0

Một số phương thức thao tác với mảng trong Javascript (P1)

1. Các phương thức thêm và xóa phần tử của mảng

arr.push(num1, num2, ...);
// Thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng
// let arr = [1, 2];
// let num1 = 3;
// let num2 = 4;
// arr.push(num1, num2);
// console.log(arr);
// [1, 2, 3, 4]
arr.unshift(num1, num2, ...);
// Thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng
// let arr = [1, 2];
// let num1 = 3;
// let num2 = 4;
// arr.unshift(num1, num2);
// console.log(arr);
// [3, 4, 1, 2]
arr.pop();
// Lấy ra phần tử cuối cùng của mảng
// let arr = [1, 2];
// arr.pop();
// console.log(arr);
// [1]
arr.shift();
// Lấy ra phần tử đầu tiên của mảng
// let arr = [1, 2];
// arr.shift();
// console.log(arr);
// [2]
delete arr[index]
// Xoá giá trị của 1 phần tử ở key truyền vào và không làm thay đổi chiều dài của mảng
// let arr = [1, 2, 3];
// delete arr[1];
// console.log(arr)
// [1, empty, 3]
arr.splice(index, n, num1, num2, ...)
// Xóa n phần tử từ vị trí key truyền vào và chèn thêm num1, num2... vào vị trí đó
// let arr = [1, 2, 3, 4];
// arr.splice(1, 1, 5, 6, 7);
// console.log(arr);
// [1, 5, 6, 7, 3, 4]

// index là bắt buộc
// n và các num1, num2... ko bắt buộc
// nếu n ko dc truyền vào thì splice sẽ xõa các phần tử từ index đến cuối mảng
// let arr = [1, 2, 3, 4];
// arr.splice(2);
// console.log(arr);
// [1, 2]

đặc điểm chung của các phương thức push, unshift, pop, shift, delete, splice là thay đổi mảng gốc.

arr1.concat(arr2, arr3, ...)
// Tạo mảng mới bao gồm các phần tử của các mảng arr1, arr2, arr3...
// let arr1 = [1, 2];
// let arr2 = [3, 4];
// let arr3 = [5, 6];
// arr1.concat(arr2, arr3)
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]
arr.slice(start, end)
// Tảo mảng mới từ vị trí start tới end
// let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
// arr.slice(1, 3);
// [2, 3]

đặc điểm chung của các phương thức concat, slice là không thay đổi mảng gốc.

So sánh giữa pushconcat

arr1.concat(arr2, arr3)
tương đương với
arr1.push(...arr2, ...arr3)
arr.push(num1, num2)
tương đương với
arr.concat(num1, num2)

Chú ý: bởi vì push sẽ thay đổi trực tiếp mảng nên trong 1 số trường hợp có thể xảy ra lỗi không mong muốn

arr1 = [1, 2];
arr2 = arr1;
arr1.push(3);
console.log(arr1, arr2);
// [1, 2, 3] [1, 2, 3]

arr1 = [1, 2];
arr2 = arr1;
arr3 = arr1.concat(3)
console.log(arr1, arr2, arr3);
// [1, 2] [1, 2] [1, 2, 3]

Chúng ta có thể tránh lỗi xảy ra trong th1 bằng cách sau

arr1 = [1, 2];
arr2 = [...arr1];
arr1.push(3);
console.log(arr1, arr2);
// [1, 2, 3] [1, 2]

Về performance thì push hơn hẳn so với concat

https://jsben.ch/WJDbt


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.