+3

"Phao" Regex

Xin chào mọi người! Cũng gần 3 tháng rồi mình mới lại viết ở đây. Lần này chắc viết cái gì nó ngắn ngắn và dễ dễ tí thôi... à nhầm, đau đầu vãi chưởng: REGEX

Thôi vào bài luôn

Bảng ASCII

Các chữ cái alphabet

Chỉ cần từ a đến z là xong nên lấy cú pháp này

[a-z]

À tất nhiên còn phải tính chữ hoa tương tự trên

[A-Z]

Gộp lại thì ta có

[a-zA-Z]

Các chữ số

Tương tự trên, chúng ta có thể dùng

[0-9]

Nhưng có thể viết khác nhanh hơn là

\d

Kí tự đặc biệt 1 byte

[ -/:[email protected]\[-~]

Tất cả các kí tự đặc biệt

Các kí tự từ dấu cách tới ~

[ -~]

Ví dụ

Chuỗi chữ, số và kí tự thông thường theo bảng ASCII

[ -~]+

Cũng như trên nhưng số lượng kí tự chỉ từ 4-8

[ -~]{4,8}

Các kí tự tiếng Nhật

Regex cho tất cả các Hán tự tiếng Nhật cả phổ biến lẫn không phổ biến (4e00 – 9fcf)

([一-龯])

Regex của bộ Hiragana và Katakana

([ぁ-んァ-ン])

Regex của các ký tự Non-Hirgana và Non-Katakana

([^ぁ-んァ-ン])

Regex của Hirgana, Katakana và các dấu câu tiếng Nhật (、。’)

([ぁ-んァ-ン\w])

Regex của Hirgana, Katakana và các kí tự random khác

([ぁ-んァ-ン!:/])

Regex của Hirgana

([ぁ-ん])

Regex của full-width Katakana (全角)

([ァ-ン])

Regex của half-width Katakana (半角)

([ァ-ン゙゚])

Regex của các số Nhật full-width (全角)

([0-9])

Regex của các kí tự Hiragana (gồm cả các kí tự không phát âm)

([ぁ-ゞ])

Regex của các kí tự full-width Katakana (gồm cả các kí tự không phát âm)

([ァ-ヶ])

Regex của các kí tự half-width Katakana (thứ tự có hơi khác với Hiragana)

([ヲ-゚])

Regex mã bưu chính Nhật Bản

/^¥d{3}¥-¥d{4}$/
/^¥d{3}-¥d{4}$|^¥d{3}-¥d{2}$|^¥d{3}$/

Regex cho số điện thoại di động của Nhật

/^¥d{3}-¥d{4}-¥d{4}$|^¥d{11}$/
/^0¥d0-¥d{4}-¥d{4}$/

Regex của điện thoại để bàn của Nhật

/^[0-9-]{6,9}$|^[0-9-]{12}$/
/^¥d{1,4}-¥d{4}$|^¥d{2,5}-¥d{1,4}-¥d{4}$/

Tham khảo

http://www-creators.com/archives/5187

https://gist.github.com/terrancesnyder/1345094


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.