0

Kiểm thử dựa trên yêu cầu

Để hiểu được Kiểm thử dựa trên yêu cầu, trước hết chúng ta hãy hiểu yêu cầu là gì và ai tạo ra chúng?

Yêu cầu là gì? Từ điển Oxford định nghĩa yêu cầu như là một nhu cầu, mong muốn, nhu cầu, và muốn, sự cần thiết, điều kiện tiên quyết, bắt buộc và cần thiết. Đơn giản, trong phát triển sản phẩm, chúng ta có thể nói rằng các yêu cầu là nhu cầu của người dùng hoặc nhu cầu khách hàng (nhu cầu của người kinh doanh, hoặc người có liên quan cần, hoặc bất kỳ người dùng nào cần) để giải quyết vấn đề hoặc đạt được một nhiệm vụ. Nó phải được xác định rõ ràng, chính xác, chính xác, những gì cần được bảo hiểm, những gì không nên được bảo hiểm, có ý nghĩa, bao gồm tất cả các thông tin và phải đạt được một số mục tiêu. Ví dụ: Một trường đại học muốn làm một trang web để sinh viên, giáo viên, mọi người dùng khác có thể sử dụng. Yêu cầu đối với trường đại học đó là:

  • Trang web phải có trang đăng nhập và người dùng có thể đăng nhập đúng vai trò của mình
  • Mật khẩu phải được mã hóa để an toàn
  • Trang web phải nhanh, thân thiện với người dùng .
  • Có thể lưu trữ hồ sơ lớn Để giải thích, các yêu cầu có thể bao gồm không chỉ văn bản được viết rõ ràng mà còn sơ đồ, biểu đồ, trường hợp sử dụng và mô hình giả. Hầu hết các nhà phân tích kinh doanh có trách nhiệm tạo ra các yêu cầu, thông qua các bên liên quan khác cũng có thể làm như vậy trong các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển dự án.

Vậy kiểm thử dựa trên yêu cầu là gì? Kiểm thử dựa trên yêu cầu đang phân phối những gì bạn đã hứa hoặc đã hoàn thành. Ngoài ra, nó là một phương pháp để xác minh rằng phần mềm đáp ứng yêu cầu của phần mềm ứng dụng. Phần mềm được xây dựng và kiểm thử dựa trên yêu cầu. Kiểm thử dựa trên yêu cầu sử dụng tài liệu đặc tả chức năng hoặc các tài liệu đặc tả yêu cầu, câu chuyện của người dùng (trong môi trường nhanh), trường hợp sử dụng hoặc biểu đồ luồng, vv...

Người kiểm tra nhận được yêu cầu các tài liệu kỹ thuật từ nhóm kinh doanh. Đăng đó, có việc đầu tiên là phải trải qua tất cả các yêu cầu và hiểu họ. Nếu có những yêu cầu không rõ ràng, họ nên thảo luận với nhóm kinh doanh để làm rõ. Tiếp theo, các xét nghiệm ưu tiên cho chúng như là trọng điểm, cao, trung bình và thấp dựa trên các tiêu chí rủi ro. Điều này sẽ đảm bảo rằng các bài kiểm tra yêu cầu quan trọng nhất và quan trọng nhất được bao gồm trong các nỗ lực thử nghiệm. Kiểm thử dựa trên yêu cầu cũng đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu người dùng được kiểm tra.

Kiểm thử dựa trên yêu cầu tiến hành trong một khoảng thời gian được gọi là lịch trình thử nghiệm hoặc thời gian thử nghiệm. Quá trình kiểm tra cung cấp tình trạng chung của thử nghiệm; do đó nó trở nên dễ quản lý và đo được. Ngoài ra, rất dễ dàng để cập nhật hoặc sửa đổi bộ thử nghiệm bất cứ khi nào có sự thay đổi trong yêu cầu. Nó cũng giúp cho quá trình thử nghiệm báo cáo tiến bộ. Các giai đoạn trong kiểm thử dựa trên yêu cầu Xác định Tiêu chí Hoàn thành Thử nghiệm - Thử nghiệm chỉ hoàn thành khi tất cả các thử nghiệm chức năng và phi chức năng đã hoàn tất.

Trường hợp kiểm tra thiết kế - Một trường hợp kiểm tra có năm tham số là trạng thái ban đầu hoặc điều kiện tiên quyết, thiết lập dữ liệu, đầu vào, kết quả dự kiến và kết quả thực tế.

Thực hiện kiểm tra - Thực hiện các trường hợp thử nghiệm đối với hệ thống đang thử và ghi lại các kết quả.

Xác minh kết quả kiểm tra - Xác minh xem kết quả mong đợi và kết quả thực tế có khớp với nhau hay không.

Xác minh Phạm vi Kiểm tra - Xác minh nếu các bài kiểm tra bao gồm cả khía cạnh chức năng và phi chức năng của yêu cầu.

Theo dõi và Quản lý các lỗi - Bất kỳ khiếm khuyết nào được phát hiện trong quá trình thử nghiệm đi qua chu trình sống khiếm khuyết và được theo dõi để giải quyết. Thống kê khuyết tật được duy trì sẽ cho chúng ta tình trạng chung của dự án. Yêu cầu kiểm tra quá trình: Việc kiểm tra phải được thực hiện đúng thời hạn.

Quá trình kiểm tra nên bổ sung giá trị cho vòng đời phần mềm, do đó nó cần phải có hiệu quả.

Kiểm tra hệ thống một cách toàn diện là không thể vì vậy quá trình thử nghiệm cũng cần hiệu quả.

Kiểm tra phải cung cấp tình trạng chung của dự án, do đó nó phải được quản lý.

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/requirement-based-testing.html https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/requirements_based_testing.htm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.