+16

Nodejs - Mysql API (Authentication - CRUD) cơ bản

Mình đã có một bài về Bắt đầu Nodejs - Mongoose API (Authentication - CRUD) cho người mới học sử dụng Mongoose.

Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ làm một app API giỗng như bài trên, nhưng với phiên bản Mysql nhé.

Không dài dòng nữa. Nào. Bắt đầu thôi.

1. Chuẩn bị và tạo project

Những thứ cần chuẩn bị và tiến hành tạo project giống với bài viết Bắt đầu Nodejs - Mongoose API (Authentication - CRUD) cho người mới học của mình.

Nhưng có chút thay đổi là cần phải chuẩn bị MySql thay vì MongoDB

Và sử dụng package mysqlexpress-mysql-session thay cho mongooseconnect-mongo

Tương tự, chúng ta kiểm tra thành quả sau bước đầu chuẩn bị:

...:~/MyNodeProject$ npm run devstart

Các package cần dùng:

 • body-parser (parse các request tới server)
 • express (làm cho ứng dụng chạy)
 • nodemon (restart khi có thay đổi xảy ra)
 • bcrypt (hashing và salting passwords)
 • express session (xử lý sessions)
 • dotenv (sử dụng .env)
 • express-validator
 • morgan
 • express-mysql-session
 • mysql
 • mysql2
 • sequelize
 • sequelize-cli
...:~/MyNodeProject$ npm i body-parser sequelize sequelize-cli mysql mysql2 express-mysql-session bcrypt express session dotenv express-validator morgan

Và mở Postman chạy GET http://localhost:8797

2. Configuration MySql

Tạo file config.json đơn giản và điền thông tin db của bạn:

// config/config.json
{
 "development": {
  "username": "",
  "password": "",
  "database": "",
  "host": "",
  "dialect": "mysql"
 }
}

databaseConn.js cũng điền thông tin db tương ứng:

// config/databaseConn.js

let Sequelize = require("sequelize");

let sequelize = new Sequelize("database", "username", "password", {
 host: "localhost",
 dialect: "mysql"
});

module.exports = sequelize;

package.json sẽ có dạng như thế này:

{
 "name": "mynodeproject",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "devstart": "nodemon run index.js",
  "db:create": "npx sequelize db:create",
  "db:migrate": "npx sequelize db:migrate"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "bcrypt": "^3.0.6",
  "body-parser": "^1.19.0",
  "dotenv": "^8.0.0",
  "express": "^4.17.1",
  "express-mysql-session": "^2.1.0",
  "express-validator": "^5.3.1",
  "morgan": "^1.9.1",
  "mysql": "^2.17.1",
  "mysql2": "^1.6.5",
  "sequelize": "^5.8.8",
  "sequelize-cli": "^5.4.0",
  "session": "^0.1.0"
 }
}

Chạy:

...:~/MyNodeProject$ npm run db:create

2.1. Migration

Tạo file 0001_initUser.js migration:

// migrations/0001_initUser.js

"use strict";
module.exports = {
 up: (queryInterface, Sequelize) => {
  return queryInterface.createTable("users", {
   id: {
    allowNull: false,
    autoIncrement: true,
    primaryKey: true,
    type: Sequelize.INTEGER,
   },
   email: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false,
   },
   username: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false,
   },
   role: {
    type: Sequelize.ENUM("admin", "customer"),
    allowNull: false,
   },
   password: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false,
   },
   created_at: {
    type: Sequelize.DATE(3),
    defaultValue: Sequelize.literal("CURRENT_TIMESTAMP(3)"),
   },
   updated_at: {
    type: Sequelize.DATE(3),
    defaultValue: Sequelize.literal("CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)"),
   },
  }).then(() => {
   return queryInterface.addIndex("users", ["id"])
  });
 },
 down: (queryInterface, Sequelize) => {
  return queryInterface.dropTable("users");
 },
};

Sau đó chaỵ:

...:~/MyNodeProject$ npm run db:migrate

2.2. Model

// src/users/userModel.js

"use strict";

let Sequelize = require("sequelize");
let sequelize = require("../config/databaseConn");

// table [extension]
let User = sequelize.define("users", {
 email: Sequelize.STRING,
 username: Sequelize.STRING,
 password: Sequelize.STRING,
 role: {
  type: Sequelize.ENUM("admin", "customer"),
 },
}, {
 tableName: "users",
 createdAt: "created_at",
 updatedAt: "updated_at",
 indexes: [
  {
   unique: true,
   fields: ["id"],
  },
 ],
 charset: 'utf8',
 collate: 'utf8_unicode_ci',
});

module.exports = {
 User,
};

3. Authentication

3.1. Register

Cần chỉnh lại file index.js một chút:

// index.js

let express = require('express')
let morgan = require('morgan')
let bodyParser = require('body-parser')
let expressValidator = require('express-validator')
let session = require('express-session');
let MySQLStore = require('express-mysql-session')(session);

let app = express()
let PORT = 8797

let options = {
 host: "",
 port: "",
 user: "",
 password: "",
 database: ""
};
let sessionStore = new MySQLStore(options);

app.use(session({
 key: 'session_cookie_name',
 secret: 'session_cookie_secret',
 store: sessionStore,
 resave: true,
 saveUninitialized: false
}));
app.use(morgan("dev"))
app.use(bodyParser.json())
app.use(expressValidator())

app.use("/", require("./src/users/userControllers"));

app.listen(PORT, () => {
 console.log("Server started on http://localhost:" + PORT);
})

module.exports = app;

Tạo 1 file userServices.js để xử lý logic:

// src/users/userServices.js

let {User} = require("./userModel")
let bcrypt = require('bcrypt')

let findUser = async (body) => {
 return await User.findOne({
  where: {
   email: body.email,
  },
 });
}

let register = async (body) => {
 let user = await findUser(body);
 if(user == null){ //Kiểm tra xem email đã được sử dụng chưa
  bcrypt.hash(body.password, 10, async (err, hash) => { //Mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào db
   if (err) {return next(err);}
   await User.create({
    username: body.username,
    email: body.email,
    role: "customer",
    password: hash,
   });
  })
  return true;
 }else{
  return false;
 }
}

module.exports = {
 register,
};

Tạo file userValidator.js để validate body:

// src/users/userValidator.js

let raiseErr = async (req) => {
 let errors = await req.getValidationResult();
 if (!errors.isEmpty()) {
  let err = errors.array();
  let firstError = err.map(error => error.msg)[0];
  return firstError
 }
 return null;
}

let registerValidator = async (req) => {
 req.check('email', 'email is required.').not().isEmpty();
 req.check('email', 'Invalid email.').isEmail();
 req.check('username', 'username is required.').not().isEmpty();
 req.check('username', 'Username must be more than 2 characters').isLength({min:3});
 req.check('password', 'password is required.').not().isEmpty();
 req.check('password', 'Password must be more than 6 characters').isLength({min:6});
 req.check('password_confirmation', 'password_confirmation is required.').not().isEmpty();
 req.check('password_confirmation','Password mismatch').equals(req.body.password);

 //check for errors
 return await raiseErr(req);
}

module.exports = {
 registerValidator,
};

Controllers:

// src/users/controllers.js

let express = require("express");
let router = new express.Router();

let {register} = require("./userServices");
let {registerValidator} = require("./userValidator");

router.post("/users", async (req, res, next) => {
 try {
  let validator = await registerValidator(req);
  if (validator !== null) {
   return res.send({message: validator});
  } else {
   let registed = await register(req.body);
   if (registed == true) {
    return res.send({message: "Register successfully."});
   } else {
    return res.send({message: "Email has been used."});
   }
  }  
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

module.exports = router;

3.2. Log in

 • src/users/userServices.js
...
...
let signIn = async (req) => {
 let user = await findUser(req.body);
 if (user === null) {
  return false;
 } else {
  let comparePass = await bcrypt.compare(req.body.password, user.password);
  if (comparePass === false) {
   return false;
  } else {
   req.session.user = user;
   return true;
  }
 };
};

let isLogging = async (req) => {
 if (req.session && req.session.user) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}

module.exports = {
 register,
 signIn,
 isLogging,
};
 • src/users/userValidator.js
...
...
let loginValidator = async (req) => {
 req.check('email', 'email is required.').not().isEmpty();
 req.check('email', 'Invalid email.').isEmail();
 req.check('password', 'password is required.').not().isEmpty();
 req.check('password', 'Password must be more than 6 characters').isLength({min:6});

 //check for errors
 return await raiseErr(req);
}

module.exports = {
 registerValidator,
 loginValidator,
};
 • src/users/userControllers.js
...
...
router.post("/login", async (req, res, next) => {
 try {
  let isLogged = await isLogging(req);
  if (isLogged === true) {
   return res.send({message: "You are logged in."});
  }
  let validator = await loginValidator(req);
  if (validator !== null) {
   return res.send({message: validator});
  }
  let signIned = await signIn(req)
  if (signIned === false) {
   return res.send({message: "Email or Password is incorrect"});
  } else {
   return res.send({message: "Sign In successfully."});
  }
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

module.exports = router;

3.3. Log out

 • src/users/userControllers.js
...
...
router.get("/logout", async (req, res, next) => {
 try {
  let isLogged = await isLogging(req);
  if (isLogged === false) {
   return res.send({message: "You are not logged in."});
  }
  req.session.user = null;
  return res.send({message: "Sign Out successfully."});
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

module.exports = router;

4. CRUD Posts

4.1 Migration

// migrations/0002_initPosts.js

"use strict";
module.exports = {
 up: (queryInterface, Sequelize) => {
  return queryInterface.createTable("posts", {
   id: {
    allowNull: false,
    autoIncrement: true,
    primaryKey: true,
    type: Sequelize.INTEGER,
   },
   title: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false,
   },
   content: {
    type: Sequelize.TEXT,
    allowNull: false,
   },
   poster: {
    type: Sequelize.INTEGER,
    allowNull: false,
   },
   created_at: {
    type: Sequelize.DATE(3),
    defaultValue: Sequelize.literal("CURRENT_TIMESTAMP(3)"),
   },
   updated_at: {
    type: Sequelize.DATE(3),
    defaultValue: Sequelize.literal("CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)"),
   },
  }).then(() => {
   return queryInterface.addIndex("posts", ["id"])
  });
 },
 down: (queryInterface, Sequelize) => {
  return queryInterface.dropTable("posts");
 },
};

Run:

...:~/MyNodeProject$ npm run db:migrate

4.2. CRUD

// src/users/userModel.js
...
let {Post} = require("../posts/postModel");
...
// Relationship
User.hasMany(Post, {
 as: "posts",
 foreignKey: "poster",
});

module.exports = {
 User,
};
// src/posts/postModel.js

"use strict";

let Sequelize = require("sequelize");
let sequelize = require("../../config/databaseConn");

// table [extension]
let Post = sequelize.define("posts", {
 title: Sequelize.STRING,
 content: Sequelize.TEXT,
 poster: Sequelize.INTEGER,
}, {
 tableName: "posts",
 createdAt: "created_at",
 updatedAt: "updated_at",
 indexes: [
  {
   unique: true,
   fields: ["id"],
  },
 ],
 charset: 'utf8',
 collate: 'utf8_unicode_ci',
});

module.exports = {
 Post,
};
// index.js
...
app.use("/", require("./src/users/userControllers"));
app.use("/posts", require("./src/posts/postControllers"));
...
// src/posts/postServices.js

let {User} = require("../users/userModel")
let {Post} = require("./postModel")

let findOneModel = async (model, id) => {
 return await model.findOne({
  attributes: {exclude: ["password", "role"]},
  where: {
   id: id,
  },
 });
}

let createPost = async (titlePost, contentPost, posterPost) => {
 let result = await Post.findOrCreate({
  where: {
   title: titlePost,
   content: contentPost,
   poster: posterPost,
  }
 });
 return result[0];
}

let getPost = async (postId) => {
 let getPost = await findOneModel(Post, postId);
 if (getPost === null) {
  return null
 }
 let getUser = null;
 if (getPost !== null) {
  getUser = await findOneModel(User, getPost.poster);
 }
 return {
  post: getPost,
  poster: getUser
 };
}

let updatePost = async (postId, titlePost, contentPost, posterPost) => {
 let getPost = await findOneModel(Post, postId);
 if (getPost === null) {
  return null
 }
 await Post.update({
  title: titlePost,
  content: contentPost,
  poster: posterPost,
 }, {
  where: {
   id: postId
  }
 })
 let result = await findOneModel(Post, postId);
 return result
}

let deletePost = async (postId) => {
 let getPost = await findOneModel(Post, postId);
 if (getPost === null) {
  return null
 }
 await Post.destroy({
  where: {
   id: postId
  }
 })
 return {}
}

module.exports = {
 createPost,
 getPost,
 updatePost,
 deletePost,
};
// src/posts/postValidator.js

let raiseErr = async (req) => {
 let errors = await req.getValidationResult();
 if (!errors.isEmpty()) {
  let err = errors.array();
  let firstError = err.map(error => error.msg)[0];
  return firstError
 }
 return null;
}

let postValidator = async (req) => {
 req.check('title', 'title is required.').not().isEmpty();
 req.check('content', 'content is required.').not().isEmpty();
 req.check('content', 'content must be less than 255 characters').isLength({max: 255});
 req.check('poster', 'poster is required.').not().isEmpty();
 req.check('poster', 'poster must be number.').isNumeric();

 //check for errors
 return await raiseErr(req);
}

module.exports = {
 postValidator,
};
// src/posts/postControllers.js

let express = require("express");
let router = new express.Router();

let {
 createPost,
 getPost,
 updatePost,
 deletePost,
} = require("./postServices");
let {postValidator} = require("./postValidator");

router.post("/", async (req, res, next) => {
 try {
  let titlePost = req.body.title;
  let contentPost = req.body.content;
  let posterPost = req.body.poster;

  let validator = await postValidator(req);
  if (validator !== null) {
   return res.send({message: validator});
  }
  let result = await createPost(titlePost, contentPost, posterPost);
  return res.send({
   message: "Create successfully.",
   data: result
  });
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

router.get("/:postId", async (req, res, next) => {
 try {
  let {postId} = req.params;
  let result = await getPost(postId);
  if (result === null) {
   return res.status(404).send({message: "Not found Post"});
  }
  return res.send({result});
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

router.put("/:postId", async (req, res, next) => {
 try {
  let {postId} = req.params;
  let titlePost = req.body.title;
  let contentPost = req.body.content;
  let posterPost = req.body.poster;

  let validator = await postValidator(req);
  if (validator !== null) {
   return res.send({message: validator});
  }

  let result = await updatePost(postId, titlePost, contentPost, posterPost);
  if (result === null) {
   return res.status(404).send({message: "Not found Post"});
  }
  return res.send({
   message: "Update successfully.",
   data: result
  });
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

router.delete("/:postId", async (req, res, next) => {
 try {
  let {postId} = req.params;
  let result = await deletePost(postId);
  if (result === null) {
   return res.status(404).send({message: "Not found Post"});
  }
  return res.send({
   message: "Delete successfully.",
   data: result
  });
 } catch (error) {
  return res.status(500).send({error: "Server Error"});
 }
});

module.exports = router;

5. End

Như vậy là đã hoàn thành chức năng Authentication và CRUD 1 cách đơn giản với phiên bản sử dụng MySql. Hi vọng là bài viết này sẽ 1 phần nào đó giúp được các bạn mới bắt đầu học Nodejs như mình.

Nếu thấy hay, hãy upvote, share để được đẹp trai và xinh gái hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.