+2

MVI với databinding trong Android

MVI- architecture pattern khá hot trong thời gian gần đây. Được dự đoán sẽ là hot trend trong năm 2018. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một ví dụ đơn giản với màn hình login sử dụng pattern này kết hợp với databinding.

 1. Mô tả với một ViewState

Trong MVI, chúng ta diễn tả các ViewState với một data class:

data class LoginViewState(
    val email: String = "",
    val password: String = "",
    val submitButtonEnabled: Boolean = false,
    val loading: Boolean = false,
    val showError: Boolean = false,
    val errorMessage: String = "")

Giống như ở MVP, chúng ta sẽ có 1 interface cho màn hình login:

interface LoginContract {
  interface View : MvpView {
    fun emailChangeIntent(): Observable<String>
    fun passwordChangeIntent(): Observable<String>
    fun submitIntent(): Observable<Pair<String, String>>
    fun render(viewState: LoginViewState)
  }

  abstract class Presenter : MviBasePresenter<View, LoginViewState>()

  interface Interactor {
    fun login(email: String, password: String): Observable<LoginPartialChanges>
  }
 1. Partical view change

Khi làm việc với MVI, chúng ta sẽ có 1 câu hỏi: user hay backend sẽ ảnh hưởng đến view state. Câu hỏi này sẽ luôn theo bạn trong suốt dự án.

Hơn nữa, khi tạo một màn hình với databinding, bạn sẽ cần giữ các model của view state như một primitive class.

PartialViewChange là một seal class đại diện cho các phần thay đổi của view state.

sealed class LoginPartialChanges {
  abstract fun reduce(previousState: LoginViewState): LoginViewState

  data class EmailChange(private val newValue: String) : LoginPartialChanges() {
    override fun reduce(previousState: LoginViewState): LoginViewState {
      return previousState.copy(
          email = newValue,
          submitButtonEnabled = newValue.isNotEmpty() && previousState.password.isNotEmpty())
    }
  }

  data class PasswordChange(private val newValue: String) : LoginPartialChanges() {
    override fun reduce(previousState: LoginViewState): LoginViewState {
      return previousState.copy(
          password = newValue,
          submitButtonEnabled = newValue.isNotEmpty() && previousState.email.isNotEmpty())
    }
  }

  object Success : LoginPartialChanges() {
    override fun reduce(previousState: LoginViewState): LoginViewState {
      return previousState.copy(loading = false, showError = false)
    }
  }

  object Loading : LoginPartialChanges() {
    override fun reduce(previousState: LoginViewState): LoginViewState {
      return previousState.copy(loading = true)
    }
  }

  data class Error(val message: String) : LoginPartialChanges() {
    override fun reduce(previousState: LoginViewState): LoginViewState {
      return previousState.copy(showError = true, errorMessage = message, loading = false)
    }

Ở presenter sẽ bind các intent từ view- nó subscribe để thay đổi text và button click.

class LoginPresenter(private val interactor: LoginContract.Interactor) : LoginContract.Presenter() {
  override fun bindIntents() {

    val emailEditIntent = intent { it.emailChangeIntent() }
        .map { LoginPartialChanges.EmailChange(it) }

    val passwordEditIntent = intent { it.passwordChangeIntent() }
        .map { LoginPartialChanges.PasswordChange(it) }

    val submitIntent = intent { it.submitIntent() }
        .flatMap { interactor.login(it.first, it.second) }
        .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())

    val allIntentsObservable: Observable<LoginPartialChanges> = mergeArray(
        emailEditIntent,
        passwordEditIntent,
        submitIntent)

    subscribeViewState(allIntentsObservable.scan(LoginViewState(), this::viewStateReducer), LoginContract.View::render)
  }

  private fun viewStateReducer(previousState: LoginViewState, partialChanges: LoginPartialChanges) = partialChanges.reduce(previousState)
}

Submit intent được map với bussiness logic, nơi thực hiện các request API. Ở cuối phương thức, ta đang sử dụng scan operator trên observable đã merge.

Sau đó, chúng ta đã nhận được các thay đổi (với phương thức LoginPartialState ) cho view state mới.

 1. Cuối cùng- View

Sau khi các logic đã được chuẩn bị. Giờ là đến lượt View:

class LoginActivity : AppCompatActivity(), LoginContract.View {

  val binding: LoginActivityBinding by lazy {
    DataBindingUtil.setContentView<LoginActivityBinding>(this, R.layout.login_activity)
  }

  val presenter: LoginContract.Presenter by lazy {
    LoginPresenter(LoginInteractor())
  }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    presenter.attachView(this)
  }

  override fun emailChangeIntent(): Observable<String> = RxTextView.textChanges(binding.loginEmail)
      .skipInitialValue()
      .map { it.toString() }

  override fun passwordChangeIntent(): Observable<String> = RxTextView.textChanges(binding.loginPassword)
      .skipInitialValue()
      .map { it.toString() }

  override fun submitIntent(): Observable<Pair<String, String>> =
      RxView.clicks(binding.loginSubmit).map { binding.viewState?.let { it.email to it.password } }

  override fun render(viewState: LoginViewState) {
    binding.viewState = viewState
    binding.executePendingBindings()
  }

  override fun onDestroy() {
    presenter.destroy()
    super.onDestroy()
  }
}

Trong layout file, chúng ta có 2 trường input, 1 submit button, loading view và 1 nơi chứa các mesage lỗi. Hãy put tag <data> và set các thuộc tính:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <data>

    <import type="android.view.View" />

    <variable
      name="viewState"
      type="me.rozkmin.mvibinding.LoginViewState" />
  </data>

  <FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:orientation="vertical">

      <android.support.v7.widget.AppCompatEditText
        android:id="@+id/login_email"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/email" />

      <android.support.v7.widget.AppCompatEditText
        android:id="@+id/login_password"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/password"
        android:inputType="textPassword" />

      <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:text="@{viewState.errorMessage}"
        android:visibility="@{viewState.showError ? View.VISIBLE : View.GONE}" />

      <Button
        android:id="@+id/login_submit"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:enabled="@{viewState.submitButtonEnabled}"
        android:text="@string/login_submit" />

    </LinearLayout>

    <ProgressBar
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:visibility="@{viewState.loading ? View.VISIBLE : View.GONE}" />
  </FrameLayout>

</layout>

Nguồn: https://proandroiddev.com/model-view-intent-data-binding-39c7a6a6512f


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.