+5

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

Sau một số bài viết liên quan về chủ đề Selenium thì hôm nay mình sẽ đổi gió một chút về kiến thức thi ISTQB nhé cả nhà 😉

Luyện thi chứng chỉ istqb, mọi người mỗi ngày ôn luyện vài câu nhé. Vì số lượng câu hỏi ôn tập cho mọi người rất nhiều nên mình sẽ dịch và giải thích dần dần để chúng ta cùng tiến bộ và đạt kết quả cao trong bài thi này. Tất nhiên giải thích và đáp án là dựa trên ý kiến cá nhân của mình, bởi vậy nếu các bạn có quan điểm khác thì hãy comment lại ở phía dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng thảo luận.

Bắt đầu nào!

Q.91: Which of the following is the task of a Tester?

I. Interaction with the Test Tool Vendor to identify best ways to leverage test tool on the project.

ii. Prepare and acquire Test Data.

Iii. Implement Tests on all test levels, execute and log the tests.

iv. Create the Test Specifications.

A. I,ii,iii is true and iv is false.

B. ii, iii, iv is true and I is false.

C. I is true and ii, iii, iv are false.

D. iii and iv is correct and I and ii are incorrect.

Từ mới:

Interaction: tương tác

vendor: nhà cung cấp

identify: xác định

leverage: tận dụng

acquire: kiếm được, thu được.

Specifications: chi tiết kỹ thuật.

Explain:

Đáp án nào dưới đây là nhiệm vụ của người tester?

i. Tương tác với các tool test của nhà cung cấp để xác định con đường/ lựa chọn tốt nhất để tận dụng được tool test trong dự án. => thường là lead quyết định.

ii. Chuẩn bị và kiếm được các test data.

Iii. Thi hành kiểm thử trên tất cả các cấp bậc, thực hiện và logbug.

iv. Tạo các đặc điểm kỹ thuật test

Sau khi dịch các bạn có thể dễ dàng chọn đáp án B.

Q.92: What can static analysis NOT find?

A. The use of a variable before it has been defined.

B. Unreachable (“dead”) code.

C. Memory leaks

D. Array bound violations.

Từ mới:

static: tĩnh

variable: biến

Unreachable: Không thể truy cập

Memory: bộ nhớ

leaks: rò rỉ

violations: vi phạm

bound: ràng buộc

Giải thích: Dynamic Testing là khi bạn đang làm việc với hệ thống thật (Không phải 1 số hiện vật hoặc mô hình đại diện cho hệ thống). Vậy khi không được làm việc với hệ thống thật thì không thể biết việc rò rỉ thông tin bộ nhớ có thế xảy ra hay không? Static testing không thể làm được điều này.

Chọn đáp án C.

the end...continue

**Q.93: White Box Techniques are also called as: **

A. Structural Testing

B. Design Based Testing

C. Error Guessing Technique

D. Experience Based Technique.

Chọn đáp án A. Câu này quá dễ không cần giải thích há há

Q. 94: Reviewing the test Basis is a part of which phase

A. Test Analysis and Design

B. Test Implementation and execution

C. Test Closure Activities

D. Evaluating exit criteria and reporting.

Câu này cũng kiểu học thuộc thôi. Có giải thích cũng khó cho mình >< Đáp án A nha.

Q.95: Component Testing is also called as :

i. Unit Testing

ii. Program Testing

iii. Module Testing

iv. System Component Testing .

A. i,ii,iii are true and iv is false

B. i,ii,iii,iv are false

C. i,ii,iv are true and iii is false

D. all of above is true

=> Đáp án A

Q. 96: Based on the IEEE Standard for Software Test Documentation (IEEE Std 829-1998), which sections of the test incident report should the following items be recorded?

Sections

a) Test incident report identifier

b) Summary

c) Incident description

d) Impact/ tác động

Items

 1. Impact on test plans
 2. Unique identifier
 3. Anomalies/ bất thường
 4. Procedure step
 5. Environment
 6. References to other relevant documents/ tham khảo các tài liệu liên quan khác.

A. a: 2; b: 4; c: 1, 3 and 5; d: 6

B. a: 2; b: 3; c: 4, 5 and 6; d: 1

C. a: 2; b: 6; c: 3, 4 and 5; d: 1

D. a: 2; b: 1; c: 3, 4 and 5; d: 6

Chọn đáp án C

Câu này để chọn được đáp án đúng các bạn có thể tham khảo tài liệu ở link sau: http://www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2011/06/SQETestIncidentReportTemplate.pdf

Q. 97: Which of the following is true about Formal Review or Inspection/ kiểm tra:-

i. Led by Trained Moderator (not the author).

ii. No Pre Meeting Preparations

iii. Formal Follow up process.

iv. Main Objective is to find defects

A. ii is true and i,iii,iv are false

B. i,iii,iv are true and ii is false

C. i,iii,iv are false and ii is true

D. iii is true and I,ii,iv are false

Các phases của Formal Review bao gồm

 1. Preparation
 2. Kick of
 3. Review meeting
 4. Planning
 5. Follow up
 6. Rework

Vậy ii. No Pre Meeting Preparations là sai => Chọn đáp án C.

Q. 98: The Phases of formal review process is mentioned below arrange them in the correct order.

i. Planning

ii. Review Meeting

iii. Rework

iv. Individual Preparations

v. Kick Off

vi. Follow Up

A. i,ii,iii,iv,v,vi

B. vi,i,ii,iii,iv,v

C. i,v,iv,ii,iii,vi

D. i,ii,iii,v,iv,vi

Từ mới

arrange: sắp xếp

Đáp án C

Q. 99: Testing activity which is performed to expose defects in the interfaces and in the interaction between integrated components is :

A. System Level Testing

B. Integration Level Testing

C. Unit Level Testing

D. Component Testing

Từ mới

expose: lộ ra

Chọn đáp án B

Q. 100: Methodologies adopted/ áp dụng while performing Maintenance Testing:-

A. Breadth Test and Depth Test/ test chiều rộng và test chiều sâu.

B. Re-testing

C. Confirmation Testing

D. Sanity Testing

Note: Smoke Testing is Breadth First Testing.

Sanity Testing is Depth First Testing.

=> Chọn đáp án A


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí