0

Kết nối tới Google Calendar từ Rails

1. Giới thiệu

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn sử dụng google sdk cho ruby (hiện đang alpha) trong rails để tương tác với dịch vụ Google Calendar.

2. Hướng dẫn chi tiết

2.1 Tạo Project

Đầu tiên, đương nhiên ta cần tạo một project Rails mới:

rails new rails_gcalendar

Và rồi thêm google-api-client vào Gemfile:

gem 'google-api-client', '0.9.pre3'

Sau đó bundle install để bundler làm việc của mình

2.2. Lấy credentials từ Google

Để có thể sử dụng Google Calendar API, app cần phải sử dụng OAuth 2.0 để xác định danh tính của mình.

Để lấy được credentials cho app, ta cần làm các bước sau:

 • Đi đến trang Google Developers Console
 • Chọn hoặc tạo một project mới.
 • Ở phần Dashboard click vào Enable and manage APIs
 • Ở Sidebar bên trái, chọn Credentials
 • Tạo credential bằng cách bấm vào New credentials, chọn OAuth client ID, Application type chọn Web application. Authorized redirect URIs sẽ được dùng để Google redirect về sau khi authenticate, ở project này, điền "http:localhost:3000/oauth2callback"
 • Click biểu tượng bên tay phải của credential để download file thông tin client về, lưu với tên client_secrets.json đặt trong folder project Rails vừa tạo.

2.3 Lấy token từ Google

Trước hết, tạo root_path cho ứng dụng của ta ở đây:

# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 root to: "calendars#index"
end
# app/controllers/calendars_controller.rb
class CalendarsController < ApplicationController
 def index
  render text: "Wait a moment"
 end
end

Giờ tạo endpoint cho Google OAuth2 callback.

# app/controllers/oauths_controller.rb
class OauthsController < ApplicationController
 require 'google/api_client/client_secrets'

 def callback
  client_secrets = Google::APIClient::ClientSecrets.load
  auth_client = client_secrets.to_authorization
  auth_client.update!(
   :scope => 'https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly',
   :redirect_uri => oauth2callback_url)

  redirect_to auth_client.authorization_uri.to_s and return if params[:code].blank?

  auth_client.code = params[:code]
  token = auth_client.fetch_access_token
  session[:token] = token

  redirect_to root_path
 end
end

và thêm vào routes.rb

 get "/oauth2callback" => "oauths#callback"

Như vậy, sau khi truy cập http://localhost:3000/oauth2callback và cấp phép quyền truy cập, thì ta sẽ có được token lưu trong cookies.

2.4 Lấy danh sách các sự kiện sắp diễn ra

Để lấy danh sách các sự kiện sắp diễn ra, ta làm như sau:

# app/controllers/calendars_controller.rb
class CalendarsController < ApplicationController
 require 'google/apis/calendar_v3'
 require 'google/api_client/client_secrets'

 Calendar = Google::Apis::CalendarV3

 def index
  redirect_to oauth2callback_path and return if session[:token].blank?

  auth_client = Signet::OAuth2::Client.new
  auth_client.update_token!(session[:token])

  client = Calendar::CalendarService.new
  client.authorization = auth_client

  results = client.list_events(
   "primary",
   single_events: true,
   order_by: 'startTime',
   time_min: Time.now.iso8601,
   time_max: 1.month.from_now.iso8601
  )

  display_str = ""
  results.items.each do |event|
   start_date = event.start.date || event.start.date_time
   display_str << "- #{event.summary} (#{start_date})\n"
  end

  render text: display_str
 end
end

3. Link liên quan


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.