+4

Material Form UI + ReactJS + TypeScript (phần 3 Convert to Formik)

Hello anh em, sau 2 bài viết giới thiệu sự kết giữa Material Form UI + ReactJS + TypeScript thì nay mình sẽ convert chúng sang một thư viện hữu ích hơn thay vì sử dụng Form default của ReactJS, đó là Formik

Video giới thiệu Formik https://www.youtube.com/watch?v=oiNtnehlaTo&feature=youtu.be


Phần 1 https://viblo.asia/p/material-form-ui-reactjs-typescript-phan-1-L4x5xMWbKBM

Phần 2 https://viblo.asia/p/material-form-ui-reactjs-typescript-phan-2-GrLZD3XeKk0


Như ở document của họ đã ghi rõ ràng 3 đặc điểm của họ như sau:


 • Getting values in and out of form state
 • Validation and error messages
 • Handling form submission

Ok, mình bắt đầu convert qua Formik nào!!!

Start!!!

Trước tiên xem lại yêu cầu nafo:


 • tạo form cho 2 loại input text và checkbox + submit button
 • dữ liệu khi submit form có dạng (chỉ cần console.log trong hàm thực thi):{categories: [1, 2, 3, 4], meta: ["a", "b", "c"]}
 • meta ko được chứa dữ liệu rỗng
 • cho phép add or remove input text
 • multi checkbox

Formik

Đầu tiên đối với Formik ta sẽ không phải tạo một đống state như trước nữa, mà sẽ sử dụng một props của nó, là initialValues để khởi tạo các field và value ban đầu của Form.

<Formik
    initialValues={{
     categoriesSelector: [],
     inputs: [
      {
       id: Math.random(),
       content: ""
      }
     ]
    }}
    onSubmit={values => {
     console.log("categories", values.categoriesSelector);
     console.log("meta", getMeta(values.inputs));
    }}
   >
   {({
   // render
   })}
</Formik>

render

Đối với Formik có 3 cách để render:

 • <Formik component>
 • <Formik children>
 • <Formik render> // in 2.x

Props

Và rất nhiều Props nhưng trong project demo này chúng ta chỉ cần 2 props mà Formik đã cung cấp sẵn cho đó là valueshandleChange

  ...
{({ values, handleChange }) => (
     <Form>
      <Grid container direction="column">
       <Grid item>
        <h2>Categories</h2>
       </Grid>
       <FieldArray name="categoriesSelector">
        {arrayHelpers => (
         <Grid container direction="column">
          {categories.map(category => {
           return (
            <CategoryItem
             key={category.id}
             category={category}
             checked={values.categoriesSelector.includes(
              category.id
             )}
             onSelector={(
              event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>
             ) => {
              if (event.target.checked) {
               arrayHelpers.push(category.id);
              } else {
               const idx = values.categoriesSelector.indexOf(
                category.id
               );
               arrayHelpers.remove(idx);
              }
             }}
            />
           );
          })}
         </Grid>
        )}
       </FieldArray>
      </Grid>
     </Form>
)}  
  ...

Formik có nhiều cách để render field, nhưng trong bài toán của chúng ta thì Categories đang là 1 array lên mình sẽ áp dụng FieldArray để làm bài toán này.

 • bạn có thấy trong FieldArray có một prrops tên là name="categoriesSelector" không
  <FieldArray name="categoriesSelector">
 • thấy nó giống tên filed trong initialValues của mình không? Vâng, bạn cứ hiểu đơn giản là bất kỳ xử lý dữ liệu gì ở FieldArray này sẽ được cập nhật giá trị vào values categoriesSelector.

ArrayHeplers

 • Tiếp theo như mình nói, vậy để handle các hàm, các giá trị thì làm như nào? Formik support chúng ta rõ ràng nhưng function cơ bản, mà từ cơ bản thì chúng ta có thể làm được mọi thứ đúng không, đó là arrayHelpers, arrayHelpers support những hàm cơ bản như sau:

 • push

 • swap

 • move

 • insert

 • unshift

 • remove

 • pop

 • replace

 • Như các bạn thấy khác một chút với bản Form ReactJS

 <FormControl>
     {categories.map((category: CategoryType) => {
      return (
       <CategoryItem
        category={category}
        handleChange={handleChange(category.id)}
       />
      );
     })}
 </FormControl> 

 <CategoryItem
   key={category.id}
   category={category}
   checked={values.categoriesSelector.includes(
     category.id
   )}
   onSelector={(
     event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>
   ) => {
     if (event.target.checked) {
       arrayHelpers.push(category.id);
     } else {
       const idx = values.categoriesSelector.indexOf(
         category.id
       );
       arrayHelpers.remove(idx);
     }
   }}
/> 
 • ở đây mình có truyền thêm 1 props checked, và onSelector với 2 điểm chú ý đó là arrayHelpers.push()arrayHelpers.remove. Bạn nào làm lâu với Form React JS thì sẽ nhận ra ngay 2 arrayHelpers này dùng làm gì, nó sẽ thêm 1 id checkbox được chọn hoặc xóa nó khỏi array được chọn đi. Chúng ta cùng quay lại bài trước và xem lại ta đã phải handle phần này như nào nhé

 • Tiếp theo xử lý input cũng tương tự

 <FieldArray name="inputs">
        {({ push, remove }) => (
         <Grid container direction="column">
          <Grid item>
           <h3>Meta</h3>
          </Grid>
          <Grid container direction="column" alignItems="center">
           {values.inputs.map((input, index) => {
            const content = `inputs[${index}].content`;
            return (
             <DynamicInput
              key={input.id}
              name={content}
              input={input}
              onChange={handleChange}
              onRemove={() => remove(index)}
             />
            );
           })}
           <Grid item style={{ marginTop: 20, marginBottom: 20 }}>
            <Button
             variant="outlined"
             onClick={() =>
              push({ id: Math.random(), content: "" })
             }
            >
             Add
            </Button>
           </Grid>
           <Grid container justify="flex-end">
            <Grid item xs={4}>
             <Button
              variant="contained"
              color="primary"
              type="submit"
             >
              Submit
             </Button>
            </Grid>
           </Grid>
          </Grid>
         </Grid>
        )}
 </FieldArray>

Như mình đã nói ở trên thì Formik đã support chúng ta tất cả những cái cơ bản nên ta convert qua dễ hiểu, và đây là SourceCode của mình.


Thanks

Thank you!~


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.