+18

( P1 ) - Bắt đầu dự án PHP - Laravel với Docker, siêu nhanh, siêu dễ dàng

( P1 ) - Bắt đầu dự án PHP - Laravel với Docker, siêu nhanh, siêu dễ dàng

Hoàn cảnh

 • Nhớ lại cái thời mới code PHP, lúc đó mình thường dành cả thanh xuân chỉ để setup môi trường có thể chạy được PHP, nào là tự cài từng thành phần trên mọi trường local, tiến bộ hơn tí thì cài WAMP rồi nhảy qua XAMPP.
 • Sau một thời gian code đã rồi chuyền file lên server mới phát hiện sự khác biết giữa PHP version dưới local khác với môi trường Product. Từ đó mà Bug xuất hiện nhiều vô số kể.
 • Vần đề tưởng đơn giản nhưng lại phát sinh bao việc, System Admin thì đổ thừa do code dỡm, còn mình thì hì hục kiểm tra xem nguyên nhân từ đâu, rồi lại nài nỉ System Admin update server, đỉnh điểm của mâu thuận là mình tự phải server, và hậu quả là giờ mình cũng có khá khá kiến thức về server =)). Người ta nói "Trong cái khó, ló cái khôn" là đúng.

Sự xuất hiện

-Cuối cùng ngày đó cũng đến, Docker được xuất hiện lần đầu tiền vào năm 2013 nhưng mình lại được tiếp xúc với nó vào năm 2017 khá chậm so với thế giới. Nhưng không sao dù gì thì biết đở hơn không =)).

Bắt đầu

 • Cấu trúc yêu câu sẽ được mô tả như hình dưới. enter image description here

 • Bắt tay vào tạo một thử mục cho dự án mới, ở đây mình đặt tên là LaravelStarterDocker, bên trong thư mục hay tạo tập tin có tên docker-compose.yaml

docker-compose.yaml

version: '3'
services:
 nginx:
  image: nginx:1.14-alpine
  volumes:
   - ./nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d/
   - ./src/public:/var/www/laravel/public
  ports:
   - 8000:80
  links:
   - phpfpm
  depends_on:
   - phpfpm
 phpfpm:
  build:
   context: php
   dockerfile: Dockerfile
  volumes:
   - ./src:/var/www/laravel
  links:
   - mysql
   - mysql_test
  depends_on:
   - mysql
   - mysql_test
  environment:
   - DB_HOST=mysql
   - DB_DATABASE=sample
   - DB_USERNAME=root
   - DB_PASSWORD=root
   - REDIS_HOST=redis
   - DB_TEST_HOST=mysql_test
 mysql:
  image: mysql:5.7
  ports:
   - "3406:3306"
  volumes:
   - ./db:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
   - MYSQL_DATABASE=sample

 mysql_test:
  image: mysql:5.7
  ports:
   - "3506:3306"
  volumes:
   - ./db_test:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
   - MYSQL_DATABASE=sample
 redis:
  image: redis:5.0-alpine
  ports:
   - "46379:6379"
 mailhog:
  image: mailhog/mailhog
  ports:
   - 8025:8025
   - 2525:1025

Sau khi copy nội dung chung ta hay để ý dòng thứ số 6

enter image description here

Hãy tạo thư mục ./nginx/conf.d và tạo file default.conf để cấu hình cho phần Nginx enter image description here default.conf

server {
  listen    80;
  server_name localhost;
  charset   utf-8;

  root /var/www/laravel/public;

  index index.php;
  client_max_body_size 20M;
  client_body_buffer_size 20M;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    gzip_static on;
  }

  location ~ \.php$ {
    root /var/www/laravel/public;
    fastcgi_pass phpfpm:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

}

Ở dòng thứ 17 enter image description here Riêng phần này bởi vì phpfpm được build từ file Dockerfile nên chúng ta sẽ tiền hành tạo file theo đường dẫn "./php/Dockerfile" enter image description here

Dockerfile

FROM php:7.3-fpm-alpine

RUN apk --update add freetype-dev \
  libjpeg-turbo-dev \
  libpng-dev \
  shadow \
  libzip-dev \
  gettext \
  gettext-dev \
  icu-dev \
  && docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring zip gettext intl exif \
  && docker-php-ext-configure gd --with-gd \
    --with-png-dir=/usr/include/ \
    --with-freetype-dir=/usr/include/ \
    --with-jpeg-dir=/usr/include/ \
  && docker-php-ext-install -j$(nproc) gd

RUN apk add autoconf build-base \
&& pecl install xdebug

ARG PUID=1000
ENV PUID ${PUID}
ARG PGID=1000
ENV PGID ${PGID}

RUN groupadd -g ${PGID} laravel && \
  useradd -u ${PUID} -g laravel -m laravel && \
  usermod -p "*" laravel -s /bin/sh

COPY upload.ini /usr/local/etc/php/conf.d/

# install composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

USER laravel
RUN composer global require "laravel/installer" && composer global require "phpunit/phpunit"
ENV PATH $PATH:/home/laravel/.composer/vendor/bin

WORKDIR /var/www/laravel

Mô tả:

php:7.3-fpm-alpine 
# Cài đặt theo image với tên 7.3-fpm-alpine

RUN apk --update add freetype-dev \
...
&& pecl install xdebug
# Cài đặt các thư viện cần thiết

ARG PUID=1000 
..
ENV PGID ${PGID}
# Set biến môi trường

RUN groupadd -g ${PGID} laravel && \ 
  useradd -u ${PUID} -g laravel -m laravel && \ 
  usermod -p "*" laravel -s /bin/sh
# Tạo group & user với tên là laravel và add vào group laravel

COPY upload.ini /usr/local/etc/php/conf.d/
# Phần này chúng ta sẽ copy file upload.ini ở thư mục hiện tại vào
bên trong Docker, để có thể đơn giản hóa việc tùy chỉnh giới hạn
upload. Tí nữa chúng ta sẽ tạo file upload.ini

RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
# Tiên hành cài đặt composer

USER laravel 
RUN composer global require "laravel/installer" && composer global require "phpunit/phpunit" 
ENV PATH $PATH:/home/laravel/.composer/vendor/bin
# Sau khi có composer thì sẽ tiếp tục dùng composer để cài đặt laravel

WORKDIR /var/www/laravel
# Và cuối cùng chúng ta khai báo thư mục Docker trực tiếp làm việc.
Điều này sẽ giúp chung ta lúc truy cập có thể truy cập vào được ngay thư mục cần thiết

Hãy tạo file trong thư mục php upload.ini

upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 20M

enter image description here

Đên đây công tác chuẩn bị nhưng thứ cần thiết đã xong. Hay thực hiện lệnh

$ docker-compose up -d

Nếu là lần đầu tiên chạy, chúng ta sẽ mất tầm 5 đến 10 phút để nó build mới. Hay tranh thủ thời gian quý giả của bạn lên đọc vài tin tức lá cải 😄 enter image description here Sau khi thực hiện, nếu nội dung xuất hiện thông báo như hình trên, xin chúc mừng vậy là bạn đã có một môi trường có thể chạy được Laravel

Trải nghiệm

Hãy thử truy cập địa chỉ "localhost:8000" và cũng xem kết quả đạt được.

MỘT LỖI XUẤT HIỆN enter image description here Không sao! Đừng quá lo lắng, điều đó chứng minh rằng nginx của bạn đã hoạt động tốt =)).

Hay vào thư mục public và tạo ra file php đầu tiên với tên là "index.php" và điền nội dung như hình enter image description here

Thử f5 lại trình duyệt. enter image description here Vậy là chúng ta đã có thể chạy được file PHP đầu tiền Ở phần tới. Chúng ta sẽ tiến hành setup Laravel và giới thiệu về các service đi kèm.

Source github: https://github.com/qt91/LaravelStarterDocker


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí