+4

$PATH (Linux)

Vấn đề:

 • Khi sử dụng Linux (terminal) các lập trình viên rất muốn tiết kiệm thời gian trong việc thao tác với terminal, vì thế ta luôn tìm cách để gói lại các lệnh thường xuyên sử dụng thành một script hay có thể là làm ngắn lại câu lệnh
 • Ví dụ
  • Thay vì mở file bằng vim [file_name] ta có thể dùng v [tên_file]
  • Thay vì phải click vào biểu tượng eclipse trên màn hình ta có thể mở terminal và gõ e
  • thay vì phải gõ ssh host@123.43.4556.66 để ssh đến một VPS ta có thể gõ một kí tự bất kì.
  • .. .. ..rất nhiều thứ khác để customize.

Tip:

 • Ta có thể viết tất các các thứ trên thành những file script và đặt trong một thư mục (ví dụ ~/Shell) và export thư mục ~/Shell này trong .bashrc, .bash_profile

export PATH=$PATH:~/Shell

Nhưng để rõ ràng hơn, trong thư mục ~/Shell ta sẽ tạo ra nhiều thư mục con, mỗi thư mục con chứa một loại script riêng vậy ta sẽ export tất các các script trong các thư mục con của ~/Shell như sau:

PATH=$PATH$( find $HOME/Shell/ -type d -printf ":%p" )

Ví dụ trong ~/Shell bao gồm 3 thư mục con A, B, C thì tất cả các script trong 3 thư mục A, B, C này đều được export trong PATH.

Và bây h ta sẽ sử dụng Terminal một cách nhanh chóng hơn, chỉ cần nhớ tên của script ta vừa tạo để gọi ở mọi nơi.

Thanks:

Trên đây là một số tip để làm ngắn lại thời gian thao tác với terminal em hay làm, tất nhiên là còn rất nhiều cách khác như sử dụng alias nhưng mỗi người sẽ thích một cách khác nhau ạ.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.