0

Những injection đặc biệt mà Dagger 2 còn có thể cung cấp

Đã rất nhiều lần, chúng ta chỉ sử dụng Dagger 2 để inject dependencies. Những nó còn có thể cung cấp nhiều hơn thế. Hãy xem ví dụ dưới ddaya:

class Dependency @Inject constructor()

@Component
interface MainComponent {
  fun inject(target: Target)
}

Chúng ta nghĩ chúng ta chỉ Dependency đối tượng injected. Nhưng nó cũng có thể cung cấp Provider<Dependency>Lazy<Dependency>.

class Target {
  @Inject
  lateinit var dependency: Dependency
  @Inject
  lateinit var dependencyProvider: Provider<Dependency>
  @Inject
  lateinit var dependencyLazyProvider: Lazy<Dependency>

  init {
    DaggerMainComponent.builder().build().inject(this)
  }
}

Cả Provider và Lazy đều có thể sử dụng để tạo ra đối tượng Dependency.

Câu hỏi là, chúng là cùng một bản sao được tạo ra, hoặc các bản sao khác nhau được tạo ra mỗi lần?

Sự tạo ra của Provider/Lazy và phụ thuộc của nó

Giả sử chúng ta khởi tạo 2 target objects code, nơi mỗi loại đều có bộ riêng của nó Dependency, Provider and Lazy

val target1 = Target()
val target2 = Target()

Từ sơ đồ trên, ta có thể thấy được mỗi target sẽ được tạo ra cho nó DependencyLazy. Tuy nhiên Provider là cùng một chia sẻ trên Target.

Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng ProviderLazy để tạo ra thêm 2 Dependency nữa, như sơ đồ bên dưới mô tả một copy mới hoặc một copy đã được tạo ra từ trước.

Từ sơ đồ trên, ta có thể thấy rằng Provider luôn tạo ra một Dependency mói mỗi lần nó generate. Tuy nhiên với Lazy, mỗi đối tượng sẽ tạo ra một Dependency giống nó. Điều đó có nghĩa là nó sẽ chỉ tạo ra một tức thì và sử dụng lại thể hiện trước đó.

Với Provider, hàm get() sẽ được viết như

@Override
public Dependency get() {
 return provideInstance();
}

public static Dependency provideInstance() {
 return new Dependency();
}

Với Lazy, hàm get() sẽ được viết như

@Override
public T get() {
 Object result = instance;
 if (result == UNINITIALIZED) {
  synchronized (this) {
   result = instance;
   if (result == UNINITIALIZED) {
    result = provider.get();
    instance = reentrantCheck(instance, result);
    /* Null out the reference to the provider. 
     * We are never going to need it again, so we
     * can make it eligible for GC. */
    provider = null;
   }
  }
 }
 return (T) result;
}

Singleton

Sẽ thế nào nếu scope của Dependency thành Singleton như bên dưới

@Singleton
class Dependency @Inject constructor()

@Singleton
@Component
interface MainComponent {
  fun inject(target: Target)
}

Nó sẽ được sử dụng như dưới đây

class Target {
  @Inject
  lateinit var dependency: Dependency
  @Inject
  lateinit var dependencyProvider: Provider<Dependency>
  @Inject
  lateinit var dependencyLazyProvider: Lazy<Dependency>

  init {
    DaggerMainComponent.builder().build().inject(this)
  }
}

Với LazyProvider, cả hai sẽ tạo ra cùng một thành phần Lazy. Và tất cả chúng sẽ tạo ra Dependency giống nhau, như được hiển thị bên dưới.

Khi nào thì nên sử dụng Provider/Lazy

Trong trường hợp bạn cần tạo ra một dependencies tốn kém tài nguyên, có thể sẽ không được sử dụng, Provider hoặc Lazy sẽ có ích nếu các phụ thuộc không phải là biến phạm vi phạm vi. Chúng có thể delay hơn nữa việc tạo ra các dependencies cho đến khi cần thiết. Đối với ProviderLazy, khác nhau là, một cái sẽ luôn tạo cùng một bản sao, trong khi cái kia sẽ luôn tạo một bản sao mới mỗi lần.

Bài viết được tham khảo từ: https://medium.com/@elye.project/what-else-dagger-2-injection-provides-abed8d3d52bd


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.