0

OLTP - OLAP - Data warehouse - ETL

 1. So sánh nhanh về OLTP và OLAP
OLTP - Online transaction processing OLAP - Online analytical processing
Là khái niệm sử dụng cho lưu trữ thông tin thông thường. Là khái niệm sử dụng cho bigdata.
Lưu trữ dữ liệu trong OLTP bằng các bảng theo mô hình quan hệ. Lưu trữ giữ liệu trong OLAP bằng các bảng nhưng tưởng tượng hóa theo khối rubic( nhiều chiều).
Hệ thống dữ liệu xây dựng theo OLTP để phục vụ lưu trữ, giao dịch và cập nhật định kỳ cho OLAP. Hệ thống dữ liệu xây dựng theo OLAP để phục vụ cho phân tích, khai thác nhằm phát triển các tiềm năng kinh doanh.
Được sử dụng bởi người dùng và nhân viên. Được sử dụng bới các chuyên viên phân tích và quản lý .

 1. Data warehouse

  • Data warehouse được xây dựng dựa trên khái niệm của OLAP.

  • Có ba mô hình thiết kế DW:

   • ROLAP - Relational OLAP
   • MOLAP - Multidimensional OLAP
   • HOLAP - Hybird OLAP = ROLAP + MOLAP

 1. ETL - Extract Transform Load
  • E - Extract : Giai đoạn đi thu gom dữ liệu ( từ các relationship database, website, ...)
  • T - Transform: Giai đoạn chuyển đổi dữ liệu có mục đích và mục đích ở đây là dữ liệu phục vụ cho việc phân tích sau này. Đây là giai đoạn làm sạch dữ liệu.
  • L - Load: Giai đoạn lưu dữ liệu vào data warehouse

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.