+4

Mongo Replica Set on Docker

Mongo Replica Set

 • Một Replica Set (một bộ các bản sao) là một nhóm các thể hiện (instance) mongod, các thể hiện này lưu trữ bộ dữ liệu ( data set) giống nhau.

 • Trong môi trường product các tính dự phòng và sẵn sàng cao ( redundancy and high available) mà mongo replica set cung cấp là hết sức cần thiết. Không giống như khi chúng ta chạy thử với môi trường dev hoặc test thì có thể chỉ cần một mongod chạy là đủ.

 • Một mongo replica set sẽ chứa các node mang dữ liệu (data bearing node) và có thể có một node trọng tài (arbiter), riêng arbiter không mang dữ liệu nhiệm vụ duy nhất của nó dành cho bình bầu.

 • Trong số các data bearing node có duy nhất một node primary có quyền ghi dữ liệu. Trong quá trình ghi dữ liệu node primary này ghi lại toàn bộ thay đổi lên dữ liệu của nó vào trong operation log hay còn gọi oplog.

 • Trong data bearing node ngoài primary sẽ còn lại các secondary node, các secondaries này sao chép oplog của primary và thao tác trên bộ dữ liệu của mình, đó là cách các node lưu trữ bộ dữ liệu giống nhau.

 • Automatic Failover: là khi primary node down. Các secondaries còn lại sẽ bình bầu để một node lên làm primary. Chúng ta sẽ không thể ghi dữ liệu cho tới khi quá trình này hoàn tất. Replica set có thể tiếp tục phục vụ đọc dữ liệu nếu được cấu hình run on secondaries khi primary offline.

 • Write concern: Mô tả số node cần acknowledge cho việc ghi dữ liệu hoàn tất trước khi việc ghi dữ liệu được thông báo lại phía client là thành công( default 1).

 • Read Operations ( Trade off): Có tất cả 5 tùy chọn cho việc đọc dữ liệu và đây là một sự đánh đổi chúng ta nên xem xét để có cấu hình phù hợp với ứng dụng của mình nhất:

  • primary: Mặc định luôn là đọc dữ liệu từ node primary. Multi-document transactions transactions thao tác trên nhiều bản ghi có chứa thao tác đọc phải sử dụng đọc từ primary. Các thao tác trong một transaction cần được thực hiện trên cùng một node. (Transaction vừa có thao tác đọc, ghi cần thao tác trên cùng node B. Không thể đọc trên node B, ghi trên node C).

  • primaryPreferred: Thông thường sẽ đọc từ node primary nhưng nếu primary offline thì có thể đọc từ secondaries.

  • secondary: Luôn đọc từ các node secondaries.

  • secondaryPreferred: Mặc định sẽ đọc từ secondaries nhưng nếu không có node nào available thì sẽ đọc từ node primay.

  • nearest: Sẽ đọc từ node gần nó nhất. Trong mongo replica set. Các node sẽ được lưu trữ trên các Data center khác nhau ( theo thiết kế) thậm chí khác cả khu vực địa lý ( châu Âu, châu Á). Tùy chọn này sẽ cho phép client lấy dữ liệu từ node nó kết nối mạng nhanh nhất.

 • Nhận xét (quan điểm cá nhân):

  • Set đọc primary only có thể tăng tải trên node primay ( vừa đọc vừa ghi). Nếu primary down không chỉ không ghi được dữ liệu lúc này việc đọc dữ liệu cũng tạm thời không thực hiện được ( cho tới khi primary mới lên).

  • primaryPreferred: Vẫn là tăng tải trên primary ( vừa đọc vừa ghi), khắc phục được khi primary down ( sẽ chuyển qua đọc từ secondaries).

  • Nếu đọc từ secondaries giảm tải cho primay node ( lúc này chỉ cần ghi), tuy nhiên có thể xảy ra trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật. ( dữ liệu đã thay đổi trên primary nhưng chưa cập nhật trên secondaries)

Run mongo replica set on Docker

 • Phần này mình sẽ chạy thử 1 replica set đơn giản trên docker.

 • Dĩ nhiên trên PC của mình đã cài docker 😉. Kiểm tra đã có image của mongo ( như bên dưới mongo version latest còn product chúng ta sẽ chỉ rõ version nào (bow) ).

  root:~# docker images | grep mongo
  mongo        latest       bcef5fd2979d    4 weeks ago     386MB
  
 • Create network bằng lệnh:

  root:~# docker network create my-mongo-cluster
  
 • Chắc chắn chúng ta đã có:

  root:~# docker network ls | grep my
  d4b0ed47349c    my-mongo-cluster  bridge       local
  
 • Here we go, cùng chạy mongo1 đầu tiên:

  docker run --name mongo1 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
  
  • docker run: Start một container từ một image

  • --name mongo1: đặt tên cho container đầu tiên này là : mongo1.

  • --net my-mongo-cluster: thêm container này vào network my-mongo-cluster.

  • mongo: file ảnh để chạy các container.

  • mongod --replSet my-mongo-set: join mongo1 vào replSet có tên my-mongo-set.

 • Ok! Giờ con thứ 2 và thứ 3 sẽ được chạy (ở đây mình chạy trên 3 cửa sổ terminal khác nhau):

  docker run --name mongo1 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
  docker run --name mongo2 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
  docker run --name mongo3 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
  
 • Sau khi chạy chúng ta có thể thấy log báo chưa config replSet:

  Sessions collection is not set up; waiting until next sessions refresh interval: Replication has not yet been configured
  
 • Cùng kiểm tra ip các container này đã(nếu muốn xem full thông tin network thì bỏ cái grep thôi 😃 ):

  root:~# docker network inspect my-mongo-cluster | grep 'mongo\|IPv4Address'
      "Name": "my-mongo-cluster",
          "Name": "mongo3",
          "IPv4Address": "172.21.0.4/16",
          "Name": "mongo2",
          "IPv4Address": "172.21.0.3/16",
          "Name": "mongo1",
          "IPv4Address": "172.21.0.2/16",
  
 • Ok thấy ip rồi thì connect vào rồi setup replSet thoai 😄. ( terminal dưới là đang connect vào mongo1 theo IP như show ở trên)

  root:~# mongo --host 172.21.0.2
  MongoDB shell version v4.0.16
  connecting to: mongodb://172.21.0.2:27017/?gssapiServiceName=mongodb
  Implicit session: session { "id" : UUID("0a408390-5cb6-4972-a326-3e54011cbd17") }
  
 • Thêm cấu hình cho replica set

  > config = {
  ... "_id": "my-mongo-set",
  ... "members": [
  ... {
  ... "_id": 0,
  ... "host": "mongo1:27017"
  ... },
  ... {
  ... "_id": 1,
  ... "host": "mongo2:27017"
  ... },
  ... {
  ... "_id":2,
  ... "host": "mongo3:27017"
  ... }
  ... ]
  ... }
  {
   "_id" : "my-mongo-set",
   "members" : [
    {
     "_id" : 0,
     "host" : "mongo1:27017"
    },
    {
     "_id" : 1,
     "host" : "mongo2:27017"
    },
    {
     "_id" : 2,
     "host" : "mongo3:27017"
    }
   ]
  }
  
 • Phần còn lại là start replSet thôi. Vẫn đang trên con mongo1 nhé. Sau khi start replSet nó sẽ chuyển trạng thái Secondary và chờ 1 lát nó sẽ trở thành Primary như dưới.

  > rs.initiate(config)
  {
   "ok" : 1,
   "$clusterTime" : {
    "clusterTime" : Timestamp(1584870808, 1),
    "signature" : {
     "hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),
     "keyId" : NumberLong(0)
    }
   },
   "operationTime" : Timestamp(1584870808, 1)
  }
  my-mongo-set:SECONDARY>
  my-mongo-set:SECONDARY>
  my-mongo-set:PRIMARY>
  
 • Phần dưới đây lần lượt với con mongo2 và mongo3

  root:~# docker network inspect my-mongo-cluster | grep 'mongo\|IPv4Address'
      "Name": "my-mongo-cluster",
          "Name": "mongo3",
          "IPv4Address": "172.21.0.4/16",
          "Name": "mongo2",
          "IPv4Address": "172.21.0.3/16",
          "Name": "mongo1",
          "IPv4Address": "172.21.0.2/16",
  root:~# mongo --host 172.21.0.3
  MongoDB shell version v4.0.16
  connecting to: mongodb://172.21.0.3:27017/?gssapiServiceName=mongodb
  Implicit session: session { "id" : UUID("01c176bf-58bf-4d0e-b018-564b76a0d2ca") }
  MongoDB server version: 4.2.3
  WARNING: shell and server versions do not match
  Server has startup warnings:
  2020-03-22T09:26:44.184+0000 I STORAGE [initandlisten]
  2020-03-22T09:26:44.184+0000 I STORAGE [initandlisten] ** WARNING: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine
  2020-03-22T09:26:44.184+0000 I STORAGE [initandlisten] **     See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
  2020-03-22T09:26:44.857+0000 I CONTROL [initandlisten]
  2020-03-22T09:26:44.857+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
  2020-03-22T09:26:44.858+0000 I CONTROL [initandlisten] **     Read and write access to data and configuration is unrestricted.
  2020-03-22T09:26:44.858+0000 I CONTROL [initandlisten]
  ---
  Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
  metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).
  
  The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
  and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
  improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.
  
  To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
  To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
  ---
  
  my-mongo-set:SECONDARY>
  bye
  ##############################################################################################
  root:~# mongo --host 172.21.0.4
  MongoDB shell version v4.0.16
  connecting to: mongodb://172.21.0.4:27017/?gssapiServiceName=mongodb
  Implicit session: session { "id" : UUID("e4bf5607-ecef-450a-9b9c-9254533444b9") }
  MongoDB server version: 4.2.3
  WARNING: shell and server versions do not match
  Server has startup warnings:
  2020-03-22T09:26:57.550+0000 I STORAGE [initandlisten]
  2020-03-22T09:26:57.550+0000 I STORAGE [initandlisten] ** WARNING: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine
  2020-03-22T09:26:57.550+0000 I STORAGE [initandlisten] **     See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
  2020-03-22T09:26:58.232+0000 I CONTROL [initandlisten]
  2020-03-22T09:26:58.232+0000 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
  2020-03-22T09:26:58.232+0000 I CONTROL [initandlisten] **     Read and write access to data and configuration is unrestricted.
  2020-03-22T09:26:58.232+0000 I CONTROL [initandlisten]
  ---
  Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
  metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).
  
  The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
  and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
  improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.
  
  To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
  To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
  ---
  
  my-mongo-set:SECONDARY>
  
 • Có thể sẽ có câu hỏi tại sao phần này ko thấy expose port ra như 1 số tutorial (?) -p 30001:27017. Mình nghĩ nếu hiểu mô hình triển khai bạn sẽ thấy việc expose port ra hơi thừa.

One more thing (@@)

 • Phần trên đã chạy thành công replica set nhưng nếu gom lại 1 file docker-compose thì sẽ nhanh hơn.

 • Note:

  - Do triển khai thực tế các container chạy instance `mongo` sẽ chạy trên các host khác nhau, khác Data center thậm chí khác cả khu vực địa lý. -> File docker-compose như dưới sẽ sai so với kiến trúc triển khai trên trang chủ (chạy các node trên cùng 1 host ( mất hết ý nghĩa dự phòng, sẵn sàng cao của replSet)).
  - [For production deployments](https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/deploy-replica-set/#requirements), you should maintain as much separation between members as possible by hosting the mongod instances on separate machines. When using virtual machines for production deployments, you should place each mongod instance on a separate host server serviced by redundant power circuits and redundant network paths.
  
 • Mình xóa hết các container trước đó đã tạo đi. Trước:

  root:~# docker container ls -a | grep mongo
  74a7b8a326da    mongo        "docker-entrypoint.s…"  37 minutes ago   Exited (0) About a minute ago            mongo3
  82b240631505    mongo        "docker-entrypoint.s…"  37 minutes ago   Exited (0) About a minute ago            mongo2
  dde102aa23bd    mongo        "docker-entrypoint.s…"  38 minutes ago   Exited (0) About a minute ago            mongo1
  
 • Sau:

  root:~# docker container rm 74a7b8a326da 82b240631505 dde102aa23bd
  74a7b8a326da
  82b240631505
  dde102aa23bd
  root:~# docker container ls -a | grep mongo
  
 • Network được tạo ở trên vẫn còn nhé:

  docker network create my-mongo-cluster
  
 • File docker-compose.yml như dưới:

  # docker-compose.yml file
  version: "3.5"
  
  services:
   mongo_one:
    container_name: mongo1
    image: mongo #should specify version mongo here
    command: mongod --replSet my-mongo-set
  
   mongo_two:
    container_name: mongo2
    image: mongo #should specify version mongo here
    command: mongod --replSet my-mongo-set
  
   mongo_three:
    container_name: mongo3
    image: mongo #should specify version mongo here
    command: mongod --replSet my-mongo-set
  
  networks:
   default:
    external:
     name: my-mongo-cluster
  
 • Giờ cd vào thư mục chứa file dockercompose.yml chạy lệnh: docker-compose up lên thôi nếu bị như dưới là chưa có quyền nhé. sudo -s lên 😄

  $ docker-compose up
  ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
  
  If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
  
 • Chúng ta sẽ có log ntn:

  # docker-compose up
  Creating mongo3 ... done
  Creating mongo2 ... done
  Creating mongo1 ... done
  Attaching to mongo3, mongo2, mongo1
  
 • Kiểm tra lại các container đã chạy:

  root:~# docker container ls -a | grep mongo
  c0805b44781a    mongo        "docker-entrypoint.s…"  About a minute ago  Up About a minute    27017/tcp      mongo1
  f4a0f2608a5a    mongo        "docker-entrypoint.s…"  About a minute ago  Up About a minute    27017/tcp      mongo2
  a569175dd493    mongo        "docker-entrypoint.s…"  About a minute ago  Up About a minute    27017/tcp      mongo3
  
 • Kiểm tra lại IP và chạy các lệnh config như phần trên là chúng ta sẽ có replSet trên local để test. Điểm lợi của docker-compose là khi chạy lệnh docker-compose down tự động các container được tạo bởi docker-compose up cũng sẽ bị remove luôn. Gom các cấu hình vào trong file .yml luôn như thế chính xác hơn là chạy lệnh terminal như phần trên.

P/s

 • Phần trên chỉ là note lại phần tìm hiểu của mình về mongo replica set trên docker và thử chạy nó với docker-compose. Vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải thực hiện thêm trước khi chạy product:

  • Bảo mật netowrk với docker ( chỉ các host cụ thể mới truy cập được vào các replica set của mongo)

  • File docker compose nên thêm 1 bước chạy tự động cấu hình - phần trên vẫn đang làm bằng tay( cái này làm được đã thấy trên mạng có - nhưng chưa thử 😄)

  • Định làm nodejs app nhỏ test thử khi primary down và vẫn đọc ghi được sau khi 1 secondary lên.(có thể sẽ bổ sung sau)

  • Bảo mật khi triển khai replica set ( vẫn đang `mongo --host <IP_INSTANCE> vẫn đang vào thoải mái 😄)

  • Happy using docker ❤️ and mongoDB (F)(F)(F)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.