+3

Kết nối mongoDB Atlas trong nodeJS

MongoDB Atlas hiểu đơn giản là tạo database online.

Ưu điểm: có bản miễn phí.

Nhược điểm: với bản miễn phí thì giới hạn dung lượng, giới hạn kết nối, giới hạn tốc độ... lâu lâu không dùng thì bị xóa.

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo và kết nối MongoDB Atlas trong nodeJS.

Step 1: Đăng ký tài khoản

Step 2: Tạo mới project

Click vào danh sách Project và click New Project

Tạo mới project mongoDB

Step 3: Đặt tên project

Tên Project phải là duy nhất (và một vài hạn chế khác). Mình đặt tên là mongo-test nếu ok không bị trùng thì click vào Next

đặt tên project mongoDB

Step 4: Thêm thành viên và set quyền truy cập project

Hiện tại chưa làm chung với ai cả nên ta click vào Create Project.

Thêm thành viên và set quyền truy cập project mongoDB

Đợi một lúc để quá trình hoàn thành thì chúng ta đã có Project mới như hình

tạo project mongoDB thành công

Step 5: Tạo database

Click vào Build a Database

Step 6: Chọn cloud database

Cái gì miễn phí thì chọn, sau đó click Create

Step 7: Tạo Cluster

 • Provider & Region: AWS và Singapore
 • Cluster Tier: mặc định là M0 sandbox free forever
 • Cluster Name: đặt tên là cluster-mongo-test
 • Sau đó click vào Create Cluster

Giao diện khi hoàn thành

Step 8: Chọn kiểu connect

Click vào connect

Step 9: Thêm IP và database user

Phần 1: Add a connection IP address

 • Add Your Current IP Address
 • Add a Different IP Address
 • Allow Access from Anywhere

Mình chọn Allow Access from Anywhere và click luôn vào Add IP Address

Phần 2: Create a Database User.

Mình đặt tên là mongo-user và password !23456. Tiếp theo là click vào Create Database User

Kết quả

Step 10: Chọn phương thức kết nối

Click vào Choose a connection method

Step 11: Chọn kết nối tới application

Click vào Connect your application

Step 12: Tạo mã kết nối

Chọn driver and version và copy đoạn mã kết nối được tự động sinh ra

Step 13: Kết nối mongoDB Atlas thông qua mongoose

 • Tạo mới một dự án bằng câu lệnh: npm init -y
 • Cài đặt mongoose bằng câu lệnh: npm install mongoose
 • Tạo file index.js tại thư mục root của dự án: touch index.js
 • Bên dưới là code file này, copy đoạn mã ở step 12 và thay thế <password> bằng mật khẩu !23456.
const mongoose = require('mongoose')
const URL = 'mongodb+srv://mongo-user:<password>@cluster-mongo-test.fxndsza.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority'

const connectDB = async () => {
 try {
  await mongoose.connect(
   URL,
   { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true }
  )
  console.log('Connected to mongoDB')
 } catch (error) {
  console.log(error)
  process.exit(1)
 }
}

connectDB()
 • Test xem đã kết nối được chưa? nếu hiện log ra như này là ok con dê rồi.
$ node index.js

Connected to mongoDB

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.