+2

New Javascript tips and tricks

Tiếp tục series về những thủ thuật javascript

1. Resize the Array using an array. length.

Lấy 1 array tính từ vị trí đầu tiên từ 1 array gốc

a=['Pune','Hyderabad','Banglore','Mumbai','Indore','Delhi']
console.log(a.length) //OUTPUT 6
a.length=3
console.log(a) //OUTPUT ['Pune','Hyderabad','Banglore']

2. Swapping of two Numbers.

let a=10;
let b=20;
console.log(a,b) //OUTPUT: 10,20
[a,b]=[b,a]
console.log(a,b) //OUTPUT :20,10

3. Concatenating two or more arrays without causing server overload.

Cùng xem cách cũ và cách mới nhé

//old way
a=[1,2,3,4,5]
b=[4,5,6,7,8]
c=a.concat(b) //This will Create a new array c and then will push contents fo array a and array b in array c which will consume lot of memory.
console.log(c) //OUTPUT:1,2,3,4,5,4,5,6,7,8


//new way
a=[1,2,3,4,5]
b=[4,5,6,7,8]
a.push.apply(a,b) // it will only push the content of array b in array a.
console.log(a)

bạn có thể thấy ở cách bên dưới chúng ta đã tiết kiệm được việc tạo thêm một biến c nhưng vẫn có kết quả như mong muốn. Việc này tuy nhỏ nhưng mà tích tiểu thành đại mà phải không 😃)

4. How about loop 100 times?

[...Array(100)].map((it,index)=>console.log(index))

Chúng ta sẽ tạo ra 1 Array và loop qua nó. Cú pháp rất đơn giản và dễ nhớ

5. String to number / Number to string.

// string to number
a="123"
console.log(+a) //Output 123
b=""
console.log(+b) //NaN

//number to string

a=123
console.log(a+"")

6. Get n power of any number.

console.log(2 ** 3) //8
console.log(2 ** 12) //4096

7. new.target in javascript

// new.target được sử dụng để phát hiện rằng 1 function được gọi có sử dụng từ khoá new hay không.
function learn(){ 
 new.target?console.log("Called using new"):console.log("Called without new")
}

learn() //called without learn
new learn() //called using new.
//In arrow functions, new.target is inherited from the surrounding scope.

8. Simple deep flatten an object

Có sự hộ trợ của Lodash 😃)

function flattenObject(obj) {
 let flattenDepthOne = _.flatMapDeep(obj);
 _.map(flattenDepthOne, (item, index) => {
  if (typeof item === "object") {
   flattenDepthOne[index] = flattenObject(item);
  }
 });
 return _.flattenDeep(flattenDepthOne);
}

Đây mới chỉ tuỳ chỉnh để làm phẳng "object".

9. Rest parameters Syntax.

function abc(...args)
{
 console.log(args)
}
abc(1) //[1]
abc(1,2) //[1,2]
abc(1,2,3) //[1,2,3]
abc(1,2,3,4)//[1,2,3,4[

Đỡ phải đặt tên biến phải không tuy nhiên nó sẽ hữu dụng trong 1 số trường hợp, nếu lạm dụng bạn sẽ làm code của mình trở nên khó hiểu, khó maintain.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.