Password Validation Animation - Android

Xin chào mọi người, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách để tạo ra 1 cách valicate 1 Edittext với animation trông đẹp mắt hơn !

Mình sẽ làm tương tự như ví dụ sau:

Bắt đầu nhé !!

Tạo giao diện

<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <TextView
      android:layout_marginTop="30dp"
      android:layout_marginStart="5dp"
      android:background="@drawable/big_circle"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <ImageView
      android:rotation="-7"
      android:layout_marginTop="150dp"
      android:layout_marginStart="20dp"
      android:src="@drawable/lock_icon"
      android:layout_width="50dp"
      android:layout_height="50dp" />


    <android.support.v7.widget.CardView
      app:cardBackgroundColor="@color/colorAccent"
      app:cardCornerRadius="8dp"
      android:elevation="5dp"
      android:rotation="3"
      android:layout_marginStart="55dp"
      android:layout_marginTop="50dp"
      android:layout_marginEnd="50dp"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="170dp">

      <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
          android:layout_marginTop="15dp"
          android:layout_marginStart="15dp"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:background="@drawable/circle"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          android:layout_marginTop="10dp"
          android:layout_marginStart="15dp"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:background="@drawable/circle"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          android:layout_marginTop="10dp"
          android:layout_marginStart="15dp"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:background="@drawable/circle"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content" />

        <TextView
          android:layout_marginTop="10dp"
          android:layout_marginStart="15dp"
          android:background="@drawable/circle"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content" />
      </LinearLayout>
    </android.support.v7.widget.CardView>

    <android.support.v7.widget.CardView
      android:id="@+id/validationCardview"
      android:rotation="-2"
      android:elevation="10dp"
      app:cardCornerRadius="8dp"
      app:contentPadding="3dp"
      android:layout_marginStart="90dp"
      android:layout_marginEnd="30dp"
      android:layout_marginTop="50dp"
      android:background="@color/cardview_light_background"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">

      <LinearLayout
        android:layout_width="2dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginStart="30dp"
        android:background="@android:color/holo_red_light"/>

      <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">

        <lib.mozidev.me.extextview.ExTextView
          android:id="@+id/validation1TextView"
          android:layout_margin="5dp"
          android:textSize="20sp"
          android:gravity="center"
          android:textColor="@android:color/black"
          android:text="@string/validation1"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />

        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="1dp"
          android:orientation="horizontal"
          android:background="@android:color/holo_blue_light" />

        <lib.mozidev.me.extextview.ExTextView
          android:id="@+id/validation2TextView"
          android:layout_margin="5dp"
          android:textSize="20sp"
          android:gravity="center"
          android:textColor="@android:color/black"
          android:text="@string/validation2"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />

        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="1dp"
          android:orientation="horizontal"
          android:background="@android:color/holo_blue_light" />

        <lib.mozidev.me.extextview.ExTextView
          android:id="@+id/validation3TextView"
          android:layout_margin="5dp"
          android:textSize="20sp"
          android:gravity="center"
          android:text="@string/validation3"
          android:textColor="@android:color/black"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />


        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="1dp"
          android:orientation="horizontal"
          android:background="@android:color/holo_blue_light" />

        <lib.mozidev.me.extextview.ExTextView
          android:id="@+id/validation4TextView"
          android:layout_margin="5dp"
          android:textSize="20sp"
          android:gravity="center"
          android:textColor="@android:color/black"
          android:text="@string/validation4"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />

      </LinearLayout>
    </android.support.v7.widget.CardView>

    <ImageView
      android:id="@+id/allDoneImageView"
      android:visibility="invisible"
      android:elevation="15dp"
      android:layout_marginTop="160dp"
      android:layout_marginEnd="30dp"
      android:layout_gravity="end"
      android:src="@drawable/check_icon"
      android:layout_width="40dp"
      android:layout_height="40dp" />

  </FrameLayout>

Password Validation

Ta sẽ tạo ra 3 regular expressions như sau để xử lý việc validate password:

String specialCharRegex= ".*[@#!$%^&+=].*";
String UpperCaseRegex= ".*[A-Z].*";
String NumberRegex= ".*[0-9].*";

Sau đó ta sẽ check các điều kiện để thoả mãn chuỗi regex này:

if(password.matches(specialCharRegex)){
 //special char present
}

Xử lý animations

Để xử lý animation gạch text, ta sẽ sử dụng thư viện sau : https://github.com/zijing07/ExTextView

1. StrikeThroughText Animation

StrikeThroughPainting strikeThroughPainting = new StrikeThroughPainting(CustomTextView);
// Basic Usage
strikeThroughPainting.strikeThrough();
// All Options
strikeThroughPainting
    .cutTextEdge(cutEdge)
    .color(strokeColor)
    .strokeWidth(strokeWidth)
    .mode(StrikeThroughPainting.MODE_DEFAULT)
    .linePosition(0.7F)
    .firstLinePosition(0.6F)
    .totalTime(10_000L)
    .callback(new StrikeThroughPainting.StrikeThroughPaintingCallback() {
      @Override
      public void onStrikeThroughEnd() {
        Snackbar.make(findViewById(R.id.container),
            "Callback after animation", Snackbar.LENGTH_LONG).show();
      }
    })
    // do the draw!
    .strikeThrough();
// Clear Strike Through
strikeThroughPainting.clearStrikeThrough();

2. Translation from left to right

TranslateAnimation animation = new TranslateAnimation(0.0f, 75.0f,
    0.0f, 0.0f);
animation.setDuration(200); // animation duration
animation.setRepeatCount(1); // animation repeat count
animation.setRepeatMode(2);
validation1TextView.startAnimation(animation);   //animate from left to right and back

3. AllDone Image Popup

Chúng ta cần tạo file scale_up và scale_down animations trong XML ( res-> thư mục anim )

Scale_up:

<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <scale
    android:duration="200"
    android:fromXScale="0"
    android:fromYScale="0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="1.0" />
</set>

Scale_down :

<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <scale
    android:duration="200"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="1.0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:toXScale="0"
    android:toYScale="0" />
</set>

Chúng ta sẽ xử lý logic ẩn hiện ảnh như sau:

Animation imageScaleUp = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.scale_up);
allDoneImageView.startAnimation(imageScaleUp);
allDoneImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
Animation imageScaleDown = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.scale_down);
allDoneImageView.startAnimation(imageScaleDown);
allDoneImageView.setVisibility(View.VISIBLE);

Cũng khá đơn giản đúng không ạ , chỉ vài đoạn code nhỏ, chúng ta đã tạo ra được 1 hiệu ứng khá đẹp dùng để validation !

Bài viết được tham khảo từ: https://android.jlelse.eu/password-validation-animation-android-cb6585e26b65

Các bạn có thể thao khảo code tại : https://github.com/shashankchandak/Password_Validation_Animation


All Rights Reserved