Kiểm thử phần mềm là gì?

Kiểm thử phần mềm là một quá trình thực hiện một chương trình hoặc ứng dụng với mục đích tìm ra các lỗi phần mềm.

  • Nó cũng có thể được nêu là quá trình xác nhận và xác minh rằng chương trình hoặc ứng dụng hoặc sản phẩm phần mềm:
    • Đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật đã hướng dẫn nó thiết kế và phát triển
    • Hoạt động như mong đợi
    • Có thể được thực hiện với cùng một đặc điểm.

Software Testing Tutorial – Basics

Hãy chia nhỏ định nghĩa cơ bản về kiểm thử phần mềm thành các phần sau:

1. Proccess (Quá trình):

Kiểm thử là một quá trình chứ không phải là 1 hoạt động đơn lẻ

2. All Life Cycle Activities (Vòng đời hoạt động):

Kiểm thử là một quá trình diễn ra trong suốt "Vòng đời phát triển phần mền"(SDLC)

  • Quá trình của designing test sớm trong vòng đời phát triển có thể giúp ngăn chăn các lỗi khi code. Có thể gọi là "Xác minh các kiểm thử cơ bản thông qua test design". Các "test basic" bao gồm các tài liệu đã có như là yêu cầu có sẵn hoặc workflow.

3. Kiểm thử tĩnh (Static Testing):

Có thể kiểm thử hoặc tìm lỗi mà không thực thi code. Nó được thực hiện trong qua trình xác minh (verification). Kiểm thử này bao gồm: xem xét tài liệu (review document. Có thể review source code) và kỹ năng phân tích (static analysis). Đây là cách kiểm thử rất hữu ích và chi phí ít nhưng mang lại hiểu quả.

  • Ví dụ: Review, hướng dẫn, kiểm tra...

4. Kiểm thử động

Thực thi code để chứng minh kết quả đang kiểm tra. Nó được thực thi trong quá trình "Xác nhận" (Validation).

  • Ví dụ: Unit Test, integration testing, system testing...

5. Lập kế hoạch kiểm thử:

Chúng ta cần lên kế hoạch chúng ta muốn làm những gì. Chúng ta kiểm soát các hoạt động kiểm thử, báo cáo tiến trình và trạng thái phần mền được kiểm tra.

6. Chuẩn bị (Preparation):

Chúng tôi cần chọn thử nghiệm nào chúng tôi sẽ làm, bằng cách chọn điều kiện thử nghiệm và thiết kế các trường hợp thử nghiệm.

7. Đánh giá (Evaluation):

Trong quá trình đánh giá, chúng ta kiểm tra và đánh giá phần mền được kiểm thử và các tiêu chí hoàn thành, điều này viết định chúng ta đã kiểm tra xong chưa và sản phẩm phần mền có vượt qua các thử nghiệm hay không.

8. Sản phẩm phần mền và các sản phẩm liên quan (Software products and related work products):

Cùng với vệc kiểm tra code, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu thiết kế cũng thì quá trình vận hành, về người dùng và đào tạo cho khách hàng cũng quan trọng không kém.