0

Kiểm thử phần mềm - Các tiêu chuẩn ISO

Nhiều tổ chức trên khắp thế giới phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn khác nhau để cải thiện nhu cầu chất lượng của phần mềm của họ. Bài này mô tả ngắn gọn một số các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi liên quan đến đảm bảo chất lượng và kiểm tra.

iso-26000.jpg

I. ISO/IEC 9126

Tiêu chuẩn này đáp ứng nhu cầu xác định các yếu tố quyết định đến chất lượng của một phần mềm ứng dụng:

 • Mô hình chất lượng
 • Số liệu bên ngoài
 • Số liệu nội bộ
 • Chất liệu trong các số liệu sử dụng.

Tiêu chuẩn này trình bày một số tổ hợp chất lượng tượng trưng cho bất cứ phần mềm nào, bao gồm:

 • Chức năng
 • Độ tin cậy
 • Khả năng sử dụng
 • Tinh hiệu quả
 • Bảo trì
 • Khả năng di chuyển.

II. ISO/IEC 9241-11

 • Phần 11 của tiêu chuẩn này đáp ứng tiêu chuẩn với mức độ mà một sản phẩm có thể được sử dụng bởi người dùng cụ thể nhằm đạt được mục tiêu cụ thể như hiệu quả, tính ứng dụng và sự hài lòng đối với bối cảnh sử dụng cụ thể.

 • Tiêu chuẩn này đề xuất một khuôn khổ mô tả các thành phần khả năng sử dụng và mối quan hệ giữa chúng. Trong tiêu chuẩn này, khả năng sử dụng được xem xét về hiệu suất sử dụng và mức độ hài lòng. Theo tiêu chuẩn ISO 9241-11, tính khả dụng phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng và mức độ khả dụng sẽ thay đổi tùy theo bối cảnh cụ thể.

III. ISO/IEC 25000:2005

 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 25000:2005 thường được biết đến như một tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn cho các yêu cầu chất lượng và đánh giá phần mềm (SQuaRE). Tiêu chuẩn này hỗ trợ việc tổ chức và tăng cường quá trình liên quan đến yêu cầu chất lượng phần mềm và những đánh giá về chúng. Trong thực tế, ISO-25000 thay thế cho 2 tiêu chuẩn ISO cũ là tiêu chuẩn ISO-9126 và ISO-14.598.

 • SQuaRE được chia ra làm nhiều phần nhỏ như dưới đây:

  • ISO 2500n - Bộ phận quản lý chất lượng.

  • ISO 2501n - Bộ phận quản lý chất lượng mẫu

  • ISO 2502n - Bộ phận quản lý chất lượng đo lường

  • ISO 2503n - Bộ phẩn quản lý các yêu cầu chất lượng

  • ISO 2504n - Bộ phận đánh giá chất lượng

 • Nội dung chính của SQuaRE là:

  • Các khái niệm và định nghĩa

  • Mô hình tham chiếu

  • Hướng dẫn chung

  • Hướng dẫn cá nhân

  • Tiêu chuẩn liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật (VD: đặc điểm kỹ thuật, quy hoạch, đo lường và quy trình đánh giá).

IV. ISO/IEC 12119

 • Tiêu chuẩn này hướng đến các gói phần mềm được cung cấp đến khách hàng. Nó không tập trung hay đối phó với quá trình sản xuất của khách hàng. Nội dung chính liên quan đến các tiểu mục sau:

  • Thiết lập các yêu cầu cho các gói phần mềm.

  • Hướng dẫn kiểm tra một gói phần mềm đã được cung cấp cho khách hàng xem nó có đi ngược với các yêu cầu cụ thể không.

Miscellaneous

Một số các tiêu chuẩn khác liên quan đến quy trình bảo đảm chất lượng và kiểm thử được đề cập dưới đây:

Screen Shot 2016-12-23 at 10.36.40 AM.png

Screen Shot 2016-12-23 at 10.37.12 AM.png

Nguồn tham khảo: https://www.tutorialspoint.com/software_testing/software_testing_iso_standards.htm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.