0

Method chaining trong Ruby

Method chaining là một tính năng rất thuận tiện cho việc gọi nhiều method cùng một lúc. Nó không chỉ khiến cho code dễ đọc hơn mà còn giảm thời gian phải viết code khi chúng ta tương tác với các object và class

Gần như lập trình viên Ruby on Rails nào cũng đã từng sử dụng method chaining, đặc biệt là khi sử dụng ActiveRecord. Nhớ lại những lúc chúng ta sử dụng đoạn code như sau Model.where(…).order(…), đó chính là ta đang sử dụng method chaining khi các method đó được gọi liên tục, "chaining" với nhau.

Trong bài viết này, mình sẽ cùng với các bạn khám phá cách áp dụng method chaining vào đoạn code của chính mình !

Giới thiệu về Method chaining

Ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một class chứa một vài method sẽ được chaining cùng nhau, và một method cuối cùng sẽ đưa ra một message. Hãy cùng bắt đầu với một cấu trúc class đơn giản:

class Person

 def name(value)
 end

 def age(value)
 end

 def introduce
 end

end

Chưa có gì nhiều ở đây vì mình chỉ muốn lấy một ví dụ đơn giản, dễ hiểu để làm base. Như các bạn có thể thấy, class này chứa 3 method: name() nhận vào một giá trị, age() cũng nhận vào một giá trị và introduce sẽ đưa ra một message. Hãy cùng nhau đi đến bước tiếp theo.

Chúng ta sẽ lưu các input của name và age vào các instance variable để có thể sử dụng được sau này.

# ...
def name(value)
 @name = value
end

def age(value)
 @age = value
end
# ...

Ok, sau cài đặt trên thì ta thử luôn method chaining xem có được không:

> person = Person.new
# => #<Person:0x007fb18ba29cb8>
> person.name('Baz')
# => "Baz"
> person.name('Baz').age(21)
NoMethodError: undefined method `age' for "Baz":String

Như các bạn đã thấy, method chaining chưa hoạt động. Lý do là bởi vì trong các hàm nameage, chúng trả về các giá trị ở dòng cuối cùng, mà dòng cuối cùng ở đây là string đối với name và integer đối với age. Và các giá trị này thì không có các method tiếp theo nó cần gọi. Để rõ hơn thì ta cứ đi tiếp nhé.

Tiếp theo ta sẽ sửa các method trên bằng cách return về self chứ không phải là string hay integer. Bằng cách trả về self thì các method sẽ được chaining với nhau. Cùng thử nhé ?

# ...
def name(value)
 @name = value
 self
end

def age(value)
 @age = value
 self
end

def introduce
 puts "Hello, my name is #{@name}, and I am #{@age} years old."
end
# ...

Và chạy thử Method chaining:

> person = Person.new
# => #<Person:0x007fd079085ba0>
> person.name('Baz').age(21).introduce
# => Hello, my name is Baz and I am 21 years old.

Ổn rồi, vậy bạn đã đoán được ra tại sao Method chaining lại hoạt động được chưa ?

Trong các hàm instance, khi gọi đến self thì tức là truy vấn đến object mà gọi hàm đó. Trong ví dụ trên, object person gọi đến hàm name, object person gọi đến hàm age vậy nên self khi trả về trong các hàm này chính là person. Khác với các giá trị stringinteger trả về lúc trước, person có chứa các hàm ageintroduce vậy nên nó có thể gọi tiếp tục được các method sau.

Túm lại thì đoạn code trên hoạt động như sau:

 1. person = Person.new --> Khởi tạo person
 2. person.name('Baz') --> Gán giá trị Baz cho instance variable name và trả về object person
 3. person.name('Baz').age(21) --> Vì đoạn person.name('Baz') trả về object person nên đoạn này tương đương person.age(21) và tiếp tục trả về object person
 4. person.name('Baz').age(21).introduce --> Dễ đoán đúng không ? Đoạn này tương đương với việc gọi person.introduce sau khi person đã có các instance variable name = 'Baz'age = 21

Nguồn bài viết

https://www.sitepoint.com/a-guide-to-method-chaining/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.