0

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN QC // MANUAL TESTER // FRESHER - DDTCMT

 1. Em có thể mô tả life cycle của một bug ?
 2. Regression Testing là gì? Khi nào thì nên regression testing ?
 3. Em có thể giải thích functional-testing và non-functional testing ?
 4. Smoke test là gì? Khi nào cần?
 5. Em đã bao giờ viết test case mà không có requirement chưa, trong trường hợp đó thì em đưa ra những solution nào để giải quyết ?
 6. Em có biết về Boundary Testing và Branch Testing không ?
 7. Em có thể nêu các thành phần cơ bản của 1 test case ?
 8. Bạn sẽ làm gì khi developer nói là không thể tái tạo được lỗi của bạn ?
 9. Kiểm thử hệ thống là gì ?
 10. Kỹ thuật phân vùng tương đương (equivalence partitioning) là gì ?
 11. Black box testing là gì ? White box testing là gì ?
 12. Testcase là gì ? Testcase gồm những thông tin gì ? Hãy nêu cách bạn viết testcase?
 13. Test plan là gì? Trình bày nội dung của test plan ?
 14. Test scenario là gì ? Khác gì so với testcase ?
 15. Tại sao phải report bug ?
 16. Sự khác nhau giữa độ ưu tiên và độ nghiêm trọng trong lỗi ?

Trong cuộc sống gặp nhau là một cái duyên, biết đâu một ngày nào đó chúng ta va vào nhau !

[ Hướng dẫn tìm bài viết của @dtttthong bằng từ khoá ] : DDTCMT

Các nội dung liên quan bên dưới comment.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.