Viblo Code
+2

[Linux] - Các lệnh Linux kiểm tra các thông số VPS/Server

Công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay sau khi nhận được tài khoản login VPS/Server đó là kiểm tra cấu hình phần cứng, network coi có đúng như những gì nhà cung cấp đưa ra hay không. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số lệnh đơn giản check từng thông số server.

1. Kiểm tra thông tin CPU

cat /proc/cpuinfo

2. Kiểm tra thông tin RAM

free -m

3. Kiểm tra thông tin ổ cứng

Sử dụng lệnh df có sẵn của Linux/Unix

df -h

4. Kiểm tra thông tin Hệ điều hành

Thông tin hệ điều hành, ví dụ centos sẽ được lưu vào file /etc/centos-release

cat /etc/*-release

Kiểm tra thông số của ổ cứng

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Các bạn có thể thấy tốc độ ổ cứng trên vps là 249MB/s (SSD Disk)

Tham khảo: Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.