thành bước này. DANH MỤC Câu hỏi

 • Những rủi ro nào mà phải kiểm thử hiệu suất nhằm giảm thiểu cho dự án này?
 • Có các yêu cầu cụ thể về hợp đồng, tuân thủ các yêu cầu của khách hàng hay không?
 • Những mối quan tâm về hiệu suất nào liên quan đến dự án này đã tồn tại?

Giá trị được cung cấp

 • Được tham gia vào khái niệm sản phẩm.
 • Chỉ ra bất kỳ lĩnh vực quan tâm ngay lập tức.
 • Chỉ ra các giả định về tài nguyên và thiết bị dựa trên tầm nhìn và bối cảnh của dự án khi chúng phát sinh.
 • Hướng dẫn quá trình thu thập / xác định các mục tiêu kiểm thử hiệu suất
 • Lưu lại kịch bản sử dụng chỉ về các mối quan tâm về hiệu suất cụ thể
 • Nắm các mục tiêu, yêu cầu, ngưỡng hoạt động ngụ ý khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện

Nhiệm vụ đã hoàn thành

 • Hỏi cả nhóm và đưa ra câu trả lời.
 • Xác định mục tiêu cấp dự án để tiến hành kiểm thử hiệu suất
 • Tinh chỉnh các ước tính của thiết bị và / hoặc tài nguyên cần thiết để tiến hành kiểm thử hiệu suất
 • Xác định sự ngắt kết nối giữa các mục tiêu của nỗ lực kiểm thử hiệu suất với thiết bị và nguồn lực sẵn có.
 • Nắm các mục tiêu, yêu cầu, ngưỡng hoạt động ngụ ý khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện
 • Lưu các kịch bản sử dụng chỉ mối quan tâm đặc biệt để được thỏa mãn sau đó.

Hợp tác với

 • Cả nhóm

to be continued...

Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924360.aspx


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.