+12

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn React Js và đáp án (Phần 1)

1. React hoạt động như thế nào ? Virtual-DOM hoạt động như thế nào trong React ?

React tạo một DOM ảo. Khi trạng thái trên component thay đổi, trước tiên, nó sẽ chạy thuật toán "diffing" (so sánh) và xác định những gì đã thay đổi trong virtual DOM. Sau đó, bước thứ 2 là đối chiếu, react sẽ cập nhật DOM với kết quả của việc so sánh ở trên.

HTML DOM luôn có cấu trúc dạng cây được cho phép bởi cấu trúc của tài liệu HTML. Ngày nay, cây DOM rất lớn bởi vì các ứng dụng lớn ra đời. Từ khi chúng ta đẩy mạnh hơn vào các ứng dụng web động (Single Page Application), chúng ta cần sửa đổi cây DOM không ngừng và nhiều. Và đây là một vấn đề lớn của hiệu suất và phát triển ứng dụng.

Virtual DOM là một bản thu gọn của HTML DOM. Nó rất nhẹ và tách rời khỏi các chi tiết triển khai dành riêng cho trình duyệt. Tuy Virtual DOM không được phát minh bởi React nhưng nó được sử dụng và cung cấp miễn phí.

Bất cứ khi nào ReactComponent thay đổi trạng thái, thuật toán so sánh trong React sẽ hoạt động và kiểm tìm ra phần tử đã thay đổi. Sau đó nó sẽ cập nhật DOM với kết quả cuả việc so sánh trên. Vấn đề là nó được thực hiện nhanh hơn so với DOM thông thường do chỉ thay đổi những thứ cần thiết mà không cần phải load lại toàn bộ DOM.

2. JSX là gì ?

JSX là một phần mở rộng cú pháp cho JavaScript và đi kèm với toàn bộ sức mạnh vốn có của JavaScript. JSX tạo ra các "elements" của React. Bạn có thể nhúng bất kì biểu thức JavaScript nào trong JSX bằng cách đóng gói trong dấu ngoặc nhọn. Sau khi biên dịch, JSX sẽ trở thành các đối tượng JavaScript thông thường. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng JSX bên trong các câu lệnh if và cho các vòng lặp, gán biến, chấp nhận làm đối số và retun trong các hàm.

Theo dõi ví dụ bên dưới, một ví dụ đơn giản về cú pháp JSX và một ví dụ tương tự khi không sử dụng JSX.

const element = (
  <h1 className="greeting">
    Hello world!
  </h1>
)

Tương tự như trên sử dụng React.createElement:

const element = React.CreateElement(
  'h1',
  {"className": "greeting"},
  'Hello world!'
)

3. React.createClass là gì ?

React.createClass cho phép chúng ta tạo ra các component "class". Khi sử dụng clreateClass(), chúng ta truyền vào một đối tượng làm đối số. Do đó, chúng ta có thể viết một component sử dụng createClass tương tự như:

import React from 'React';

const Contacts = React.createClass({
  render() {
    return (
      <div></div>
    )
  }
});

export default Contacts;

Sử dụng ES6 class để viết mộc component có một số thay đổi. Thay vì sử dụng phương thức trong thư viện của react, chúng ta sẽ mở rộng một lớp mà thư viện định nghĩa, Contacts component sẽ được viết dưới dạng:

import React from 'react';

class Contacts extends React.Component({
  constructor(props){
    super(props);
  }
  
  render() {
    return (
      <div></div>
    )
  }
});

constructor() là một chức năng đặc biệt trong một lớp JavaScript. JavaScript gọi constructor() bất cứ khi nào một đối tượng được tạo thông qua một lớp.

4. Sự khác nhau giữa ReactDOM và React

Trước phiên bản v0.14, tất cả chức năng ReactDOM là một phần của React. Nhưng sau đó, React và ReactDOM được chia thành 2 thư viện khác nhau.

Giống như cái tên của nó, ReactDOM là chất kết dính giữa React và DOM. Thông thường , chúng ta chr sử dụng nó cho một mục đích đó là gắn kết với ReacDOM. Một số trường hợp sử dụng ReactDOM là ReactDOM.findDOMNode() để có thể truy cập trực tiếp vào phần tử DOM.

Trong tất cả các trường hợp khác, đó sẽ là React. Chúng ta sử dụng React để định nghĩa và tạo các elements, lifecycle hooks, .. để hoàn thiện một ứng dụng React.

5.Class component và Functional component

Class component cho phép chúng ta sử dụng các tính năng bổ sung để có thể can thiệp vào state và vòng đời của một đối tượng trong React. Ngoài ra, có thẻ cho phép component có thể trực tiếp truy cập vào store và lưu trữ lại trạng thái của ứng dụng.

Khi component được truyền props và render chúng ra trang, đó là stateless component, đây là thành phần phi trạng thái, mà chức năng pure function có thể được sử dụng. Chúng cũng được gọi với cái tên dump component hoặc presentational component.

Từ câu hỏi trước, chúng ta có thể gọi Booklist component là một functional components và là một stateless

// Booklist.js
import React from "react";

const Booklist = books => (
  <ul>
    {books.map(
      
     )}
  </ul>
)

Mặt khác, BookListContainer sẽ là một class component và sử dụng lại functional component Booklist ở trên.

6. Sự khác nhau giữa state và props

State là trạng thái cấu trúc dữ liệu được khởi tại với dự liệu ban đầu khi mà Component khởi tạo. Nó có thể thay đổi được theo thời gian, chủ yếu là kết quả của các tương tác người dùng với DOM.

props là một cấu hình của Component. props là cách mà các component nói chuyện với nhau. Chúng được nhận từ component cha và không thay đổi sau khi nhận được giá trị. Một Component không thể thay đổi props của nó, nhưng nó có trách nhiệm đẩy props cho các Component con của nó. Props không chỉ lbao gồm dữ liệu - nó có thể là các callback function.

Cũng có trường hợp chúng ta có thể có các props mặc định để có thể sử dụng ngay cả khi chúng không được truyền từ component cha xuống.

Class SearchBar extends Component {
  constructor(props){
    supper(props);
    this.state = { term: '' };
  }
  
  onInputChange(term){
    this.setState(term);
    this.props.onSearchTermChange(term);
  }
  
  render() {
    return(
      <div className="search-bar">
        <input
          value={this.state.term}
          onChange={event => this.onInputChange(event.target.value)} />
      </div>
    )
  }
}

propsstate làm những việc tương tự nhay nhưng lại được sử dụng theo những cách khác nhau. props được sử dụng để truyền dữ liệu từ component cha xuống con hoặc được sử dụng cho chính nó. Chúng bất biến và do đó sẽ không được thay đổi. stte được sử dụng cho dữ liệu có thể thay đổi hoặc dữ liệu sẽ thay đổi. Điều này đặc biệt hữu ích khi tương tác với người dùng.

7. Controlled components là gì ?

Trong HTML, các thành phần của form tương tự như <input>, <textarea>, và <select> thường được duy trì trạng thái của riêng chúng và được cập nhật khi người dùng tương tác với ứng dụng. Khi người dùng gửi một form lên (submit forrm), các giá trị nói trên được gửi cùng với form. Với React thì nó hoạt động khác nhau. Component chứa form sẽ giữ giá trị của người dùng trong state của nó và sẽ render ra component với giá trị đó khi được gọi lại. Ví dụ : onChange sẽ bị mất giá trị vì state sẽ được cập nhật. Một phần từ form có giá trị được React kiểm soát theo cách này được gọi là controlled component

Với một controlled component, mọi sự thay đổi trạng thái sẽ có chức năng xử lý liên quan. Điều này làm cho nó đơn giản để sửa đổi hoặc xác nhận đầu vào của người dùng.

8. Higher-order component ?

Một component bậc cao (higher-order component) HOC là một kĩ thuật nâng cao trong React để sử dụng lại các component logic. HOCs không phải là một thành phần của React API. Chúng là một mô hình xuật hiện từ bản chất cấu thành vốn có của React.

Một higher-order component là một phương thức lấy một component và trả về mộtcomponent mới.

HOCs giúp bạn có thể tái sử dụng lại code, logic và cấu trúc ứng dụng. HOCs rất phổ biến trong các thư viện của React và bên thứ ba. Phổ biến nhất là connect function của Redux. Ngoài việc chia sẻ đơn giản các thư viện tiên ích và các thành phần đơn giản, HOCs là một cách tốt để có thể chia sẻ hành vi giữa các component. Nếu bạn thấy mình viết rất nhiều mã ở những nơi khác nhau làm cùng một công việc, bạn có thể tái cấu trúc thành HOC để có thể sử dụng lại.

Tham khảo thêm: https://reactjs.org/docs/higher-order-components.html

9. create-react-app ?

create-react-app là một CLI (Command Line Interface) chính thức cho react để tạo các ứng dụng React không có cấu hình xây dựng.

Thật đơn giản, chúng ta không cần phải cài đặt hoặc cấu hình các tools như Webpack hay Babel để có thể sử dụng React. Chúng được cấu hình sẵn để chúng ta có thể tập trung vào công việc chính, đó là code. Chúng ta có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng giốngnhw bất cứ modules nào khác. Và chỉ với một command để có thể bắt đầu một project React.

crate-react-app my-app

Trong đó đã bao gồm mọi thứ cần thiết để có thể xây dựng một ứng dụng React:

 • Hỗ trợ cú pháp React, JSX, ES6 và Flow
 • Ngôn ngữ bổ sung ngoài ES6 như toán tử trải rộng đối tượng.
 • CSS tự động kết hợp, vì vậy bạn không cần tiền tố -webkit- hoặc các tiền tố khác.
 • Một máy chủ phát triển trực tiếp cảnh báo về những sai lầm phổ biến.
 • Một tập lệnh xây dựng để đóng gói JS, CSS và hình ảnh để sản xuất, với các giá trị băm và mã nguồn.

10. Redux là gì ?

Ý tưởng cơ bản của Redux là toàn bộ trạng thái của ứng dụng được giữ trong một store. store là một object javascript đơn giản. Cách duy nhất để thay đổi trạng thái là sử dụng actions trong ứng dụng và sau đó viết các reducers cho actions để có thể thay đổi trạng thái đó. Toàn bộ quá trình chuyển đổi trạng thái được giữ bên trong các reducers và khong nên có bất kì các tác dụng phụ nào khác như gửi request, đẩy ra DOM.,.. bên trong reducers

Redux dựa trên ý tưởng rằng chỉ nên có một nguồn đáng tin cậy trong ứng dụng của bạn, có thể là trạng thái UI giống như tab nào đang hoạt động hoặc trạng thái chi tiết profile người dùng.

  first_name: "Sun",
  last_name: "Asterisk",
  age: 7

Tất các dữ liệu này được giữ lại bởi Redux bên trong một bao đóng mà chúng ta gọi là store. Redux cũng cung cấp cho chúng ta một phương thức để có thể nhận và khởi tạo store gọi là createStore(x).

createStore chấp nhạn một hàm khác, x là đối số.

Chứng năng được thông qua có trách nhiệm trả về lại trạng thái của ứng dụng tịa thời điểm đó, sau đó được duy trì trong store. Điều này thông qua chức năng được gọi là reducer.

Một ví dụ điển hình về reducer:

export default function reducer(state= {}, action){
  return state;
}

store chỉ có thể được cập nhật khi chúng ta dispatching một action. Ứng dụng sử gửi một action, được chuyển vào reducer, reducer sẽ trả về một thể hiện mới của state; sau đó, store sẽ thông báo cho ứng dụng của chúng ta hoặc có thể render lại từ đầu.

Tham khảo

https://medium.com/@vigowebs/frequently-asked-react-js-interview-questions-and-answers-36f3dd99f486


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.